Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

BLENREP je první a jediný konjugát protilátky a léčiva zacílený na BCMA.1

Membránový protein BCMA (B-cell maturation antigen), který je zodpovědný za růst a přežívání myelomových buněk, je exprimován u všech pacientů s mnohočetným myelomem.2 BLENREP je zacílen na BCMA a je indikován jako monoterapie k léčbě mnohočetného myelomu u dospělých pacientů, kteří podstoupili nejméně čtyři předchozí terapie a jejichž onemocnění je refrakterní na nejméně jeden inhibitor proteazomu, jednu imunomodulační látku a monoklonální protilátku anti-CD38 a u nichž došlo k progresi onemocnění při poslední terapii.1

Jako první a jediný konjugát protilátky a léčiva zacílený na BCMA poskytuje BLENREP vhodným pacientům novou terapeutickou možnost.1

Jedna látka s více mechanismy účinku1,2

BLENREP se skládá z afukosylované humanizované monoklonální protilátky anti-BCMA konjugované s cytotoxickým komponentem, mafodotinem. BLENREP se specificky váže na BCMA, povrchový protein exprimovaný na myelomových buňkách, B-buňkách v pozdních stádiích zrání a plazmatických buňkách. BLENREP může mít vliv i na zdravé buňky.

BLENREP může mít vliv na zdravé buňky.2

Podívejte se na mechanismus účinku přípravku BLENREP

Reference

  1. BLENREP (belantamab mafodotin) Souhrn údajů o přípravku, datum revize textu 06/2022
  2. Cho S-F, Anderson KC, Tai Y-T. Targeting B cell maturation antigen (BCMA) in multiple myeloma: potential uses of BCMA-based immunotherapy. Front Immunol. 2018;9:1821.

BLENREP je registrovaný léčívý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis a není dosud hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. O mimořádnou úhradu si lze zažádat dle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz.

© 2022 Skupina společností GSK nebo držitel licence.

Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

PM-CZ-MMU-WCNT-210001; 12/2022