Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

PAR TRELEGY

EFEKTIVITĀTE

 • A: FULFIL pētījuma 24. nedēļā pacientiem, kuri lietoja Trelegy Ellipta 1xd, novērota būtiska plaušu funkcijas uzlabošanās - par 171 ml un minimālais FEV1 bija mainījies par attiecīgi –29 un +142 ml (95 % TI 148–194 ml; p < 0,001).
  24. nedēļā novērotās sākotnējā FEV1 pārmaiņas bija līdzvērtīgais primārais mērķa kritērijs. Iegūtie dati ir salīdzinājums ar terapijas sākuma stāvokli.2

 • A: Pētījuma FULFIL 24. nedēļā ir novērots, ka vienreiz dienā lietots TRELEGY Ellipta sniedz statistiski nozīmīgākas sākotnējā SGRQ iegūtā novērtējuma pārmaiņas (–2,2 vienības, 95 %            TI –3,5 līdz –1,0; p < 0,001) salīdzinājumā ar BUD/FOR Turbuhaler 2xd.

  24. nedēļā novērotās sākotnējā pēc SGRQ iegūtā novērtējuma pārmaiņas bija līdzvērtīgais primārais mērķa kritērijs.2

 • A: Pētījuma FULFIL 24. nedēļā ir novērots, ka vienreiz dienā lietots TRELEGY Ellipta par 35 % relatīvi samazina gadā novērojamo vidēji smago un smago HOPS uzliesmojumu biežumu (0,34 salīdzinājumā ar 0,22, absolūtais samazinājums – 0,12, attiecība – 0,65; 95 % TI 0,49–0,86; p < 0,002) salīdzinājumā ar BUD/FOR Turbuhaler 2xd. Tas tika novērots ITT populācijā. Līdz 24. nedēļai novērotais uzliesmojumu biežums bija sekundārais mērķa kritērijs.2

FULFIL PĒTĪJUMS

 • A: FULFIL pētījums bija izstrādāts TRELEGY efektivitātes un drošuma testēšanai. Tas bija 24 nedēļas ilgs randomizēts dubultmaskēts 3. fāzes daudzcentru pētījums ar paralēlām grupām, kur tika salīdzināts vienreiz dienā inhalējamais Trelegy Ellipta (n = 911) ar divas reizes dienā lietojamo BUD/FOR Turbuhaler (n = 899).2

 • A: Pētījuma FULFIL 24. nedēļā bija divi līdzvērtīgi primārie vērtēšanas kritēriji – sākotnējā forsētas izelpas sekundes minimālā tilpuma (FEV1) pārmaiņas un sākotnējā pēc Sendžordža elpceļu darbības vērtēšanas anketas (SGRQ) iegūto vērtējumpunktu skaita pārmaiņas.2

 •  A: FULFIL iekļaušanas kritēriji bija:2

  1. HOPS pacienti, kuriem FEV1 ir < 50 % un novērtējums pēc CAT ir ≥ 10; vai
  2. HOPS pacienti, kuriem FEV1 ir ≥50–< 80 %, novērtējums pēc CAT ir ≥ 10, un iepriekšējā      gada laikā ir bijuši vai nu vismaz divi vidēji smagi uzliesmojumi vai vismaz viens smags            uzliesmojums;
  3. Vecums: vismaz 40 gadu.

  Skatīt rezultātus.

 • A: Pacienti tika izslēgti, ja viņiem bija:2

  1. Līdzšinējā astmas diagnoze
  2. 14 dienu laikā pēc atlases neizārstēta pneimonija;
  3. 14 dienu laikā pēc atlases neizārstēts smags HOPS uzliesmojums;
  4. α1-antitripsīna deficīta izraisīta HOPS;
  5. citi būtiski elpošanas traucējumi vai klīniski nozīmīgas slimības.\

  Skatīt rezultātus.

 • A: Novērtējuma pamatā ir pēc Sendžordža elpceļu darbības vērtēšanas anketas (SGRQ) iegūtie rezultāti. Novērtējums pēc SGRQ ir validēts slimībai specifisks veselības stāvokļa vērtēšanas rīks astmas un HOPS pacientiem. Novērtējuma atšķirība par vismaz četrām vienībām tiek uzskatīta par klīniski nozīmīgu.3

 • A: Lietojot TRELEGY Ellipta 1xd pēc 24 nedēļām tika sasniegti abi līdzvērtīgie primārie mērķa kritēriji – plaušu funkcijas (minimālā FEV1) un ar veselības stāvokli saistītās dzīves kvalitātes (SGRQ) uzlabošanās salīdzinājumā ar BUD/FOR Turbuhaler 2xd.2

DEVAS

ELLIPTA INHALATORS

 • A: Ellipta ir inhalators astmas un HOPS ārstēšanai paredzēto zāļu ērtai un vienkāršai lietošanai.1,4 Klīniskajos pētījumos pacienti, kuri lietoja Ellipta, pieļāva būtiski mazāk kritisku kļūdu(piemēram, tādu, kuru dēļ plaušās var nenonākt zāles vai arī to daudzums būs minimāls) salīdzinājumā ar citiem bieži izmantotiem HOPS ārstēšanai paredzētiem inhalatoriem.

 • A: Ellipta lietošanai ir trīs vienkārši soļi:

  1)    ATVĒRT
  2)    INHALĒT
  3)    AIZVĒRT.
   1

DROŠUMS

Atsauces:

 1. TRELEGY Ellipta zāļu apraksts, GSK 2017.
 2. Lipson DA et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017; 196(4): 438-446.
 3. Jones PW. COPD 2005; 2: 75-79.
 4. Relvar Ellipta SmPC, GSK 2017.
 5. Riley JH et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2016; 11: 1873-80.
 6. Svesdsater H et al. BMC Pulm Med 2013; 13: 72.
 7. van der Palen J et al. NPJ Prim Care Respir Med 2016; 26:16079.

Doties uz Aizvērt Uz augšu

Recepšu zāles.

▼ Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.

Trelegy un Ellipta preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas GSK uzņēmumu grupai.
Citas šeit minētās preču zīmes ir to īpašnieku īpašums.

TRELEGY Ellipta izstrādāta sadarbībā ar INNOVIVA.