Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Nucala – pirmā mērķētā papildterapija, kas vērsta pret IL-5, pieaugušiem pacientiem ar smagu, grūti ārstējamu eozinofilo astmu.

 

Nucala ir indicēta kā papildterapija smagas, grūti ārstējamas eozinofilās astmas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem. 1

Klīniskās izstrādes programmā tika izvērtēta Nucalas efektivitāte speciāli atlasītā pacientu grupā ar smagu, grūti ārstējamu eozinofilo astmu, izmantojot 3 kritērijus :

 1. pašreizējā terapija – augstas inhalējamo kortikosteroīdu (IKS) devas un papildu balstterapija(-s);
 2. uzliesmojumi anamnēzē – divi vai vairāk uzliesmojumi iepriekšējo 12 mēnešu laikā un/vai atkarība no sistēmiskiem kortikosteroīdiem;
 3. eozinofilo leikocītu līmenis asinīs ≥ 150 šūnas/µL terapijas sākumā vai ≥ 300 šūnas/µL iepriekšējo 12 mēnešu laikā (ko noteica ar standarta asinsanalīzēm).

 

10 galvenie fakti par Nucala

1. Nucala ir pirmā mērķētā papildterapija, kas vērsta pret interleikīnu (IL) 5, pieaugušiem pacientiem ar smagu, grūti ārstējamu eozinofilo astmu 1

 

Print

 

Nucala ir humanizēta monoklonāla antiviela, kas inhibē interleikīna (IL)-5 bioloģisko aktivitāti.1 Nucala bloķē IL-5 piesaistīšanos IL-5 receptoru kompleksa alfa ķēdei uz eozinofilo leikocītu virsmas. Tas kavē IL-5 signālu pārraidi un samazina eozinofilo leikocītu veidošanos un izdzīvošanu. 23

Uzziniet, kā Nucala bloķē IL-5 piesaistīšanos, noskatoties animāciju (angļu valodā) šeit.

2. Pacienti, kuri visticamāk gūtu labumu no ārstēšanas ar Nucala, balstoties uz trīs kritērijiem: 1

Pašreizējā terapija – augstas inhalējamo kortikosteroīdu (IKS) devas un papildu balstterapija(-s);

 

uzliesmojumi anamnēzē – divi vai vairāk uzliesmojumi pēdējo 12 mēnešu laikā un/vai atkarība no sistēmiskiem kortikosteroīdiem;

 

Eozinofilo leikocītu līmenis asinīs ≥ 150 šūnas/µL terapijas sākumā vai ≥ 300 šūnas/µL iepriekšējo 12 mēnešu laikā (ko nosaka ar standarta asinsanalīzēm).

 

3. MENSA pētījums liecināja, ka Nucala būtiski samazināja uzliesmojumu biežumu – par 53% – salīdzinājumā ar placebo –, abus pievienojot IKS augstā devā un papildu balstterapijai.

Nucala pievienošana IKS augstā devā un papildu balstterapijai(-ām) samazināja klīniski būtisku uzliesmojumu biežumu salīdzinājumā ar placebo, ko pievienoja IKS augstā devā un papildu balstterapijai(-ām) 4

uzliesmojumu biežuma samazinājums salīdzinājumā ar placebo 32. nedēļā (MENSA primārais mērķa rezultāts) 4

Print

 

Klīniski būtiski astmas uzliesmojumi tika definēti kā astmas pasliktināšanās, kas prasīja sistēmisku kortikosteroīdu lietošanu vai hospitalizāciju un/vai neatliekamo palīdzību. 4

Dati no 32 nedēļu ilga, multicentriska, randomizēta, dubultakla paralēlo grupu pētījuma ar placebo kontroli, kurā salīdzināja Nucala 100 mg s/c, placebo un mepolizumaba 75 mg i/v* efektivitāti un drošumu (katru pievienojot IKS augstā devā un papildu balstterapijai (-ām) un ievadot reizi četrās nedēļās) pacientiem ar smagu, grūti ārstējamu eozinofilo astmu. 75 mg i/v* mepolizumaba ārstēšanas grupa (n=191) šajā grafikā nav attēlota. Nucala ir reģistrēts tikai s/c lietošanai. Klīniski nozīmīgu uzliesmojumu biežums 32. nedēļā bija primārais mērķa rezultāts. Pētījuma sākumā vidējās vērtības bija līdzīgas abās ārstēšanas grupās (placebo: 3,6/gadā, Nucala: 3,8/gadā). Klīniski nozīmīgu uzliesmojumu biežums, kuriem vajadzēja hospitalizāciju (ieskaitot intubāciju un uzņemšanu ITN), NMP, kā arī FEV1 izmaiņas salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli, ar veselību saistītās dzīves kvalitātes izmaiņas (atbilstoši SGRQ) izmaiņas salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli un vispārējā reakcija uz terapiju pacienta un ārsta vērtējumā bija sekundārie vai citi pētījuma mērķa rezultāti. 4

* Intravenozs mepolizumabs 75 mg devā ir nereģistrēta pētījumu viela.

4. Nucala arī būtiski samazināja uzliesmojumu biežumu pacientiem, kuriem būtu nepieciešama hospitalizācija un/vai neatliekamā medicīniskā palīdzība (NMP) 4

Nucala pievienošana IKS augstā devā un papildu balstterapijai(-ām) būtiski samazināja uzliesmojumu biežumu – par 61% – salīdzinājumā ar placebo, ko pievienoja IKS augstā devā un papildu balstterapijai(-ām). Šis samazinājums attiecas uz uzliesmojumiem, kas prasīja hospitalizāciju un/vai neatliekamo palīdzību. (Nucala: 0,08/gadā, placebo: 0,2/gadā; p=0,015*) 4

*Nepielāgota daudzpusīgiem salīdzinājumiem ar placebo.

 

5. Nucala uzlaboja dzīves kvalitāti (SGRQ) par 7.0 vienībām 4

Nucala pievienošana augstai IKS devai un papildu balstterapijai(-ām) uzlaboja* ar veselību saistīto dzīves kvalitāti salīdzinājumā ar placebo un papildu balstterapiju(-ām) 4. Ar veselību saistīto dzīves kvalitāti noteica ar Seintdžordžas elpceļu anketu [SGRQ].

SGRQ kopēja rezultāta uzlabojums 32. nedēļā salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli (MENSA sekundārais mērķa rezultāts). 4

Print

 

Seintdžordžas elpceļu anketa (SGRQ) ir validēta, slimībai specifiska veselības stāvokļa novērtēšanas anketa, ko izmanto astmas un HOPS gadījumā. ≥4,0 vienību starpība tiek uzskatīta par klīniski nozīmīgu. 56

*Šis SGRQ uzlabojums ir klīniski nozīmīgs, tomēr statistisko nozīmīgumu nevar attiecināt izmantotās hierarhiskās “vārtu sardzes” pieejas dēļ. Sniegtās p vērtības nav pielāgotas daudzpusīgiem salīdzinājumiem.

Dati no 32 nedēļu ilga, multicentriska, randomizēta, dubultakla paralēlo grupu pētījuma ar placebo kontroli, kurā salīdzināja Nucala 100 mg s/c, placebo un mepolizumaba 75 mg i/v efektivitāti un drošumu (katru pievienojot augstai IKS devai un papildu balstterapijai (-ām) un ievadot reizi četrās nedēļās) pacientiem ar smagu, grūti ārstējamu eozinofilo astmu. 75 mg i/v† mepolizumaba ārstēšanas grupa (n=191) šajā grafikā nav attēlota. Nucala ir reģistrēts tikai s/c lietošanai. Seintdžordžas elpceļu anketas (SGRQ) rezultāta vidējās izmaiņas 32. nedēļā salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli. Pētījuma sākumā vidējās vērtības bija līdzīgas abās ārstēšanas grupās (placebo: 46,9 vienības, Nucala: 47,9 vienības). 4

† Intravenozs mepolizumabs 75 mg devā ir nereģistrēta pētījumu viela.

6. Nucala uzlaboja plaušu funkciju par 98% (statistisko nozīmīgumu nevar attiecināt izmantotās hierarhiskās “vārtu sardzes” pieejas dēļ).

Nucala pievienošana augstai IKS devai un papildu balstterapijai(-ām) uzlaboja plaušu funkciju (FEV1 pirms bronhodilatācijas) – salīdzinājumā ar placebo, ko pievienoja augstām IKS devām un papildu balstterapijai(-ām): (placebo: 1860 mL, Nucala: 1730 mL; p<0,001*). 4

Plaušu funkcijas uzlabojums 32. nedēļā salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli (MENSA sekundārais mērķa rezultāts). 4

Print

 

*Plaušu funkcijas uzlabojums ir klīniski nozīmīgs. Sniegtās p vērtības nav pielāgotas daudzpusīgai salīdzināšanai.

Dati no 32 nedēļu ilga, multicentriska, randomizēta, dubultakla paralēlo grupu pētījuma ar placebo kontroli, kurā salīdzināja Nucala 100 mg s/c, placebo un mepolizumaba 75 mg i/v efektivitāti un drošumu (katru pievienojot IKS augstā devāi un papildu balstterapijai (-ām) un ievadot reizi četrās nedēļās) pacientiem ar smagu, grūti ārstējamu eozinofilo astmu. 75 mg i/v† mepolizumaba ārstēšanas grupa (n=191) šajā grafikā nav attēlota. Nucala ir reģistrēts tikai s/c lietošanai un tikai pieaugušiem pacientiem. Pirmsbronhodilatācijas FEV1 izmaiņas 32. nedēļā bija sekundārais mērķa rezultāts. Nucala 100 mg s/c vērtības sākumā bija nedaudz zemākas (placebo: 1860 mL, Nucala: 1730 mL). 4

† Intravenozs mepolizumabs 75 mg devā ir nereģistrēta pētījumu viela.

7. SIRIUS pētījumā Nucala panāca ikdienas OKS devas samazinājumu (primārais mērķa rezultāts), vienlaikus nodrošinot simptomu kontroli.

Vidējā OKS deva sākumā (optimizācijas fāzes laikā) bija 10 mg – Nucala grupā (n=69) – un 12,5 mg – placebo grupā (n=66) 7

54% Nucala pacientu sasniedza ikdienas OKS devas samazinājumu vismaz par 50% pretstatā 33% – pacientiem, kuri saņēma placebo* –, abus pievienojot IKS augstā devā un papildu balstterapijai(-ām) (sekundārais mērķa rezultāts, p=0,027) 7

 

54% Nucala pacientu sasniedza ikdienas OKS devas samazinājumu par ≤5mg – pretstatā 32% pacientu, kuri saņēma placebo* –, abus pievienojot augstai IKS devai un papildu balstterapijai(-ām) (sekundārais mērķa rezultāts, p=0,025). 7

Ikdienas OKS devas samazinājums bija vidēji par 50% – Nucala grupā – salīdzinājumā ar 0% placebo grupā (sekundārais mērķa rezultāts, p=0,007). 7

Nucala grupā 14% pacientu izdevās samazināt OKS devu – salīdzinājumā ar 8% placebo grupā. Tas bija papildu sekundārais mērķa rezultāts (p = nav nozīmīgs). 7

8. Nucala samazināja eozinofilo leikocītu līmeni par 84% salīdzinājumā ar placebo

Nucala pievienošana IKS augstā devā un papildu balstterapijai(-ām) samazināja eozinofilo leikocītu līmeni asinīs par 84% 32. nedēļā salīdzinājumā ar placebo, ko pievienoja augstām IKS devām un papildu balstterapijai(-ām), – pacientiem ar smagu, grūti ārstējamu eozinofilo astmu. 1

Dati no 32 nedēļu ilga, multicentriska, randomizēta, dubultakla paralēlo grupu pētījuma ar placebo kontroli, kurā salīdzināja Nucala 100 mg s/c, placebo un mepolizumaba 75 mg i/v efektivitāti un drošumu (katru pievienojot IKS augstā devāi un papildu balstterapijai (-ām) un ievadot reizi četrās nedēļās) pacientiem ar smagu, grūti ārstējamu eozinofilo astmu. Nucala ir reģistrēts tikai s/c lietošanai. 4

* Intravenozs mepolizumabs 75 mg devā ir nereģistrēta pētījumu viela.

9. Abos efektivitātes pētījumos Nucala nevēlamo blakusparādību un nopietnu nevēlamu blakusparādību biežums izrādījās līdzīgs kā placebo gadījumā, ja abus pievienoja IKS augstā devā un papildu balstterapijai(-ām), (8% – Nucala gadījumā – un 3% – placebo gadījumā) 1

Pavisam 915 pacientu ar smagu, grūti ārstējamu eozinofilo astmu saņēma vai nu subkutānu (s/c) vai intravenozu (i/v) Nucala devu 24 līdz 52 nedēļu ilgu klīnisko pētījumu laikā. Injekcijas vietu reakcijas bija biežas Nucala 100 mg s/c grupā salīdzinājumā ar placebo grupu (8% pretstatā 3%). 1

Visbiežākie simptomi, kas saistāmi ar subkutānām injekcijām, bija sāpes, eritēma, pietūkums, nieze un dedzināšanas sajūta. Injekcijas vietu reakcijas radās galvenokārt ārstēšanas sākumā un pirmo trīs injekciju gadījumā, pēc turpmākām injekcijām bija mazāk ziņojumu. 1 Nucala ir reģistrēts tikai s/c lietošanai un tikai pieaugušiem pacientiem.

10. Nucala tiek ievadīts ik pēc 4 nedēļām fiksētā devā kā s/c injekcija 1

 • Viena s/c injekcija augšdelmā, augšstilbā vai vēderā vienreiz 4 nedēļās
 
 • Fiksēta 100 mg deva neatkarīgi no svara
 
 • Ievada veselības aprūpes specialists

Atsauces:

 1. Nucala [draft] SmPC, 2015.
 2. Rosenberg HF et al. J Allergy Clin Immunol 2007; 119: 1303–1310.
 3. Ortega H. Eur Respir J 2014; 44:239–241.
 4. Ortega H et al. N Engl J Med 2014; 371:1198–1207.
 5. Jones PW. Eur Resp J 2002; 19:398–404.
 6. Jones P et al. Am Rev Respir Dis 1992; 145:1321–1327.
 7. Bel E et al. N Engl J Med 2014; 371:1189–1197.

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.