Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Kontraindikace

Přípravek Encepur pro dospělé je kontraindikován u osob s hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku [hydroxid hlinitý (adjuvans), sacharosa, chlorid sodný, trometanol, voda pro injekci, stopové množství: neomycin-sulfát, chlortetracyklin, gentamicin-sulfát, formaldehyd], nebo rezidua pocházející z výrobního procesu, jako jsou chlortetracyklin, gentamicin, neomycin, formaldehyd, vejce a kuřecí bílkoviny.

Osoby s akutním onemocněním vyžadujícím léčbu nesmí být očkovány dříve než dva týdny po jejich plném uzdravení.

Jestliže po předchozím očkování vzniknou nežádoucí účinky, musí být považovány za kontraindikaci dalšího očkování stejnou vakcínou až do vyjasnění příčin vzniku těchto nežádoucích účinků. To je zvláště důležité u nežádoucích účinků, které se neomezují pouze na místo aplikace injekce.

Více informací naleznete v SPC přípravku.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Encepur pro dospělé není indikován pro použití u dětí do 12 let věku.

Obecně platí, že u osob, které byly klasifikovány jako „alergické na kuřecí bílkoviny“ pouze na základě dotazníku nebo pozitivního kožního testu, není v souvislosti s očkováním vakcínou Encepur pro dospělé riziko zvýšené: očkování vakcínou Encepur pro dospělé zpravidla nevystavuje tyto osoby vyššímu riziku.

Stejně jako u všech injekčně podávaných vakcín musí být vždy k dispozici lékařská péče a dohled pro vzácně se vyskytující případ rozvoje anafylaktické reakce po podání vakcíny.

Vakcína nesmí být za žádných okolností podána do cévy.

Při nesprávném intravenózním podání může dojít v krajním případě až k šokovému stavu. Odpovídající opatření k zvládnutí šokového stavu musí být provedena okamžitě.

Podobně jako je tomu u všech jiných vakcín, nemusí vakcína Encepur pro dospělé v plném rozsahu chránit všechny očkované osoby. 

V souvislosti s očkováním se mohou vyskytnout reakce související s úzkostí, včetně vazovagálních reakcí (synkopy), hyperventilace nebo reakcí souvisejících se stresem, jako psychogenní reakce na injekční stříkačku s jehlou. Je důležité zajistit, aby při eventuální mdlobě nemohlo dojít k úrazu.

Je nutné pečlivě zvážit očkování osob s anamnézou závažných poruch nervového systému.

Očkování vakcínou proti KE není účinné proti jiným nemocem přenášeným klíštětem (např. Lymská borelióza), a to ani v případě, kdy dojde k nákaze těmito nemocemi společně s nákazou klíšťovou encefalitidou.

Po každém očkování proti klíšťové encefalitidě je nutné zkontrolovat stav očkování proti tetanu.

Lze očekávat, že u osob podstupujících imunosupresivní léčbu nebo u osob s imunodeficiencí (včetně iatrogenní a v souvislosti s věkem) nemusí být vyvolána odpovídající imunitní odpověď. V takových případech má být pomocí sérologických metod posouzena přítomnost protilátek a v případě nutnosti má být podána doplňková dávka vakcíny.

V některých případech není požadované očkování provedeno z důvodu mylného výkladu určitých symptomů, které jsou interpretovány jako kontraindikace pro použití vakcíny, jako jsou například:

- běžné infekce, i když jsou tyto doprovázeny subfebrilními teplotami (< 38 °C),

- možný kontakt pacienta, který má být očkován, s osobami s nakažlivým onemocněním,

- výskyt křečí v rodinné anamnéze,

- výskyt febrilních křečí v anamnéze pacienta, který má být očkován (protože teplota, jako jedna z možných reakcí na očkování, může vyprovokovat křeč, doporučuje se zvážit podání antipyretického prostředku u dětí náchylných ke křečím např. u inaktivovaných vakcín v době očkování, jakož i 4 a 8 hodin po tomto očkování),

- ekzémy a jiná dermatologická onemocnění, lokalizované kožní infekce,

- léčba antibiotiky nebo nízkými dávkami kortikosteroidů nebo topická aplikace přípravků obsahujících steroidy,

- vrozený nebo získaný imunodeficit,

- chronická onemocnění, včetně neprogresivních onemocnění CNS.

V případě, že se jedná o indikované očkování, lze ho provádět i u osob s chronickým onemocněním, protože u těchto osob je obzvláště velké riziko závažného průběhu a komplikace onemocnění, kterému lze preventivním očkováním předejít. Osoby s chronickými onemocněními mají být informovány o výhodách očkování ve srovnání s rizikem onemocnění klíšťovou encefalitidou. Nejsou dostupné spolehlivé důkazy, že by případné ataky chronického onemocnění vyskytnuvší se v době očkování mohly souviset s očkováním.

Upozornění pro osoby citlivé na latex: Předplněná injekční stříkačka bez fixní jehly: Ačkoli v krytu hrotu injekční stříkačky nebyl detekován žádný latex, bezpečné použití vakcíny Encepur pro dospělé u jedinců citlivých na latex nebylo zhodnoceno. Předplněná injekční stříkačka s fixní jehlou: Kryt jehly obsahuje přírodní latex, který u jedinců citlivých na latex může vyvolat alergickou reakci. SPC přípravku.

Encepur pro dospělé je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Encepur pro dospělé je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek Encepur pro dospělé není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na 
www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na 
cz.safety@gsk.com.