Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Produktoversikt – presentasjon av Anoro Ellipta (umeklidinium/vilanterol 55/52 mcg)

Anoro Ellipta er en dobbel bronkodilator som består av to aktive stoffer med forskjellige men komplementære virkemåter: umeklidinium, som er en langtidsvirkende muskarinantagonist (LAMA), og vilanterol, som er en langtidsvirkende beta-2-agonist (LABA).1

Anoro Ellipta er indisert til regelmessig bronkodilaterende behandling for å kontrollere symptomer hos voksne pasienter med kols).1

Hvorfor bruke dobbel bronkodilasjon?

Langtidsvirkende bronkodilatorer har vært tilgjengelig i mer enn 10 år, men noen kolspasienter lider fremdeles av betydelig tungpusthet til tross for behandling med bronkodilator i monoterapi.2

I en observasjonsstudie utført ved flere forskningssentre i USA led flere enn 50 % av pasientene av betydelig tungpusthet (≥ 2 på den modifiserte MRC-dyspnéskalaen) til tross for behandling med bronkodilator i monoterapi.2

Dobbel bronkodilasjon i GOLD 2017-oppdateringen3

GOLD 2017 rapporten ble publisert sent i 2016. Denne 2017-oppdateringen innebærer endringer i den anbefalte strategien for behandling og håndtering av kols sammenlignet med den forrige versjonen.3

Figuren er laget av GSK basert på data fra ref. 3. © 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, all rights reserved. Use is by express license from the owner.© 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, all rights reserved.  Use is by express license from the owner.

GSK har laget en enkel og praktisk brosjyre med oppsummering av GOLD-strategien for behandling av kols.

GOLD-brosjyren kan bestilles fra vår Webshop, klikk her

GOLD anbefaler ingen spesifikke legemidler. Anoro, Relvar og Incruse må kun forskrives etter gjeldende indikasjon og refunsjonsregler.

Anoro Ellipta gir betydelig bedre lungefunksjon4

I den største av tre sammenlignende studier med Anoro Ellipta og tiotropium HandiHaler™, ga Anoro Ellipta en forbedring på 112 mL i lungefunksjonen kontra tiotropium (p < 0,001, 95 % CI: 81-144).4

Endring i minste kvadrat-gjennomsnitt i trough FEV1 i uke 24 4

Grafen er laget av GSK på grunnlag av dataene i ref. 4.
Dataene fra den største av tre studier er vist. Anoro viste klinisk relevante og statistisk signifikante forbedringer i trough FEV1 sammenlignet med tiotropium (Spiriva HandihalerTM) i to av tre 6-måneders aktiv komparator-studier og numerisk større forbedringer sammenlignet med tiotropium i den tredje aktiv komparator-studien.
Studie 1: n=454 vs n=451, 112 ml (81-144 ml, p<0,001).
Studie 2: n=207 vs. n=203, 90 ml (39-141 ml, p<0,001).
Studie 3: n=217 vs. n=215, 60 ml (10-109 ml, p=0,018).

Statistisk signifikans kan ikke konkluderes fra studie 3 pga hierarkisk test-prosedyre.1

Topp

Administrert via en inhalator som fører til færre kritiske feil sammenlignet med andre vanlige inhalatorer6

Anoro Ellipta er en brukervennlig inhalator. I en nylig studie som fokuserte på kritiske feil i bruken av vanlige inhalatorer, gjorde færre pasienter en kritisk feil med Ellipta sammenlignet med andre inhalatorer (Diskus, MDI, Turbuhaler™, Handihaler™, Breezhaler™ – alle med p < 0,001) etter kun å ha lest pakningsvedlegget.5

Longitudinell sammenligning ved enkeltbesøk med placebo-inhalator hos pasienter som ikke før er eksponert for Ellipta eller inhalatoren det sammenlignes med.5

Grafen er reprodusert fra ref. 5.

Det primære endepunktet var prosentandelen av pasienter som gjorde én eller flere kritiske feil med en inhalator etter å ha lest pakningsvedlegget.6* En kritisk feil ble definert som en feil som mest sannsynlig fører til at ingen medisin eller minimalt med medisin (dvs. en betydelig redusert mengde) blir inhalert.

Topp

Sammenligning av doble bronkodilatorer på markedet

Det finnes en rekke doble bronkodilatorprodukter på markedet. I tabellen nedenfor sammenlignes de tilgjengelige doble bronkodilatorproduktene etter noen av de mest relevante praktiske parameterne: doseringsregime, antall forberedende trinn med inhalatoren før inhalasjon og tilgjengeligheten av LAMA og/eller ICS/LABA i samme inhalatorsystem.

Laget av GSK basert på data i ref. 1,5-12

Jevn tilførsel av medisin via Ellipta-inhalatoren, selv ved lav inspiratorisk luftstrøm

Et vanlig spørsmål når det gjelder bruken av pulverinhalatorer hos kolspasienter er: Får pasienter med alvorlig kols en tilstrekkelig dose ved bruk av Ellipta-pulverinhalatoren?

Ellipta-inhalatoren har vist konsistent levering av legemidler på tvers av innåndingsprofiler14
En in vitro studie med elektronisk lunge der inhalasjonsprofilen fra 60 kolspasienter ble reprodusert i et PIFR-område (toppverdi for strømningshastighet for innånding) som representerte fra mild til svært alvorlig kols, viste at Ellipta-inhalatoren avgir konsistente mengder legemiddel på tvers av innåndingsprofiler.14

Les de viktigste dataene om effekt og sikkerhet her

Topp

Hyppigheten av bivirkninger var sammenlignbar med tiotropium i kliniske studier4

Den hyppigst rapporterte bivirkningen med
umeklidinium/vilanterol var nasofaryngitt (9 %).
1

Sikkerhetsprofilen for Anoro Ellipta er basert på sikkerhetserfaring med umeklidinium/vilanterol og de enkelte komponentene fra det kliniske utviklingsprogrammet som besto av 6855 pasienter med COPD.1

I den største av tre sammenlignende studier med Anoro Ellipta og tiotropium var hyppigheten av bivirkninger for Anoro Ellipta sammenlignbar med tiotropium.4

Det kan oppstå kardiovaskulære virkninger, for eksempel hjertearytmi, etter administrasjon av muskarinreseptor-antagonister og sympatomimetiske virkestoffer, innbefattet umeklidinium/vilanterol. Derfor bør Anoro Ellipta brukes med forsiktighet i pasienter med alvorlig kardiovaskulær sykdom.1

Se Anoro preparatomtale for en fullstendig beskrivelse av sikkerhetsprofilen.

Topp

Referanser:

 1. Anoro preparatomtale
 2. Dransfield MT, Bailey W, Crater G et al. Disease severity and symptoms among patients receiving monotherapy for COPD. Prim Care Respir J 2011; 20(1): 46-53.
 3. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2017), www.goldcopd.org, accessed 16 November 2016. © 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, all rights reserved.  Use is by express license from the owner.
 4. Maleki-Yazdi MR, Kaelin T, Richard N et al. Efficacy and safety of umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg and tiotropium 18 mcg in chronic obstructive pulmonary disease: results of a 24-week, randomized, controlled trial. Respir Med 2014; 108(12): 1752-1760.
 5. Ultibro preparatomtale, Novartis 2016.
 6. Spiolto Respimat preparatomtale Boehringer Ingelheim 2016.
 7. Duaklir preparatomtale AstraZeneca 2016
 8. Incruse preparatomtale
 9. Onbrez preparatomtale
 10. Spiriva preparatomtale
 11. Eklira prepratomtale
 12. Relvar preparatomtale
 13. van der Palen J, Thomas M, Chrystyn H et al. A randomised open-label cross-over study of inhaler errors, preference and time to achieve correct inhaler use in patients with COPD or asthma: comparison of ELLIPTA with other inhaler devices. Prim Care Respir J 2016; (26)16079; doi:10.1038/npjpcrm.2016.79.
 14. Hamilton M, Leggett R, Pang C et al. In Vitro Dosing Performance of the Ellipta Dry Powder Inhaler Using Asthma and COPD Patient Inhalation Profiles Replicated with the Electronic Lung(eLungTM). J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2015; 6: 498-506.  ; Hamilton M, Leggett R, Pang C et al. In Vitro Dosing Performance of the Ellipta Dry Powder Inhaler Using Asthma and COPD Patient Inhalation Profiles Replicated with the Electronic Lung (eLungTM). J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2015; 28(6): 498-506.

Anoro og Ellipta er registrerte varemerker av GSK group of companies.
Anoro Ellipta er utviklet i samarbeid med Innoviva Inc.