Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Skladování 1

  • Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).
  • Chraňte před mrazem.
  • Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Druh obalu a velikost balení 1

Bexsero ve formě 0,5 ml suspenze je k dispozici v předplněné injekční stříkačce (sklo typu I) s pístovou zátkou (bromobutylová pryž typu I) a ochranným krytem špičky (pryž typu I nebo typu II) s jehlou nebo bez jehly.

Velikost balení po 1 stříkačce.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 1

Při uchovávání předplněných injekčních stříkaček obsahujících suspenzi mohou být pozorovány jemné bělavé usazeniny.
Před použitím předplněnou injekční stříkačku dobře protřepejte, aby vznikla homogenní suspenze.
Vakcínu je třeba před podáním vizuálně zkontrolovat a ujistit se, že se v ní nenacházejí žádné částice a že nedošlo k jejímu zabarvení. Pokud si všimnete jakýchkoli cizích částic anebo změny fyzikálních vlastností, vakcínu nepodávejte. Jestliže balení obsahuje dvě jehly různé délky, vyberte vhodnou jehlu zaručující intramuskulární podání.
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Doba použitelnosti: 3 roky

Literatura:

  1. Souhrn údajů o přípravku BEXSERO: http://gskkompendium.cz/spc-bexsero. Aktualizace březen 2019.

Přípravek Bexsero je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin). Přípravek aplikuje lékař intramuskulární injekcí. Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na: www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste také na cz.safety@gsk.com.