Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

SPER SOLI JAUNAJĀ 2 AKTĪVO VIELU HIV
TERAPIJAS ĒRĀ!1
Doties uz Uz augšu Aizvērt

SAMAZINIET ARV MEDIKAMENTU DAUDZUMU SAVIEM
HIV PACIENTIEM!

Terapija, kas ir līdzvērtīga tradicionālajām 3 devu shēmām virusoloģiskās supresijas uzturēšanā,…2

tagad pieejama 2 aktīvo vielu kombinācijā,3-5

kas apvienotas 1 tabletē.1

Juluca indicēts tādu ar 1. tipa cilvēka imūndeficīta vīrusu (Human Immunodeficiency Virus, HIV-1) inficētu pieaugušo ārstēšanai, kuriem ir virusoloģisks nomākums (HIV-1 RNS <50 kopiju/ml), lietojot stabilu pretretrovīrusu līdzekļu shēmu vismaz sešus mēnešus, bez virusoloģiski neveiksmīgas terapijas anamnēzē un bez zināmas vai iespējamas rezistences pret kādu nenukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitoru vai integrāzes inhibitoru.1KLĪNISKIE DATI


JULUCA — 95% pacientu saglabāja virusoloģisko supresiju2

Virusoloģiskie iznākumi 48. nedēļā (apkopojums).2

Grafiku pielāgojusi „ViiV Healthcare” saskaņā ar 2. atsauci

JULUCA ir līdzvērtīgs 3 medikamentu shēmai2

 • Pielāgotā terapijas atšķirība: -0,2 % (95 % TI; -3,0; 2.5).2

DTG 50 mg + RPV 25 mg (JULUCA bioekvivalents), ko izmantoja SWORD pētījumos.1JULUCA 
— augsta barjera pret rezistences veidošanos līdz pat 48 nedēļām2

Pacientiem, kuru terapija tika nomainīta uz JULUCA, nebija palielināts virusoloģiskās neveiksmes risks salīdzinājumā ar 3 medikamentu shēmas turpināšanu: attiecīgi <1 % (3/513) salīdzinājumā ar 1 % (6/511) (atšķ.: -0.5%, 95% TI: -1,4 līdz 0,5).2

 • Tika atklāta viena NNRTI mutācija (K101K/E) dalībniekam ar dokumentētu sliktu līdzestību/nelīdzestību; tomēr vīrusa jutība pret RPV saglabājās.2


Vienam pētījuma dalībniekam ar sliktu līdzestību/nelīdzestību, kuram tika atklāta NNRTI mutācija, ar DTG+RPV 45. nedēļā tika sasniegta atkārtota vīrusa supresija.2
 

 • Dalībnieki tika iedalīti DTG + RPV grupā pēc nejaušības principa.2
 • Dokumentēta slikta līdzestība/nelīdzestība līdz pat 36. nedēļai.2

Grafiku izveidojusi „ViiV Healthcare” saskaņā ar 2. atsauci

JULUCA ievērojama kaulu minerālā blīvuma atjaunošanās
(
Dexaapakšpētījums)6

Grafiku izveidojusi „ViiV Healthcare” saskaņā ar 6. atsauci

 • Attiecīgi 1,29 % (95 % TI: 0,27 līdz 2,31) un 1,32 % (95 % TI: 0,07 līdz 2,57) gūžas un jostas skriemeļu minerālā blīvuma (KMB) uzlabojums salīdzinājumā ar pacientiem, kuri turpināja iesāktās TDF saturošās shēmas.6


Terapijas maiņa uz JULUCA saglabāja virusoloģisko supresiju, nekaitējot kaulu veselībai.
6JULUCA
saglabā lipīdu līmeni2

Lai gan vairums pacientu iepriekš bija lietojuši TDF saturošas shēmas, lipīdu vērtības 48. nedēļā bija bez izmaiņām.2

Grafiku pielāgojusi „ViiV Healthcare” saskaņā ar 2. atsauci
(statistiskā analīze netika veikta) 

JULUCA — panesamība

 • Pacientiem, kuru terapija tika aizstāta ar JULUCA, vidējais ART lietošanas laiks bija 4,25 gadi.2


Nevēlamas blakusparādības 48. nedēļā SWORD-1 un SWORD-2 pētījumos (apkopojums)
2

Grafiku pielāgojusi „ViiV Healthcare” saskaņā ar 2. atsauci
(statistiskā analīze netika veikta)

*Divi nāves gadījumi, viens – JULUCA grupā un viens – turpinātās 3 devu shēmas grupā; abi gadījumi nav saistīti ar pētījuma zālēm.2
Ziņoja ≥2 % katras grupas dalībnieku.
2Jebkādas blakusparādības, par kurām ziņoja
2 % dalībnieku katrā SWORD-1 un SWORD-2 pētījuma grupā 48 nedēļu laikā2

 

Grafiku pielāgojusi „ViiV Healthcare” saskaņā ar 2. atsauci
(statistiskā analīze netika veikta)

Atsauces:

 1. JULUCA (dolutegravīrs + rilpivirīns) zāļu apraksts.
 2. Llibre JM, Hung CC, Brinson C, et al. Efficacy, safety, and tolerability of dolutegravir-rilpivirine for the maintenance of virological suppression in adults with HIV-1: phase 3, randomised, non-inferiority SWORD-1 and SWORD-2 studies. Lancet 2018;391:(10123)839849.
 3. TIVICAY (dolutegravīra) zāļu apraksts. 2018. gada marts.
 4. EDURANT (rilpivirīna) zāļu apraksts. 2018. g. februāris.
 5. TRIUMEQ zāļu apraksts. 2018. gada marts.
 6. McComsey GA, Lupo S, Parks D, et al. Switch from tenofovir disoproxil fumarate combination to dolutegravir plus rilpivirine improves parameters of bone health. AIDS 2018;32(4):477–485.

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas ViiV Healthcare uzņēmumu grupai.
©2019 ViiV Healthcare uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.