Tämä sivusto vaatii Javascript-tuen toimiakseen. Ole hyvä ja muokkaa asetuksiasi tai käytä eri selainta jatkaaksesi.

      

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.  

Jatka

Palaa takaisin

Potilasjärjestöt auttavat potilaita ja heidän läheisiään elämään sairauden kanssa tarjoamalla tietoa ja tukea sekä hoitamalla potilaiden edunvalvontaa. Potilasjärjestöt edistävät kansanterveyttä ja tekevät arvokasta sairauksia ennaltaehkäisevää työtä. 

Avointa yhteistyötä ja molemminpuolista kunnioitusta

Teemme yhteistyötä monien potilasjärjestöjen kanssa. Haluamme ymmärtää paremmin potilaiden tarpeita ja heidän sairauksiensa erityispiirteitä. Niin kuin järjestöt, mekin osallistumme rakentavaan keskusteluun terveydenhuollon kysymyksistä eri yhteistyötahojen kanssa. On tärkeää, että edistämme yhdessä potilaiden mahdollisuuksia saada heidän tarvitsemiaan terveydenhuollon palveluja ja hyvää hoitoa.

Teemme potilasjärjestöyhteistyötä noudattaen läpinäkyvyysperiaatetta, GSK:n omia eettisiä standardeja sekä lääkemarkkinoinnin ohjeita. Yhteistyön kantavina periaatteina ovat luottamus ja molemminpuolinen kunnioitus. Pyrimme kumppaneidemme kanssa pitkäaikaiseen yhteistyöhön.

Vuonna 2019 GSK teki Suomessa yhteistyötä seuraavien potilas- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa: Epilepsialiitto, Hengitysliitto ry, HIV-säätiö/HIV-Point, Pirkanmaan Allergia- ja astmayhdistys, Pääkaupunkiseudun Hengitys ry ja Positiiviset ry.

Epilepsialiitto

Epilepsialiitto on valtakunnallinen kansanterveysjärjestö, joka tarjoaa epilepsiaa sairastaville ja heidän läheisilleen tietoa ja tukea epilepsian kanssa elämiseen. Liitto toimii sen puolesta, että epilepsian hyvä hoito ja tarvittavat tukipalvelut olisivat kaikkien saatavilla, että ihmisillä olisi epilepsiasta oikeaa tietoa ja että sairauteen suhtauduttaisiin asiallisesti ja avoimesti.

GSK on ollut Epilepsialiiton kumppani vuodesta 2006. Kumppanuudella tuetaan Epilepsialiiton työtä, mm. kuntoutusta ja viestintää epilepsiaan sairastuneiden ja heidän läheisensä arkisen selviytymisen helpottamiseksi (esim. www.epilepsia.fi -sivut, potilasoppaat ja neuvontapuhelin).

Vuonna 2019 GSK:n tuki Epilepsialiitolle oli 2200 euroa.

Hengitysliitto

Hengitysliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka tehtävänä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Hengitysliitto on hengityssairaiden edunvalvoja sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä. Eri puolilla Suomea toimivien yhdistyksien toiminnassa on mukana kymmeniätuhansia hengityssairaita ja heidän läheisiään.

GSK tuki vuonna 2019 Hengitysliiton järjestämiä hengitysmessuja 3000 eurolla.

HIV-säätiö/HIV-Point

HIV-säätiön tarkoituksena on hiv-tartuntojen ennaltaehkäiseminen, tartunnan saaneiden, tartunnasta huolestuneiden ja heidän läheisten tukeminen sekä hiv-tartunnan saaneiden ihmis- ja perusoikeuksien edistäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä Hiv-tukikeskusta. HIV-säätiö on aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö.

GSK tuki vuonna 2019 oli 10 000 euroa. Tuimme kolmea projektia: Hiv-testausta Itärajalla yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin kanssa, neuvontaa ja hiv-testausta korkean riskin kohderyhmille sekä maahanmuuttajille.

Pirkanmaan Allergia- ja astmayhdistys

Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ry: n perustehtävä on allergiaa ja astmaa sairastavien elämänlaadun parantaminen. Päämääränä on olla pitkäaikaisten jäsenten, aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden ja osaavien asiantuntijoiden muodostama näkyvä alueellinen vaikuttaja. Päätoimintaperiaatteena on tiedon ja taidon aktiivinen hankkiminen ja jakaminen; allergia- ja astmaneuvonnan, yleisöluentojen ja koulutuksien järjestämisen keinoin. Tiedottamisen pohjana on Kansallisen Allergiaohjelman painotukset.

GSK tuki vuonna 2019 oli 10 000 euroa. Tuimme astmakurssia uusille astmapotilaille. Kurssi koostui neljästä tapaamiskerrasta.

Pääkaupunkiseudun Hengitys

Pääkaupunkiseudun Hengitys ry edistää hengityselinsairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on hengityssairauksien ja tuberkuloosin vastustaminen työskentelemällä ennaltaehkäisyn, hoidon, kuntoutuksen kehittämisen sekä etujen valvonnan puolesta.

GSK:n tuki yhdistykselle oli 3000 euroa vuonna 2019.

Positiiviset

Positiiviset ry on vuonna 1989 perustettu hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä vertaistuki- ja edunvalvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia hiv-infektion kanssa elävien ja aidsia sairastavien potilasjärjestönä, edistää hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä hyvinvointia, tukea tartunnansaaneita ja heidän läheisiään, ehkäistä syrjintää sekä syrjäytymistä sekä parantaa tartunnansaaneiden hoidon tasoa ja elämänlaadun yleisiä edellytyksiä.

GSK:n tuki yhdistykselle vuonna 2019 oli 23 500 euroa. Tuimme tiedotuskampanjaa, tapahtumia, seminaareja, tarvikehankintoja sekä HIV-testausta (10 000 euroa). Lisäksi tuimme järjestön 30-vuotiskampanjaa (13 500 euroa), joka sisälsi mm. Hivipuisto-podcastsarjan.

GSK tekee yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa globaalisti. Julkaisemme tiedot kaikesta yhteistyöstä vuosittain.