Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

 Biežāk uzdotie jautājumi

 

J.: Kas ir Incruse Ellipta?

A.: Incruse Ellipta (umeklidīnijs) ir ilgstošas darbības muskarīnreceptoru antagonists (LAMA), kas ir indicēts kā balstterapijas bronhodilatators simptomu atvieglošanai pieaugušiem pacientiem ar HOPS. 1

Incruse Ellipta ir daļa no GSK HOPS portfeļa, kas ietver arī Relvar Ellipta (flutikazona furoātu/vilanterolu) un Anoro Ellipta (umeklidīniju/vilanterolu).

Uzziniet vairāk par Incruse Ellipta šeit.

Uzziniet vairāk par Anoro Ellipta šeit.

Anoro zāļu apraksts šeit.

Uzziniet vairāk par Relvar Ellipta šeit.

Relvar zāļu apraksts šeit.

Atsauce:

 1. Incruse Ellipta zāļu apraksts; GlaxoSmithKline. (sadaļa 4.1.)

 

J.: Vai Incruse Ellipta ir reģistrēts astmas ārstēšanai?

A.: Nē. Incruse Ellipta nav indicēts astmas ārstēšanai un nav pētīts šajā pacientu populācijā1

Atsauce:

 1. Incruse Ellipta zāļu apraksts. GlaxoSmithKline. (sadaļa 4.4.)

 

 J.: Ar ko Ellipta inhalators atšķiras no citiem inhalatoriem?

A.: Ellipta sausā pulvera inhalators ir iepriekš uzpildīts un gatavs lietošanai1 GSK HOPS portfelī esošie Ellipta medikamenti ir lietojami ar viena veida inhalatoru. Tādēļ HOPS pacientus, kuri lieto vairāk nekā vienu GSK Ellipta medikamentu, nav nepieciešams papildus apmācīt vairāku ierīču lietošanā.

Uzziniet vairāk šeit.

Atsauce:

 1. Incruse Ellipta zāļu apraksts; GlaxoSmithKline. (sadaļa 4.2.)

 

J.: Kādēļ man vajadzētu izrakstīt Incruse Ellipta kā daļu no trīskāršās terapijas?

A.: Pašreizējās vadlīnijas iesaka individualizētu HOPS ārstēšanu, balstoties uz pacienta fenotipu.

Saskaņā ar vadlīnijām trīskārša terapija, piemēram, Incruse Ellipta kombinācijā ar Relvar Ellipta, ir piemērota HOPS pacientiem ar persistējošiem simptomiem un ar augstu uzliesmojumu risku. 2

Incruse Ellipta nodrošina arī pirmās rindas balstterapiju simptomātiskiem HOPS pacientiem. 1

Atsauce:

 1. Incruse Ellipta zāļu apraksts; GlaxoSmithKline. (sadaļa 4.2.)
 2. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2017) © 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, all rights reserved. Use is by express license from the owner. www.goldcopd.org

 

J.: Vai man vajag pielāgot devu pacientiem ar nieru darbības traucējumiem?

A.: Devas pielāgošana nav nepieciešama. 1

Atsauce:

 1. Incruse Ellipta zāļu apraksts; GlaxoSmithKline. (sadaļa 4.2.)

 

J.: Kurā dienas laikā Incruse būtu ieteicams inhalēt?

A: Incruse var inhalēt jebkurā dienas laikā, tomēr ieteicams to inhalēt vienā un tajā pašā laikā katru dienu1

Atsauce:

 1. Incruse Ellipta zāļu apraksts; GlaxoSmithKline. (sadaļa 4.2.)

 

J.: Kāds ir Incruse darbības mehānisms ?

A.: Incruse (umeklidīnija bromīds) ir ilgstošas darbības muskarīnreceptoru antagonists (tos dēvē arī par antiholīnerģiķiem). 1

Incruse bronhodilatatējošā iedarbība izpaužas, konkurējoši inhibējot acetilholīna piesaistīšanos holīnerģiskajiem muskarīnreceptoriem elpceļu gludajā muskulatūrā1

Atsauce:

 1. Incruse Ellipta zāļu apraksts; GlaxoSmithKline. (sadaļa 5.1.)

 

 J.: Vai Incruse ir ilgtermiņa ietekme uz plaušu funkciju? 

Ietekme uz plaušu funkciju 1

Divos - 12 nedēļu un 24 nedēļu - pētījumos salīdzinājumā ar placebo Incruse sniedza statistiski būtisku un klīnisku nozīmīgu plaušu funkcijas uzlabošanos (ko definēja kā “zāļu darbības laika beigu” FEV1 izmaiņas attiecīgi 12. un 24. nedēļā salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli, kas bija primārais efektivitātes mērķa rezultāts katrā pētījumā) (skatīt 1. tabulu). Incruse bronhodilatācijas efekti salīdzinājumā ar placebo bija redzami pēc pirmās ārstēšanas dienas abos pētījumos un saglabājās 12 un 24 nedēļu ārstēšanas periodus.

Bronhodilatācijas efekts laika gaitā nemazinājās.

1. tabula. “zāļu darbības laika beigu” FEV1 (ml) 12. un 24. nedēļā (primārais mērķa rezultāts)

Ārstēšana ar Incruse 55 mkg

12 nedēļu pētījums

Ārstēšanas starpība 1

95 % ticamības intervāls

24 nedēļu pētījums

Ārstēšanas starpība 1

95 % ticamības intervāls

Pret placebo

               127

            (52, 202)
            <0,001

                 115

               (76, 155)
               <0,001

mkg = mikrogrami
1. mazāko kvadrātu vidējais (95 % ticamības intervāls)

12 nedēļu pētījuma 12. nedēļā 0-6 stundu laikā pēc devas saņemšanas Incruse sniedza statistiski būtiski lielāku svērtā vidējā FEV1 uzlabojumu salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli nekā placebo (166 ml, p < 0,001).

24 nedēļu pētījuma 24. nedēļā 0-6 stundu laikā pēc devas saņemšanas Incruse sniedza lielāku svērtā vidējā FEV1 uzlabojumu salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli nekā placebo (150 ml, p < 0,001*).

* Šajā pētījumā tika izmantota pakāpeniskās samazināšanas statistiskās testēšanas procedūra, un šis salīdzināšanas rezultāts bija mazāks nekā salīdzināšanas rezultāts, kas nesasniedza statistisko nozīmīgumu.
Tādēļ šī salīdzināšanas rezultāta statistisko nozīmīgumu nevar izsecināt.

Atsauce:

 1. Incruse Ellipta zālu apraksts; GlaxoSmithKline. (sadaļa 5.1.)

 

J.: Vai Incruse ir ietekme uz uzliesmojumiem?


A.: HOPS uzliesmojumi 1

24 nedēļu pētījumā Incruse samazināja HOPS uzliesmojumu risku salīdzinājumā ar placebo (laika līdz pirmajam paasinājumam analīze; riska attiecība: 0,6, p = 0,035*).

Uzliesmojuma iespēja pacientiem, kuri saņēma Incruse 24. nedēļā, bija 8,9 % salīdzinājumā 13,7 % pacientiem, kuri lietoja placebo.

Šie pētījumi nebija speciāli izstrādāti, lai novērtētu terapiju ietekmi uz HOPS uzliesmojumiem, un pacienti tika izslēgti no pētījuma, ja radās uzliesmojums.

Atsauce:

 1. Incruse Ellipta zāļu aprakts; GlaxoSmithKline. (sadaļa 5.1.)

 

J.: Vai Incruse ietekmē ar veselību saistīto dzīves kvalitāti?

A.: Incruse sniedza statistiski būtisku ar veselību saistītās dzīves kvalitātes uzlabošanos saskaņā ar Seintdžordžas elpceļu anketu (SGRQ), par ko liecināja SGRQ kopējā rezultāta samazinājums (par 7,90 vienībām, p < 0,001) salīdzinājumā ar placebo 12 nedēļu pētījuma 12. nedēļā.
Lielāku SGRQ kopējā rezultāta uzlabojumu (-4,69 vienības, p < 0,001*) nekā placebo 24 nedēļu pētījuma 24. nedēļā salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli sniedza Incruse1

SGRQ rezultāta MCID (minimālo klīniski nozīmīgo atšķirību) definēja kā 4 vienību samazinājumu salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli. Pacientu īpatsvars, kuri 12 nedēļu pētījuma 12. nedēļā sasniedza vismaz MCID, bija lielāks (44 %) Incruse 55 mikrogramu grupā salīdzinājumā ar placebo grupu (26 %).
Līdzīgi 24 nedēļu pētījuma 24. nedēļā Incruse grupā vismaz MCID sasniedza lielāks pacientu īpatsvars (44 %) nekā placebo grupā (34 %). 1

* Šajā pētījumā tika izmantota pakāpeniskās samazināšanas statistiskās testēšanas procedūra, un šis salīdzināšanas rezultāts bija mazāks nekā salīdzināšanas rezultāts, kas nesasniedza statistisko nozīmīgumu. Tādēļ šī salīdzināšanas rezultāta statistisko nozīmīgumu nevar izsecināt.

Uzziniet vairāk šeit.

Atsauce:

 1. Incruse Ellipta zāļu apraksts; GlaxoSmithKline. (sadaļa 5.1.)

 

J.: Kur es varu iegūt vairāk informācijas par Incruse Ellipta izstrādes programmas pētījumiem?

A.: Ja jūs interesē vairāk informācijas par Incruse Ellipta izstrādes programmas pētījumiem, lūdzu, apmeklējiet GSK klīnisko pētījumu reģistru šeit.
Tur jūs iegūsiet informāciju par pētījumu protokoliem, klīnisko pētījumu ziņojumiem un kopsavilkumiem.


Atsauces:

 1. Incruse Ellipta zāļu aparaksts GlaxoSmithKline 
 2. Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2017) © 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, visas tiesības aizsargātas. Lietošanas atļauja no licences īpašnieka. www.goldcopd.org (Skatīts: 2016)

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.