Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Dolutegravīra efektivitāte galvenajās apakšgrupās

 

Doties uz UZ augšu Aizvert

DTG 50 mg lietošana divreiz diena bija efektiva šai iepriekš intensivi arstetai populacijai, kas inficeta ar tadu virusu, kam konstateta rezistence pret INI.

Raffi F, Rachlis A, Brinson C, Arasteh K, Górgolas M, Brennan C, Pappa K, Almond S, Granier C, Nichols WG, Cuffe RL, Eron J Jr, Walmsley S.

AIDS. 2015 Jan 14;29(2):167-74.


Mērķi

Dolutegravīrs (DTG) ir pētīts trīs pētījumos pacientiem, kuriem HIV infekcija iepriekš nav ārstēta, pierādot līdzvērtīgumu salīdzinājumā ar raltegarvīru (RAL) un pārākumu salīdzinājumā ar efavirenzu un ar ritonavīru pastiprinātu darunavīru.

Mēs pētījām faktorus, kas ļauj paredzēt veiksmīgu ārstēšanas iznākumu, starp apakšgrupām novēroto terapijas atšķirību konsekvenci un NRTI fona terapijas ietekmi uz ārstēšanas iznākumu.


Plānojums

Trīs lielu, randomizētu, starptautisku salīdzinošu pētījumu (SPRING-2, SINGLE un FLAMINGO) datu retrospektīva pētnieciska analīze.


Metodes

Mēs pētījām DTG efektivitāti ar HIV inficētiem dalībniekiem attiecībā uz nozīmīgiem demogrāfiskiem un ar HIV-1 saistītiem sākotnējiem raksturlielumiem, izmantojot pētījumu primāro efektivitātes mērķa kritēriju (FDA kopsavilkums) un sekundāros mērķa kritērijus, kas ietver atbildes reakcijas pret ārstēšanu specifiskus elementus. Visu trīs pētījumu apvienoto datu analizēšanai tika izmantoti regresijas modeļi.


Rezultāti

Kopsavilkumā ietverto atbildes reakciju ietekmēja vecums, vienlaicīga hepatīta infekcija, HIV riska faktori, sākotnējais CD4+ šūnu skaits, HIV-1 RNS daudzums un trešais līdzeklis. Atšķirības starp DTG un citiem trešajiem līdzekļiem šajās apakšgrupās kopumā bija vienveidīgas. Nebija pierādījumu par kopsavilkumā iekļautās atbildes reakcijas atšķirību starp abakavīru/lamivudīnu (ABC/3TC) un tenofovīru/emtricitabīnu (TDF/FTC) kopumā [ABC/3TC 86%, TDF/FTC 85%, atšķirība 1,1%, ticamības intervāls (TI) -1,8, 4,0 procentpunkti, P = 0,61] vai augstas vīrusu slodzes gadījumā (atšķirība -2,5, 95% TI -8,9, 3,8 procentpunkti,   P = 0,42).


Secinājumi

DTG ir vienreiz dienā lietojams nepastiprināts integrāzes inhibitors, kas ir efektīvs kombinācijā ar ABC/3TC vai TDF/FTC kā pirmās līnijas pretretrovīrusu terapija HIV pozitīviem cilvēkiem ar dažādiem sākotnējiem raksturlielumiem.

Kopsavilkuma autortiesības: ©2015 Wolters Kluwer Health, Inc. Visas tiesības aizsargātas.

Recepšu zāles.
▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas ViiV Healthcare uzņēmumu grupai.
©2018 ViiV Healthcare uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.


Tivicay zāļu apraksts šeit

Triumeq zāļu apraksts šeit