Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Anbudsresultat:

Nucala er førstevalg ved alvorlig eosinofil astma fra 1. april 2019

Nucala(mepolizumab) er førstevalg blant legemidler som tilleggsbehandling av alvorlig, refraktær, eosinofil astma som følge av en anbudskonkurranse utført av Sykehusinnkjøp på vegne av de Regionale Helseforetakene.

Det betyr at Nucala skal velges ved behandling av pasienter med alvorlig eosinofil astma.

Instruksen fra de regionale helseforetakene er at man skal følge rangeringen i anbudet. Nucala skal derfor velges framfor andre behandlingsalternativer. Dersom det foreligger medisinske grunner relatert til pasientbehandlingen, kan andre legemidler benyttes. Dette skal begrunnes i pasientens journal. Anbudsperioden gjelder fra 1. april 2019.

Kriterier for forskrivning:1

  • Medikamentene skal forskrives av spesialist i lungesykdommer
  • Evaluering av effekt og vurdering av behandling skal foretas halvårlig
  • Grunnbehandling og vedlikeholdsbehandling skal følge norske behandlingsretningslinjer

HUSK:

  • Nucala skal forskrives på H-resept av sykehuslege eller avtalespesialist
  • Alle privatpraktiserende avtalespesialister må søke sitt regionale helseforetak om forskrivningsrett for å kunne forskrive H-resept

Viktig sikkerhetsinformasjon: Nucala skal ikke benyttes som anfallsmedisin. Astmarelaterte bivirkninger eller eksaserbasjoner kan forekomme. Instruer pasienter om å kontakte lege dersom deres astma fortsetter å være ukontrollert eller forverres etter behandlingsstart. Abrupt seponering av orale kortikosteroider etter oppstart med Nucala anbefales ikke. Reduksjon av OCS bør skje gradvis og i samråd med lege. Allergiske reaksjoner kan oppstå under og etter injeksjon. Informer pasienten om å søke legehjelp umiddelbart dersom dette skulle oppstå. Les preparatomtalen før forskrivning av Nucala. 

Referanser:

  1. Beslutningsforum, Aktuelt 28.01.2019, (sist lest 06.02.2019)

Nucala preparatomtale

Nucala is a trademark of the GSK group of companies