Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Dávkování a způsob podání přípravku Nucala

Zde jsou uvedeny přesné instrukce ohledně přípravy a podávání přípravku Nucala.
 

Pro vaše pacienty může být přínosné jednoduché fixní dávkování jednou za
4 týdny 1

Přípravek Nucala se podává:

 • Jako jednorázová subkutánní (SC) injekce jednou za 4 týdny, do horní části paže, stehna či břicha 1
 • Ve fixní dávce 100 mg, bez ohledu na hmotnost 1
 • Zdravotnickým pracovníkem 1

Přípravek Nucala se dodává jako lyofilizovaný prášek v jednorázové lahvičce. Jelikož přípravek Nucala neobsahuje konzervační látky, rekonstituce má být prováděna za aseptických podmínek. 1


Jednoduché kroky při rekonstituci přípravku Nucala 1

Více informací o dávkování a podání přípravku Nucala naleznete v SPC

Rekonstituujte obsah injekční lahvičky 1,2 ml sterilní vody na injekci.

Po rekonstituci a před použitím je nutno přípravek Nucala vizuálně zkontrolovat na přítomnost částic a čirost: 1

 • Roztok musí být čirý až opalizující, bezbarvý až světle žlutý nebo světle hnědý, bez viditelných částic 
 • Malé bublinky se očekávají a jsou přijatelné 
 • Zůstanou-li v roztoku částice, nebo pokud je roztok zakalený nebo mléčně zabarvený, musí být zlikvidován

Nyní je přípravek Nucala připraven k aplikaci. Rekonstituovaný roztok, není-li použit okamžitě, musí být1

 • chráněn před slunečním zářením
 • uchováván při teplotě do 30 °C, chráněn před mrazem
 • zlikvidován, není-li použit během 8 hodin od rekonstituce.

Více informací o dávkování a podání přípravku Nucala naleznete v SPC

Podání přípravku Nucala ve třech snadných krocích 1

Přípravek Nucala má být podáván zdravotnickým pracovníkem. 1

V souladu s klinickou praxí u biologických látek má být po podání zváženo monitorování zaměřené na známky a symptomy hypersenzitivity.

     1.  K subkutánnímu podání má být preferenčně použita 1ml polypropylenová injekční stříkačka s                    jednorázovou jehlou velikosti 21 až velikosti 27 x 0,5 palce (13 mm) 1

     2.  Těsně před podáním odeberte 1 ml rekonstituovaného roztoku přípravku Nucala1
           Rekonstituovaným roztokem netřepejte, protože by mohlo dojít k pěnění nebo precipitaci 1

     3.  Podejte 1ml injekci (ekvivalentní 100 mg mepolizumabu) subkutánně do horní části paže, do                     stehna nebo břicha 1

Pro více informací o rekonstituci a podání přípravku Nucala viz SPC

Po podání přípravku Nucala se vyskytly akutní i pozdní systémové reakce (např. anafylaxe, kopřivka, angioedém, vyrážka, bronchospasmus, hypotenze). Tyto reakce obvykle nastupují během několika hodin po podání, ale v některých případech měly pozdní nástup (tj. po několika dnech). 1

Získejte více informací o bezpečnostním profilu přípravku Nucala
 

Uchovávání a likvidace přípravku Nucala

Doba použitelnosti neotevřené lahvičky přípravku Nucala činí dva roky: 1

 • Uchovávejte při teplotě do 25 °C
 • Nezmrazujte
 • Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 1

Reference:

 1. Nucala SPC, 2018.

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline

Lék podléhá dalšímu sledování, případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com.
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o.
Nucala 100 mg SPC
Nucala 100 mg Příbalová informace