Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Doties uz  Aizvērt  Uz augšu

Drošums


Blakusparādības

2.b līdz 3.b fāzes klīniskajos pētījumos biežākās ziņotās blakusparādības, ko uzskata par iespējami vai varbūtēji saistītām ar dolutegravīru un abakavīru/lamivudīnu [apkopoti dati par 679 pētāmajām personām, kuras iepriekš nebija lietojušas pretretrovīrusu līdzekļus un saņēma šādu kombināciju], bija slikta dūša (12%), bezmiegs (7%), reibonis (6%) un galvassāpes (6%). 1

Tālāk ir kopsavilkums par ļoti biežām (≥1/10) un biežām ((≥1/100 līdz <1/10) blakusparādībām no klīniskajiem pētījumiem un pēcreģistrācijas pieredzes, kuras uzskata par vismaz iespējami saistītām ar TRIUMEQ sastāvdaļām. 1

*Informāciju par paaugstinātas jutības reakcijām un HLA-B*5701 skrīningu lasiet tālāk.
aŠī blakusparādība netika identificēta ne Triumeq (dolutegravīrs + abakavīrs/lamivudīns), ne dolutegravīra 3. fāzes klīniskajos pētījumos, bet gan abakavīra vai lamivudīna klīniskajos pētījumos vai pēcreģistrācijas pieredzē, lietojot tos kopā ar citiem pretretrovīrusu līdzekļiem. 1

bŠī blakusparādība netika identificēta ne Triumeq (dolutegravīrs + abakavīrs/lamivudīns), ne dolutegravīra 3. fāzes klīniskajos pētījumos, bet gan pēcreģistrācijas pieredzē ar dolutegravīru, lietojot to kopā ar citiem pretretrovīrusu līdzekļiem. Izmantota augstākā novērotā biežuma kategorija no sastāvā ietilpstošo zāļu vielu (t.i., lamivudīna) dokumentācijas. 1


HLA-B*5701 skrīnings un paaugstinātas jūtības reakcijas

Pirms jebkuru ar HIV inficētu pacientu sāk ārstēt ar zālēm, kuru sastāvā ir abakavīrs, piemēram, ar TRIUMEQ, jāveic skrīnings, lai konstatētu, vai pacients nav HLA-B*5701 alēles nēsātājs. Abakavīru nedrīkst lietot pacientiem, par kuriem ir zināms, ka viņi ir HLA-B*5701 alēles nēsātāji. 1

Prospektīvs HLA-B*5701 skrīnings: nav imunoloģiski apstiprinātas paaugstinātas jutības reakcijas un (PJR) un klīniski iespējamas PJR būtisks samazinājums pētījumā PREDICT-1. 2

 

HLA-B*5701 skrīnings būtiski samazina ABC paaugstinātas jutības reakcijas risku. 2


ABC PJR klīniskais raksturojums:
1

  • Gandrīz visiem pacientiem, kuriem rodas ABC PJR, ir drudzis un/vai izsitumi.
  • Citi būtiskākie simptomi ir šādi: gastrointestināli, respiratori vai vispārēji simptomi, piemēram, letarģija un slikta vispārējā pašsajūta.

Aizdomu gadījumā: 1

  • Nekavējoties jāpārtrauc TRIUMEQ lietošana — arī tad, ja nav HLA-B*5701 alēles.
  • Pēc TRIUMEQ terapijas pārtraukšanas aizdomu par PJR dēļ, TRIUMEQ vai jebkuru ABC vai DTG saturošu zāļu lietošanu nekad nedrīkst atsākt.

Vairāk informācijas par HLA-B*5701 skrīningu un paaugstinātas jutības reakcijām lūdzam skatīt TRIUMEQ zāļu aprakstā šeit.


Zāļu savstarpējā mijiedarbība

TRIUMEQ ir raksturīgas dažas klīniski nozīmīgas zāļu mijiedarbības reakcijas. 1

  • Lietošana vienlaikus ar dofetilīdu ir kontrindicēta. 1
  • Tā kā, lietojot vienlaikus ar etravirīnu (bez pastiprinātiem proteāžu inhibitoriem), efavirenzu, nevirapīnu, rifampicīnu, tipranavīru/ritonavīru, karbamazepīnu, fenitoīnu, fenobarbitālu vai divšķautņu asinszāli, dolutegravīra ieteicamā deva ir 50 mg divreiz dienā, TRIUMEQ nav ieteicams lietot pacientiem, kuri lieto šādas zāles. 1
  • TRIUMEQ vienlaikus ar etravirīnu drīkst lietot tikai tad, ja tiek lietots arī proteāžu inhibitors kopā ar darbību pastiprinošu līdzekli (atazanavīrs/r, lopinavīrs/r vai darunavīrs/r). 1

Pilnīgāku mijiedarbības reakciju sarakstu lūdzam skatīt Liverpūles Universitātes HIV DDI datubāzē šeit.

Vairāk informācijas par Triumeq drošumu lūdzam skatīt zāļu aprakstā šeit.

Atsauces

  1. TRIUMEQ (dolutegravīra/abakavīra/lamivudīna) zāļu apraksts, 2017. gada janvāris.
  2. Mallal S, Phillips E, Carosi G, et al; for the PREDICT-1 Study Team. HLA-B*5701 screening for hypersensitivity to abacavir. N Engl J Med. 2008;358:568-579.

Recepšu zāles.
  ▼ Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Triumeq pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas ViiV Healthcare uzņēmumu grupai.
©2018 ViiV Healthcare uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.