Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

STRIIVING (48 nedēļas)
 

Dolutegravīrs/abakavīrs/lamivudīns salīdzinājumā ar pašreizējo PRT pacientiem ar virusoloģisku nomākumu (STRIIVING): 48 nedēļas ilgs, randomizēts, atklāts, 3.b fāzes līdzvērtīguma pētījums.

Doties uz Uz augšu Aizvērt

Trottier B, Lake JE, Logue K, Brinson C, Santiago L, Brennan C, Koteff JA, Wynne B, Hopking J, Granier C, Aboud M.

Antivir Ther. 2017 Apr 12. doi: 10.3851/IMP3166.


Pamatinformācija

Vienkāršotas dozēšanas shēmas ir nozīmīgas pacientiem, kuriem ir grūti ievērot HIV-1 infekcijas ārstēšanas norādījumus. Mēs pētījām terapijas maiņas uz vienreiz dienā lietojamu abakavīru/dolutegravīru/lamivudīnu (ABC/DTG/3TC) drošumu un virusoloģisko efektivitāti.


Metodes

STRIIVING pētījums bija randomizēts, atklāts 3.b fāzes pētījums pieaugušajiem, kuriem, lietojot pretretrovīrusu terapiju (PRT), iekļaušanas brīdī pētījumā HIV-1 RNS bija < 50 kopijas/ml (ClinicalTrials.gov identifikators NCT02105987). Pētāmās personas pēc nejaušības principa iedalīja terapijas maiņai uz ABC/DTG/3TC vienreiz dienā 48 nedēļas (agrīnas terapijas maiņas grupa) vai pašreizējās PRT turpināšanai 24 nedēļas un tad terapijas maiņai uz ABC/DTG/3TC (vēlīnas terapijas maiņas grupa). Primārais mērķa kritērijs bija tādu pētāmo personu īpatsvars, kurām HIV-1 RNS 24. nedēļā bija < 50 kopijas/ml.


Rezultāti

No 553 pētījumā iekļautajām pētāmajām personām 275 pēc nejaušības principa iedalīja tūlītējai terapijas maiņai uz ABC/DTG/3TC, bet 278 turpināja pašreizējo PRT. 24. nedēļā attiecīgi 85% un 88% pētāmo personu, kurām terapiju nomainīja uz ABC/DTG/3TC vai turpināja pašreizējo PRT, bija virusoloģisks nomākums, kas liecina, ka ABC/DTG/3TC bija līdzvērtīgas zāles (īpatsvara atšķirība, -3,4%;                      95% TI -9,1, 2,4). 48. nedēļā 83% un 92% pacientu attiecīgi agrīnas un vēlīnas terapijas maiņas grupās konstatēja virusoloģisku nomākumu. Līdz 24. nedēļai, lietojot ABC/DTG/3TC (66%), par nevēlamām blakusparādībām ziņots biežāk, nekā lietojot pašreizējo PRT (47%), un vēlīnās terapijas maiņas grupā 60% pētāmo personu ziņoja par nevēlamām blakusparādībām pēc terapijas maiņas. Farmakokinētikas dati apliecināja tūlītējas terapijas maiņas pamatotību. Salīdzinājumā ar pašreizējo PRT dalībniekiem, kuriem terapiju nomainīja uz ABC/DTG/3TC, uzlabojās ar HIV infekcijas ārstēšanas apmierinātības anketu iegūtais vērtējumpunktu skaits.


Secinājumi

Dati, kas apliecina terapijas maiņas uz ABC/DTG/3TC līdzvērtīgumu salīdzinājumā ar pašreizējās PRT turpināšanu, atbalsta ABC/DTG/3TC kā iespējamu risinājumu, apsverot terapijas shēmas maiņu ar HIV-1 inficētiem pieaugušajiem ar stabilu virusoloģisku nomākumu.

Kopsavilkuma autortiesības: ©2017 International Medical press

Recepšu zāles.
▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas ViiV Healthcare uzņēmumu grupai.
©2018 ViiV Healthcare uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.

Tivicay zāļu apraksts šeit

Triumeq zāļu apraksts šeit