Pro správné zobrazení obsahu stránek je potřeba povolit JavaScript nebo použít jiný webový prohlížeč

      

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Rotavirové infekce u dětí

Rotavirové infekce patří celosvětově mezi nejčastější příčiny těžkých gastroenteritid u dětí do 5 let věku. Většina symptomatických infekcí se vyskytuje u dětí ve věku od 3 měsíců do 2 let. U malých dětí jsou nejčastější příčinou akutních gastroenteritid vyžadujících lékařskou péči právě rotaviry. V mírném podnebném pásmu, tedy i v České republice, je patrná výrazná sezónnost onemocnění s vrcholem v období prosinec až květen. Dochází tedy k souběhu s maximem výskytu chřipky a dalších akutních respiračních onemocnění. Což může vést k velké zátěži nemocničních oddělení v daném období.

V České republice je z důvodu rotavirových gastroenteritid každoročně hospitalizováno 3-5 tisíc dětí mladších 5 let, asi 26 - 42 tisíc vyhledá lékařskou pomoc a cca u 120-160 tisíc pacientů probíhá infekce mírně, tj. bez  vyhledání lékařského ošetření.2 Celkový počet onemocnění může být i vyšší, a to díky podhlášenosti případů.

Epidemiologie

Rotaviry mohou dlouhodobě přežívat ve vnějším prostředí – až řadu týdnů. Jsou stabilní v rozmezí pH 3,5–10,0, snáší zmrazení.1 Na površích předmětů mohou při pokojové teplotě přežívat hodiny, při vlhkosti kolem 50 % až dny.1 Rotavirus se šíří fekálně - orální cestou, primárně přenosem z člověka na člověka. Zásadní je přenos prostřednictvím kontaminovaných rukou a předmětů (hračky, pleny apod). Přenos ze zvířat je vzácný a objevuje se zejména v rozvojových zemích. K infikování vnímavého hostitele je zapotřebí pouze 10-100 virových částic.1

Rotaviry jsou častou nozokomiální infekcí u dětí. Kolem 20 % všech pacientů hospitalizovaných s RVGE bývá infikováno při pobytu v nemocnici. Následkem nozokomiálních RVGE může být prodloužení nebo opakování hospitalizace.

V současné době je popsáno 10 skupin rotavirů (A - J). Gastroenteritidy u dětí nejčastěji způsobují rotaviry skupiny A. Dle přítomnosti antigenů na povrchu kapsidy rotaviru se dále dělí na podskupiny (genotypy). V České republice převládá genotyp G1P [8].

Klinické příznaky

První rotavirová infekce obvykle vede ke klinicky nejzávažnějšímu průběhu. Opakované rotavirové infekce, bez ohledu na genotyp, jsou spojeny s mírnějším průběhem, či mohou být dokonce asymptomatické. Starší děti a dospělí mívají většinou mírný průběh onemocnění. U seniorů, nejspíše díky vyvanutí imunity, může mít onemocnění vážnější průběh.

Inkubační doba rotavirové gastroenteritidy je 1-2 dny. Mezi nejčastější příznaky patří horečka, zvracení, nekrvavý vodnatý průjem a bolesti břicha. Příznaky většinou trvají 2 až 6 dní. Nejběžnější komplikací je dehydratace různé závažnosti, která může vést až k metabolickému rozvratu a šoku. Mezi mimostřevní komplikace patří např. febrilní křeče.

Management léčby

V managementu dítěte s akutní gastroenteritidou je nejzásadnější klinické zhodnocení stavu zejména s přihlédnutím k míře dehydratace. Základem léčby je včasné zahájení rehydratace, při závažnějším průběhu infekce i s nutností hospitalizace dítěte. Kojení by nemělo být přerušeno. U starších dětí by měla být obnovena jejich běžná dieta co nejdříve po ukončení rehydratace.

Meningokoková sepse je zákeřná svojí rychlostí, vzniká v řádu hodin od prvních nespecifických příznaků. Proto i přes existující účinnou antibiotickou terapii má vysokou smrtnost a její následky bývají pro přeživšího jedince devastující.

Prevence

Miminko s aplikátorem v ústech

Obecná hygienická doporučení jako mytí rukou mýdlem či používání dezinfekčních prostředků lze uplatnit i v případě rotavirových infekcí. Dodržování hygienických standart má však z hlediska prevence rotavirové nákazy limitovaný dopad. K dezinfekci jsou doporučovány virucidní roztoky obsahující alkohol.3

Nejzásadnějším preventivním opatřením je očkování. Jednou z dostupných rotavirových vakcín v ČR je Rotarix společnosti GSK. Jde o živou atenuovanou vakcínu podávanou ve formě perorální suspenze ve 2 dávkách. Při včasném zahájení, může být očkovací schéma dokončeno ve věku 10 týdnů.4

I když vakcíny chránící před rotavirovými infekcemi jsou dostupné déle než 10 let, způsobuje toto onemocnění více než 200 000 úmrtí dětí ročně, většinou v rozvojových zemích.

Očkování je velmi účinné a v zemích s nízkou dětskou úmrtností jím lze předejít více než 90 % vážných rotavirových gastroenteritid u dětí mladších 1 roku. Účinnost vakcín na prevenci hospitalizace či návštěvu lékaře (pohotovost/primární péče) je dle studií provedených v Evropě přes 90 %.4 Očkováním proti rotavirovým infekcím se buduje kolektivní imunita. I při nižší proočkovanosti kojenců byl popsán pokles incidence onemocnění v neočkované populaci starších dětí a dospělých.

Očkování proti rotavirům je v České republice jediné očkování, které pro nejmladší věkovou skupinu není hrazené ze zdravotního pojištění. Proočkovanost v ČR se odhaduje pouze kolem 10 %, což je v porovnání s jinými státy, USA: 74 %, Rakousko: 61 %, Finsko 83 %, Irsko: 89 %5, velmi nízké číslo.

Očkování má v ČR potenciál zásadně snížit množství ambulantních návštěv a hospitalizací v souvislosti s rotavirovými infekcemi. Maximální proočkovanost je nutné zachovat i v době platných protiepidemických opatření proti onemocnění covid-19.

Reference:

  1. Rotavirové gastroenteritidy a možnosti prevence, MUDr. Jan Smetana, Ph.D, Pediatr. praxi, 2012; 13
  2. Doporučení ČVS pro očkování proti rotavirovým infekcím, 10. prosince 2019
  3. Pazdiora Rotavirové gastroenteritidy, vakcinace, Petr Pazdiora; Klinická farmakologie a farmacie (2010; 24(1))
  4. SPC Rotarix
  5. Map | ViewHub (view-hub.org)

Vakcína Rotarix, perorální suspenze, je živá vakcína indikovaná k prevenci gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.
Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce (část střeva je neprůchozí nebo vchlípená). Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota. Pokud u svého dítěte pozorujete jeden z těchto příznaků, ihned kontaktujte lékaře.