Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Klinické studie s přípravkem Nucala

Zde jsou uvedeny informace týkající se klinických studií DREAM, MENSA, SIRIUS, COSMOS a MUSCA.

 • Studie DREAM

  DREAM byla potvrzující studie stanovující rozmezí dávkování ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti mepolizumabu 1

  DREAM (Dose Ranging Efficacy a safety with Mepolizumab) byla randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie fáze IIb/III, která hodnotila účinnost a bezpečnost mepolizumabu u pacientů s těžkým eosinofilním astmatem. 1

  Uspořádání studie

  Studie zařadila 621 pacientů s těžkým astmatem ve věku 12–74 let s anamnézou exacerbací astmatu (vyžadujících systémovou kortikosteroidní léčbu dvakrát či vícekrát v předchozích 12 měsících) a prokázaným eosinofilním zánětem na základě jednoho či více z následujících kritérií: 1

  • Počet eosinofilů ve sputu ≥3 % 
  • Koncentrace vydechnutého oxidu dusnatého ≥50 ppb 
  • Počet eosinofilů v periferní krvi související s astmatem ≥300 buněk/μl
  • Rychlé zhoršení kontroly astmatu po ≤25% snížení pravidelné udržovací dávky inhalačních či perorálních kortikosteroidů (OKS)

  Pacienti byli randomizováni v poměru 1:1:1:1 k léčbě jednou ze tří dávek intravenózního (IV) mepolizumabu (75 mg, 250 mg nebo 750 mg)* či placebem jednou za 4 týdny. 1

  *Neschválené dávky/cesta podání 2

  Hlavní zjištění týkající se účinnosti

  Léčba mepolizumabem přinesla:

  Signifikantní snížení četnosti klinicky signifikantních exacerbací (primární parametr)** v porovnání s placebem: 1

  • 48% snížení u mepolizumabu 75 mg vs. placebo (p<0,0001; roční četnost příhod 1,24 vs. 2,4, v daném pořadí)
  • 39% snížení u mepolizumabu 250 mg vs. placebo (p=0,0005; 1 roční četnost příhod,46 vs. 2,4, v daném pořadí)
  • 52% snížení u mepolizumabu 750 mg vs. placebo (p<0,0001; roční četnost příhod 1,15 vs. 2,4, v daném pořadí)

  Snížení četnosti exacerbací vyžadujících hospitalizaci nebo návštěvy na pohotovosti v porovnání s placebem (sekundární parametr): 1

  • 60% snížení u mepolizumabu 75mg vs. placebo (roční četnost příhod 0,17 vs. 0,43, v daném pořadí)
  • 42% snížení u mepolizumabu 250mg vs. placebo (roční četnost příhod 0,25 vs. 0,43, v daném pořadí)
  • 48% snížení u mepolizumabu 750mg vs. placebo (roční četnost příhod 0,22 vs. 0,43, v daném pořadí)

  **Definováno jako epizody akutní exacerbace astmatu vyžadující léčbu systémovými kortikosteroidy, hospitalizaci/návštěvu na pohotovosti

  Kumulativní počet klinicky signifikantních exacerbací během 52 týdnů 1

  Převzato od Pavord et al. Lancet 2012. 1

  Hlavní zjištění týkající se bezpečnosti

  • Incidence závažných nežádoucích příhod (SAE) byla v jednotlivých terapeutických skupinách podobná 1
  • Nejčastěji hlášenými nežádoucími příhodami (AE) byly bolest hlavy a nasofaryngitida 1
  • Nejčastější AE související s lékem byla reakce související s infuzí 1

  Přečtěte si celou publikaci

  Přípravek Nucala je schválen pouze k subkutánnímu (SC) použití a pouze v dávce
  100 mg. 2

 • Studie MENSA

  Studie MENSA hodnotila účinnost a bezpečnost přípravku Nucala u pacientů s těžkým refrakterním eosinofilním astmatem 3

  MENSA (Mepolizumab as Adjunctive Therapy in Patients with Severe Asthma) byla randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie fáze III, která hodnotila účinnost a bezpečnost mepolizumabu u pacientů s těžkým refrakterním eosinofilním astmatem. 3

  Uspořádání studie

  Studie zařadila 576 pacientů ve věku 12–82 let,* kteří splnili následující zařazovací kritéria: 3

  • Pravidelná léčby vysokými dávkami inhalačních kortikosteroidů (IKS) v předchozích 12 měsících a nejméně 3 měsíce léčby dalším lékem/léky kontrolující/mi onemocnění s OKS nebo bez nich
  • ≥2 exacerbace vyžadující systémovou steroidní léčbu v předchozích 12 měsících 
  • Počty eosinofilů v krvi ≥150 buněk/μl při zahájení léčby nebo ≥300 buněk/μl během předchozích 12 měsíců
  • Usilovně vydechnutý objem za 1 vteřinu (FEV1) <80 % předpokládané hodnoty u dospělých nebo FEV1 <90 % předpokládané hodnoty nebo FEV1/usilovná kapacita plic (FVC) <0,8 u dospívajících ve věku <18 let.

  Pacienti byli randomizováni v poměru 1:1:1 k léčbě přípravkem Nucala v dávce 100 mg SC, mepolizumabem 75 mg IV** nebo placebem jako přídavek k vysoké dávce IKS a další udržovací léčbě.3Zde jsou uvedeny pouze údaje porovnávající přípravek Nucala 100 mg SC vs. placebo.

  Graphs.indd

  Převzato od Ortega et al. 2014. 3
  IKS, inhalační kortikosteroidy; IV, intravenózně; SC, subkutánně
  Copyright © (2016) Massachusetts Medical Society. Otištěno se souhlasem Massachusetts Medical Society.

  *Přípravek Nucala je indikován pouze k SC použití u dospělých pacientů s těžkým refrakterním eosinofilním astmatem 2
  **
  Neschválená dávka/cesta podání 2

  Primárním parametrem byla četnost klinicky signifikantních exacerbací. 3

  Sekundárními parametry byly: 3

  • Četnost exacerbací vyžadujících hospitalizaci/návštěvu na pohotovosti
  • Průměrná změna skóre Respiračního dotazníku Nemocnice Sv. Jiří (SGRQ) ve 32. týdnu proti výchozí hodnotě
  • Průměrná změna FEV1 před podáním bronchodilátoru ve 32. týdnu proti výchozí hodnotě

  Hlavní zjištění týkající se účinnosti

  Léčba přípravkem Nucala přinesla:

  Snížení četnosti klinicky signifikantních exacerbací (primární parametr) vs. placebo: 3

  • 53% relativní snížení četnosti u přípravku Nucala 100 mg SC vs. placebo (0,83/rok vs. 1,74/rok; 95% CI: 36, 65; p<0,001)

  Změny četnosti exacerbací vyžadujících hospitalizaci/návštěvu na pohotovosti, SGRQ a FEV1 před podáním bronchodilátoru (sekundární parametry) vs. placebo: 3

  • 61% relativní snížení četnosti exacerbací vyžadujících hospitalizaci a/nebo návštěvu na pohotovosti při léčbě přípravkem Nucala 100 mg SC vs. placebo (0,08/rok vs. 0,20/rok; p=0,02)
  • Klinicky významné zlepšení skóre SGRQ ve 32. týdnu u přípravku Nucala 100 mg SC vs. placebo (−16,0±1,1 vs. −9,0±1,2, v daném pořadí; p<0,001)
  • O 98 ml vyšší FEV1 před podáním bronchodilátoru ve 32. týdnu u přípravku Nucala 100 mg SC vs. placebo (183±31mL vs. 86±31mL, v daném pořadí; p=0,03)

  Statistická významnost nemohla být deklarována vzhledem k použitému hierarchickému „kontrolnímu“ přístupu. Uvedené hodnoty p nejsou upraveny na vícečetná porovnání

  Přečtěte si celou publikaci

  Zde naleznete více informací o výsledcích účinnosti a bezpečnosti ze studie MENSA

 • Studie SIRIUS

  Studie SIRIUS hodnotila vliv přípravku Nucula na snížení potřeby kortikosteroidů při podávání jako přídatná terapie u pacientů s těžkým refrakterním eosinofilním astmatem 4

  SIRIUS (Steroid ReductIon with Mepolizumab Study) byla randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie fáze III s paralelními skupinami, která hodnotila vliv přípravku Nucala na snížení spotřeby udržovacích IKS při zachování kontroly astmatu u pacientů s těžkým refrakterním eosinofilním astmatem. 4

  Uspořádání studie

  Studie zařadila 135 pacientů 16–74* let, kteří splnili následující zařazovací kritéria: 4

  • Pravidelná léčba vysokou dávkou IKS a další udržovací léčby
  • Udržovací léčba OKS po dobu nejméně 6 měsíců (5–35mg/den prednisonu či jeho ekvivalentu)
  • Počet eosinofilů v krvi ≥150 buněk/μl při zahájení studie nebo ≥300 buněk/μl během předchozích 12 měsíců

  Na rozdíl od studií DREAM a MENSA nebylo požadováno, aby pacienti měli anamnézu exacerbací, ale všichni pacienti museli být na udržovací každodenní medikaci OKS nejméně 6 měsíců před studií. 4

  Pacienti byli randomizováni v poměru 1:1 k léčbě přípravkem Nucala 100 mg SC či placebem jako přídavek k vysoké dávce IKS a další udržovací léčbě. 4

  *Přípravek Nucala je indikován pouze k SC použití u dospělých pacientů s těžkým refrakterním eosinofilním astmatem 2

  Graphs.indd

  Převzato od Bel et al. 2014. 4

  IKS, inhalační kortikosteroidy; OKS, perorální kortikosteroidy; SC, subkutánně
  Copyright © (2016) Massachusetts Medical Society. Otištěno se souhlasem Massachusetts Medical Society.

  **Během fáze optimalizace (3–8 týdnů před zahájením studie) byla definována nejnižší ještě účinná dávka OKS. Střední dávka OKS po optimalizaci činila 10,0 mg u pacientů léčených přípravkem Nucala a 12,5 mg u uživatelů placeba 4
  Během fáze snižování dávky (4. – 20. týden) byla dávka OKS snižována podle předem určeného rozvrhu o 1,25 mg až 10 mg denně každé 4 týdny na základě kontroly astmatu a symptomů nedostatečnosti funkce nadledvin 4

  Primárním parametrem bylo procentuální snížení denní dávky OKS (20. – 24. týden) při udržení kontroly astmatu u pacientů léčených přípravkem Nucala v porovnání s pacienty dostávajícími placebo. 4

  Sekundární parametry během 20. – 24. týdne, při udržení kontroly astmatu, byly následující: 4

  • Podíl subjektů, kteří dosáhli snížení denní dávky OKS o ≥50 % v porovnání s výchozí dávkou
  • Podíl subjektů, kteří dosáhli snížení dávky na 5,0 mg či méně /den
  • Podíl subjektů, kteří dosáhli úplného vysazení dávky OKS
  • Střední procentuální snížení denní dávky OKS proti výchozí dávce

  Hlavní zjištění týkající se účinnosti

  Léčba přípravkem Nucala přinesla:

  Snížení denní dávky OKS při zachování kontroly astmatu (primární parametr) vs. placebo: 4

  • 2,39x vyšší pravděpodobnost snížení denní dávky OKS při zachování kontroly astmatu u pacientů léčených přípravkem Nucala (n=69) vs. placebo (n=66) (primární parametr studie SIRIUS) 4

  Snížení dalších měřítek dávky OKS (sekundární parametr) vs. placebo: 4

  • 54 % pacientů léčených přípravkem Nucala dosáhlo signifikantního snížení denní dávky OKS o ≥50 % vs. 33 % u placeba (p=0,03)
  • 54 % pacientů léčených přípravkem Nucala dosáhlo snížení dávky OKS na ≤5,0 mg/den vs. 32 % u placeba (p=0,03)
  • 14 % pacientů léčených přípravkem Nucala dosáhlo úplného vysazení dávky OKS vs. 8 % u placeba. Tento rozdíl nebyl signifikantní.
  • 50% střední snížení denní dávky OKS u přípravku Nucala vs. žádné snížení u placeba (p=0,007)

  Přečtěte si celou publikaci

  Zde naleznete více informací o výsledcích účinnosti a bezpečnosti ze studie SIRIUS

 • Studie COSMOS

  Převzato od Lugogo et al. 2016. 5

  IV, intravenózně; SC, subkutánně

  Studie COSMOS bylo 52týdenní otevřené prodloužení, které hodnotilo dlouhodobou bezpečnost a účinnost u pacientů s těžkým eosinofilním astmatem, kteří byli léčeni mepolizumabem nebo placebem ve studiích MENSA či SIRIUS

  Studie COSMOS 5 zařadila 651 pacientů, kteří byli zařazeni do 32týdenní studie MENSA 3 nebo 24týdenní studie SIRIUS 4.

  • 414 (64 %) bylo v předchozí studii léčeno mepolizumabem intravenózně* nebo subkutánně
  • 237 (36 %) dostávalo v předchozí studii placebo

  Všichni pacienti v průběhu celé studie otevřeně dostávali přípravek Nucala jednou za 4 týdny jako přídavek k běžné péči včetně kontrolní terapie.

  Primárním parametrem bylo popsat dlouhodobý bezpečnostní profil mepolizumabu u pacientů s těžkým eosinofilním astmatem. 5

  Sekundárním parametrem bylo zhodnotit účinnost dlouhodobé léčby mepolizumabem včetně počtu eosinofilů v krvi, roční četnosti exacerbací, skóre Dotazníku na kontrolu astmatu (Asthma Control Questionnaire-5 – ACQ-5) a FEV1. 5

  V post-hoc analýzách byla též hodnocena setrvalost odpovědi na léčbu definovaná jako četnost exacerbací a dávka OKS. 5

  Hlavní zjištění týkající se bezpečnosti

  Bezpečnostní profil přípravku Nucala během až 84 týdnů léčby (primární parametr): 5

  • 86 % pacientů, kteří byli léčeni mepolizumabem během studií MENSA a SIRIUS, zaznamenali AE během léčby vs. 84 % pacientů, kteří dostávali placebo
  • 14 % pacientů, kteří byli léčeni mepolizumabem během studií MENSA a SIRIUS, zaznamenalo SAE vs. 15 % pacientů, kteří dostávali placebo
  • Během této studie nebyly hlášeny žádné fatální SAE
  • <1 % ze všech pacientů zaznamenalo hypersenzitivitu. Nebyly hlášeny žádné případy anafylaxe, která by byla považována za související s léčbou mepolizumabem 
  • 3 % pacientů, kteří byli léčeni mepolizumabem během studií MENSA a SIRIUS, zaznamenali lokální reakce v místě vpichu injekce vs. 6 % pacientů, kteří dostávali placebo
  • <1 % ze všech pacientů zaznamenalo SAE, která by byla považována za související se studijní léčbou 
  • Během studie COSMOS byl zaznamenán podobný počet AE považovaných za související se studijní léčbou u pacientů léčených mepolizumabem ve studiích MENSA a SIRIUS a u pacientů dostávajících placebo (18 % a 20 %, v daném pořadí)

  Hlavní zjištění týkající se účinnosti
  Dlouhodobá účinnost přípravku Nucala včetně změn v počtu eosinofilů v krvi, roční četnosti exacerbací, ACQ-5 a FEV15

  • Snížení počtu eosinofilů v krvi, které bylo pozorováno u pacientů léčených mepolizumabem ve studiích MENSA a SIRIUS, se udrželo i během otevřené studie
  • Zlepšení ACQ-5 a FEV1 se udrželo u pacientů léčených mepolizumabem ve studiích MENSA a SIRIUS
  • 9 % pacientů vyžadovalo hospitalizaci nebo návštěvu pohotovosti během studie
   • Všechny četnosti exacerbací byly podobné u pacientů, kteří dostávali mepolizumab nebo placebo ve studiích MENSA a SIRIUS, a byly konzistentní s údaji z těchto studií

  Přečtěte si celou publikaci

  Zde naleznete více informací o výsledcích účinnosti a bezpečnosti ze studie COSMOS

  *Neschválená dávka/cesta podání 2

 • Studie MUSCA

  Studie MUSCA hodnotila vliv přípravku Nucala na kvalitu života související se zdravím u pacientů s těžkým refrakterním eosinofilním astmatem 6

  MUSCA (Mepolizumab Adjunctive Therapy in Subjects with Severe Eosinofilic Asthma) byla placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie fáze IIIb s paralelními skupinami, která hodnotila vliv přípravku Nucala na kvalitu života související se zdravím u pacientů s těžkým refrakterním eosinofilním astmatem. 6

  Uspořádání studie

  Studie zařadila 551 pacientů ve věku ≥12 let,* kteří splnili následující zařazovací kritéria: 6

  • Pravidelná léčba vysokou dávkou IKS během 12 měsíců před skríninkem a další udržovací léčbou ≥3 měsíce před skríninkem
  • ≥2 exacerbace vyžadující léčbu systémovými kortikosteroidy v předchozích 12 měsících

  *Přípravek Nucala je indikován pouze k SC použití u dospělých pacientů s těžkým refrakterním eosinofilním astmatem 2

  Po 1-4týdenním vstupním období byli do studie zařazeni pacienti s astmatem eosinofilního fenotypu (počet eosinofilů v krvi ≥150 buněk/µl při skríninku nebo počet eosinofilů v krvi ≥300 buněk/μl během 12-ti měsíců před skríninkem). 6

  Pacienti byli randomizováni v poměru 1:1 k léčbě přípravkem Nucala 100 mg SC nebo placebem jako přídavek k běžné péči. 6

  Převzato od Chupp et al. 2017. 6

  Primárním parametrem byla průměrná změna celkového SGRQ skóre proti výchozí hodnotě v
  24. týdnu. 6

  Sekundárními parametry měřenými ve 24. týdnu byly: 6

  • Podíl pacientů dosahujících změny celkového SGRQ skóre (pacienti, kteří dosáhli snížení skóre SGRQ ≥4 body proti výchozí hodnotě)
  • Průměrná změna skóre ACQ-5 proti výchozí hodnotě
  • Průměrná změna FEVpřed podáním bronchodilatancia proti výchozí hodnotě

  Mezi další parametry patřily: 6

  • Roční četnost klinicky signifikantních exacerbací (definovaných jako zhoršení astmatu vyžadující systémové kortikosteroidy podávané intravenózně nebo perorálně ≥3 dny nebo jako jednorázová intramuskulární dávka, návštěvu na pohotovosti nebo hospitalizaci)
  • Exacerbace vyžadující návštěvu na pohotovosti nebo hospitalizaci
  • Exacerbace vyžadující hospitalizaci

  Mezi další parametry výsledku léčby hlášené pacientem, které byly hodnoceny ve 24. týdnu, patřily: 6

  • Podíl pacientů dosahujících změny ACQ-5 skóre (pacienti, kteří dosáhli snížení skóre ACQ-5 ≥0,5 bodu proti výchozí hodnotě)
  • Skóre denních astmatických symptomů
  • Užití bronchodilatancia
  • Ranní vrcholový expirační průtok

  Hlavní zjištění týkající se účinnosti

  Léčba přípravkem Nucala přinesla:

  Zlepšení celkového skóre SGRQ ve 24. týdnu proti začátku studie (primární parametr) v porovnání s placebem: 6

  • Pokles o dalších 7,7 bodu u přípravku Nucala 100 mg SC vs. placebo (pokles o -15,6 vs. -7,9 bodu proti výchozí hodnotě; 95% CI: -10,5, -4,9; p<0,0001)
  • Signifikantně větší podíl pacientů dosáhl klinicky významného zlepšení kvality života související se zdravím (pacienti se změnou SGRQ skóre) při léčbě přípravkem Nucala 100 mg SC vs. placebo (73 % vs. 55 %; p<0,0001)

  Signifikantní zlepšení funkce plic, kontroly astmatu (sekundární parametry) a četnosti exacerbací (další parametr) v porovnání s placebem: 6

  • Signifikantně větší zlepšení skóre ACQ-5 s přípravkem Nucala 100 mg SC vs. placebo (změna proti výchozí hodnotě -0,8 vs. -0,4; p<0,0001)
  • Zlepšení funkce plic o 120ml (FEVpřed podáním bronchodilatancia) vs. placebo (změna proti výchozí hodnotě o 176 ml vs. 56 ml; p=0,001)
  • 58% snížení roční četnosti klinicky signifikantních exacerbací s přípravkem Nucala 100 mg SC vs. placebo (0,51/rok vs. 1,21/rok; p<0,0001)

  Ve studii MUSCA nebyly zaznamenány žádné nové bezpečnostní signály 6

  • Nejčastější hlášenými nežádoucími příhodami byly bolest hlavy a nasofaryngitida v obou skupinách
  • Výskyt systémových (<1 % v obou skupinách) a lokálních reakcí v místě vpichu injekce (3 % u přípravku Nucala a 2 % u placeba) byly podobný v jednotlivých skupinách.

  Přečtěte si celou publikaci

  Zde naleznete více informací o výsledcích účinnosti a bezpečnosti ze studie MUSCA

Reference:

 1.  Pavord ID et al. Lancet 2012; 380:651–659.
 2.  Nucala SPC, 2018.
 3.  Ortega HG et al. N Engl J Med 2014; 371:1198–1207.
 4.  Bel EH et al. N Engl J Med 2014; 371:1189–1197.
 5.  Lugogo N et al. Clin Ther 2016; 38:2058–2070,
 6.  Chupp GL et al. Lancet Respir Med 2017; 5:390–400,

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline

Lék podléhá dalšímu sledování, případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o.

SPC přípravků

Příbalové informace

© 2021 Skupina společností GSK nebo držitel licence. Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Přípravek Nucala je indikován jako doplňková léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých, dospívajících a dětí ve věku minimálně šesti let. 1

U pacientů ve věku 12 a více let je licencován pouze přípravek Nucala 100 mg s.c.

U pacientů ve věku 6–11 let je licencován pouze přípravek Nucala 40 mg s.c.