Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Effekt

Indikasjonen til Blenrep er basert på data fra DREAMM-2.

Denne er en åpen studie, multisenter, phase 2 studie, hvor inkluderte pasienter var tungt forbehandlet.1,2

Studiepopulasjon

 • Tilbakefall/refraktær multippelt myelom pasienter, N=97
 • ≥ 3 tidligere linjer av behandling, inkludert én proteasomhemmer, ett immunmodulatorisk middel og et anti-CD38 monoklonalt antistoff gitt alene eller i kombinasjon
 • Gjennomført autolog HSCT eller vurdert til ikke å være kvalifisert

Dosering

 • 2,5 mg/kg Blenrep i monoterapi ved intravensø infusjon
 • Administrert over minst 30 minutter, hver 3.uke
 • Behandling ble gjennomført inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet
 • Doseringen ble modifisert eller avsluttet på grunn av bivirkninger

Primært Endepunkt

 • Total response rate

Sekundære endepunkter

 • Varighet av respons
 • Tid til første respons
 • Pregresjonsfri overlevelse
 • Total overlevelse
 • Sikkerhet

DREAMM-2 viste at Blenrep gir en dyp og klinisk meningsfull respons:1,2

 • 32% total responsrate (31/97; 97,5 % Kl: 22-44 %) for pasienter behandlet i median 7 tidligere linjer
 • 58% (18/31) av respondere oppnådde en dyp respons med VGPR eller bedre.
 • Median varighet av respons var 11 måneder (95% Kl: 4,2, ikke nådd).

        

        

Referanser:

 1. Blenrep (belantamab mafodotin) preparatomtale
 2. Lonial S, et al. Cancer. 2021;127(22):4198-4212

 

Blenrep trademark is a registered trademark of the GSK group of companies.
© 2022 GSK group of companies or its licensor.