Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Anbudsresultat:

Nucala er førstevalg ved bruk av biologiske legemidler mot alvorlig T2-høy astma1

Nucala(mepolizumab) er førstevalg blant legemidler til behandling av alvorlig T2- høy astma som følge av en anbudskonkurranse utført av Sykehusinnkjøp på vegne av de Regionale Helseforetakene.

Det betyr at Nucala fremdeles skal velges ved behandling av pasienter med alvorlig T2-høy astma.

Nucala er tilgjengelig i tre forskjellige formuleringer; ferdigfylt pen, ferdigfylt sprøyte og pulver til rekonstituering, og man kan fritt velge mellom disse.

Instruksen fra de regionale helseforetakene er at man skal følge rangeringen i anbudet. Nucala skal derfor velges framfor andre behandlingsalternativer. Dersom pasienten av medisinske grunner ikke kan bruke førstevalget, skal dette begrunnes i pasientens journal og neste preparat kan forsøkes. Anbudsperioden gjelder fra 1. april 2020.

HUSK:

  • Nucala skal forskrives på H-resept av sykehuslege eller avtalespesialist
  • Alle privatpraktiserende avtalespesialister må søke sitt regionale helseforetak om forskrivningsrett for å kunne forskrive H-resept

Viktig sikkerhetsinformasjon: Nucala skal ikke benyttes som anfallsmedisin. Astmarelaterte bivirkninger eller eksaserbasjoner kan forekomme. Instruer pasienter om å kontakte lege dersom deres astma fortsetter å være ukontrollert eller forverres etter behandlingsstart. Abrupt seponering av orale kortikosteroider etter oppstart med Nucala anbefales ikke. Reduksjon av OCS bør skje gradvis og i samråd med lege. Allergiske reaksjoner kan oppstå under og etter injeksjon. Informer pasienten om å søke legehjelp umiddelbart dersom dette skulle oppstå. Les preparatomtalen før forskrivning av Nucala. 

Nucala is a trademark of the GSK group of companies