Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Relvar un HOPS

 

Salford Lung Study (SLS) ir pirmais un šobrīd vienīgais HOPS pētījums 1, kurā, vienlaikus tieši novērojot tipiskus HOPS pacientus ikdienas klīniskajā praksē, tika noteikta medikamenta efektivitāte un drošums.

Šī pētījuma mērķis bija salīdzināt Relvar Ellipta (flutikazona furoāta/vilanterola) un patreizējās terapijas efektivitāti HOPS pacientiem.

 

Rezultāti parādīja 1-3,ka lietojot Relvar 92/22 mkg vienu reizi dienā ievērojami samazina vidēji smagus/smagus HOPS uzliesmojumus, salīdzinot ar ICS/LABA divreiz dienā. 3*

 

Grafiku sagatavojis GSK, pamatojoties uz 3. atsauci.
**8% relatīvais samazinājums
95% TI: 0,11; 15,4%
p < 0,05


Primārais salīdzinājums tika veikts starp Relvar Ellipta (n = 1135) un tradicionālo terapiju (n = 1134). Rezultātā tika ņemti vērā visi ārstēšanai paredzētie (ITT) pacienti ar ≥ 1 vidēji smagu/smagu uzliesmojumu gadā pirms randomizācijas. Tradicionālā terapija tika definēta kā ārsta brīva izvēle HOPS uzturošajai terapijai. Pētījuma sākumā 12% pacientu saņēma tikai LABA un/vai LAMA, 88% pacientu saņēma ICS saturošu terapiju (kas ietvēra 54% pacientu ar trīskāršu terapiju, piemēram, ICS/LABA/LAMA kombināciju). 3
* Pacienti varēja saņemt LAMA visā ārstēšanas periodā papildus randomizētajai ārstēšanai. Pacientu grupa, kas tika randomizēta, lai saņemtu ICS/LABA ± LAMA un saņēma ICS/LABA no pētījuma sākuma.

ITT = intention to treat – ārstēšanai paredzēts;
RCT = randomizēts, kontrolēts pētījums;
FF/VI = flutikazona furoāts/vilanterols;
ICS/LABA = inhalējamais kortikosteroīds/ilgstošas darbības ß2-receptoru agonists;
LAMA = ilgstošas darbības muskarīnu receptoru antagonists

Tāpat kā ar citām IKS saturošām zālēm, HOPS pacientiem, kas terapijā saņem Relvar, ir paaugstināts pneimoniju risks. 34

Lasiet pilnu publikāciju šeit.
 

Atsauces

  1. Bakerly N. D. et al. Respir. Res. 2015, 4 (16): 101.
  2. New J. P. et al. Thorax. 2014, 69 (12): 1152–1154.
  3. Vestbo J et al NEJM 2016 DOI: 10.1056/NEJMoa1608033.
  4. Relvar zāļu apraksts.

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.