Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Úloha očních lékařů

Je potřebaná spolupráce hematonkologa s oftalmologem, který pomůže sledovat a zvládnout případné nežádoucí příhody na rohovce.1

O mnohočetném myelomu a přípravku BLENREP

Mnohočetný myelom

Mnohočetný myelom je maligní onemocnění plazmatických buněk, které vede k infiltraci kostní dřeně a výskytu monoklonálního proteinu (M-proteinu) v séru a/nebo moči.2 Navzdory postupnému zlepšování přežití v posledních desetiletích, pětileté přežití zůstává jen mírně nad 50 %, což vyvolává naléhavou potřebu nových léčebných postupů.3

Základní informace o mnohočetném myelomu4,5:

BLENREP: První konjugát protilátky a léku cílený na BCMA pro léčbu vhodných pacientů s relabovaným nebo refrakterním mnohočetným myelomem1,6

Přípravek BLENREP je první konjugát protilátky a léku cílený na antigen pro zrání B-buněk (BCMA) určený pro léčbu relabujícího nebo refrakterního mnohočetného myelomu. BCMA je protein na povrchu buněk, který napomáhá růstu mnohočetného myelomu. Po navázání na BCMA na myelomových buňkách dodává BLENREP cytotoxickou látku, zesiluje imunitně zprostředkované účinky a vyvolává imunogenní buněčnou smrt. Je známo, že mafodotin způsobuje nežádoucí příhody na rohovce.

BLENREP je indikován jako monoterapie k léčbě mnohočetného myelomu u dospělých pacientů, kteří podstoupili nejméně čtyři předchozí terapie a jejichž onemocnění je refrakterní na nejméně jeden inhibitor proteazomu, jednu imunomodulační látku a monoklonální protilátku proti CD38 a u nichž došlo k progresi onemocnění při poslední terapii.

Nežádoucí příhody na rohovce1

na

Nejčastější nežádoucí příhodou u přípravku BLENREP je keratopatie. Mezi další oční nežádoucí příhody patří rozmazané vidění, suché oko, fotofobie a iritace očí.

Nežádoucí reakce (jakéhokoli stupně) hlášené u ≥ 3 % pacientů (N = 95)
Nežádoucí reakce Jakýkoli stupeň (%)
Stupeň 3/4 (%)
Keratopatie
71 31
Projevy rozmazaného vidění
25 4
Projevy suchého oka 15 1
Fotofobie 4 0
Podráždění očí 3 0

Abnormality výsledků laboratorního vyšetření u ≥ 3 % pacientů: zvýšené hodnoty aspartátaminotransferázy (AST), gama-glutamyltransferázy (GGT) a kreatinfosfokinázy (CPK).

Klíčové nálezy na rohovce1,7

Vzít v úvahu

Závažné zhoršení zraku (20/200 nebo horší) u lépe vidícího oka byla zaznamenána u 1 % pacientů. 18 % hlásilo zhoršené vidění u lepšího oka (Snellenovo skóre horší než 20/50).

Nežádoucí účinky na rohovce obvykle časem ustoupily. Medián doby do nástupu stupně 2 nebo vyššího byl 36 dní (rozmezí: 19 až 143 dnů). Medián doby do uzdravení byl 91 dní (rozmezí: 21 až 201 dnů).

U mediánu následného sledování 13 měsíců:

 • Mikrocystám podobné změny epitelu (MEC) nebo keratopatie (změny rohovkového epitelu pozorované při očním vyšetření, s příznaky nebo bez nich) byly hlášeny u 68 pacientů
 • Pokles BCVA na 20/50 nebo horší na lépe vidícím oku alespoň jednou během léčby nebo po ní byl zaznamenán u 17 pacientů
 • Ke dni uzavření dat (data cut off) se 77 % (n = 52/68) pacientů zotavilo z první příhody MEC a 82 % (n = 14/17) pacientů se po snížení BCVA zlepšilo (BCVA 20/50 nebo lepší)

Nebyla hlášena žádná trvalá ztráta zraku.

na

3 M managementu nežádoucích příhod na rohovce1

Abyste pacientům léčeným přípravkem BLENREP poskytli optimální péči, dodržujte tyto tři přístupy k léčbě.

na

MONITOROVÁNÍ

 • Na začátku léčby, před následujícími 3 léčebnými cykly a podle klinické indikace během léčby by mělo být provedeno oční vyšetření, včetně vyšetření zrakové ostrosti a vyšetření štěrbinovou lampou
 • Sledujte příznaky na rohovce, včetně příznaků suchého oka, rozmazaného vidění, změn ostrosti vidění, fotofobie, podráždění očí a bolesti
na
na

MINIMALIZACE

 • Pacientům je třeba doporučit, aby si aplikovali umělé slzy bez konzervačních látek nejméně 4krát denně, a to od prvního dne infuze až do ukončení léčby, protože to může zmírnit příznaky na rohovce
 • Pacientům s příznaky suchého oka můžete doporučit další terapie
 • Doporučte pacientům, aby až do konce léčby nepoužívali kontaktní čočky
 • Doporučte pacientům, aby byli opatrní při řízení nebo obsluze strojů
na

MODIFIKACE

 • Hematoonkologický tým by měl pacientům doporučit, aby se s vámi poradili, pokud se na rohovce objeví nežádoucí reakce
 • Hematoonkologický tým může upravit dávkování
 • V případě závažných oftalmologických příhod lze zvážit přerušení léčby na základě posouzení rizika a přínosu pro pacienta a po konzultaci s vámi

Informace o tom, jak hodnotit příhody na rohovce, naleznete ve Stručném průvodci příhodami na rohovce.

Reference

 1. BLENREP (belantamab mafodotin) Souhrn údajů o přípravku, datum revize textu 06/2022
 2. Bergstrom DJ, Kotb R, Louzada ML, Sutherland HJ, Tavoularis S, Venner CP; for the Myeloma Canada Research Network Consensus Guideline Consortium. Consensus guidelines of the diagnosis of multiple myeloma and related disorders: recommendations of the Myeloma Canada Research Network Consensus Guideline Consortium. [published online ahead of print, 2020 Feb 4]. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2020;S2152-S2650(20)30064-1.
 3. Cancer stat facts: myeloma. National Cancer Institute website. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/mulmy.html. Accessed April 16, 2020.
 4. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018;68(6):394-424.
 5. Kumar SK, Dimopoulos MA, Kastritis E, et al. Natural history of relapsed myeloma, refractory to immunomodulatory drugs and proteasome inhibitors: a multicenter IMWG study. Leukemia. 2017;31(11):2443-2448.
 6. Cho S-F, Anderson KC, Tai Y-T. Targeting B cell maturation antigen (BCMA) in multiple myeloma: potential uses of BCMA-based immunotherapy. Front Immunol. 2018;9:1821.
 7. Lonial S, Lee HC, Badros A, et al. Pivotal DREAMM-2 study: single-agent belantamab mafodotin (GSK2857916) in patients with relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM) refractory to proteasome inhibitors (PIs), immunomodulatory agents, and refractory and/or intolerant to anti-CD38 monoclonal antibodies (mAbs). Poster presented at: American Society for Clinical Oncology (ASCO) Congress, Virtual Format, USA, May 29-31, 2020. Poster 436.

BLENREP je registrovaný léčívý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis a není dosud hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. O mimořádnou úhradu si lze zažádat dle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz.

© 2022 Skupina společností GSK nebo držitel licence.

Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

PM-CZ-MMU-WCNT-210001; 12/2022