Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Forskrivningsinformasjon 1

Indikasjon

 • Behandling av moderate til alvorlige symptomer ved benign prostata hyperplasi (BPH)
 • Redusere risikoen for akutt urinretensjon (AUR) og kirurgiske inngrep hos pasienter med moderate til alvorlige symptomer ved BPH.

Kontraindikasjoner

Duodart er kontraindisert hos:

 • Kvinner, barn og ungdom.
 • Pasienter med overfølsomhet overfor dutasterid, andre 5-alfareduktasehemmere, tamsulosin (inkludert tamsulosinindusert angioødem), soya, peanøtter eller øvrige innholdsstoffer i preparatet.
 • Pasienter med ortostatisk hypotensjon i anamnesen.
 • Pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon

Administrasjon

Duodart® er et kombinasjonspreparat som gis en gang daglig der hver kapsel inneholder 0,5 mg dutasterid og 0,4 mg tamsulosinhydroklorid.

Duodart® kapsel er til oral bruk. Pasienter bør instrueres i å svelge kapslene hele, omtrent 30 minutter etter det samme måltidet hver dag. Kapslene skal ikke tygges eller åpnes. Kontakt med innholdet i dutasterikapselen som ligger inne i den harde ytterkapselen kan forårsake irritasjon av slimhinnene i munn og svelg.

Dutasterid absorberes gjennom huden og derfor må kvinner, barn og ungdom unngå kontakt med kapsler som lekker. Dersom man har vært i kontakt med kapsler som lekker, må kontaktflaten vaskes umiddelbart med såpe og vann.

Refusjonsvilkår

 • Det kan dokumenteres at pasienten har moderate eller alvorlige prostataplager (IPSS>=8) og behov for symptomlindring
 • Prostata er større enn 40 ml
 • Det er vurdert at monoterapi ikke vil være et tilstrekkelig behandlingsalternativ
 • Etter 6-12 måneder skal alfablokkeren prøveseponeres, med mindre det er medisinsk grunnlag for å fortsette kombinasjonsbehandling. Dette skal dokumenteres i journal

Refusjonskoder:

 • ICPC: Y85 - Prostatahyperplasi
 • ICD: N40 - Benign prostataobstruksjon

For informasjon om bivirkninger, trykk her

For fullstendig preparatomtale, trykk her

Trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies