Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Forskrivningsinformasjon

Relvar kan brukes til pasienter med astma over 12 år, samt til voksne kols-pasienter som har hatt eksaserbasjoner og derfor har økt risiko for ytterligere eksaserbasjoner (se indikasjonsordlyd under eller i Felleskatalogtekst).

Relvar finnes i to styrker, 92/22 µg og 184/22 µg. Relvar 92/22 µg er standarddose for begge indikasjoner, mens 184/22 µg kun er indisert for astma. Relvar skal tas én gang daglig til samme tid hver dag. Legen bør avgjøre om dosen skal tas morgen eller kveld. Dersom en dose blir glemt, bør neste dose tas til vanlig tid neste dag.

Relvar administreres ved bruk av inhalatoren Ellipta. Ellipta har en doseteller som angir hvor mange doser som er igjen. Når lokket åpnes, klargjøres dosen automatisk (ved ”klikk”). Etter inhalasjon anbefales munnskylling med vann uten å svelge.
Se video: Praktisk bruk av Ellipta.

Astma

Indikasjon: Relvar er indisert for regelmessig behandling av astma hos voksne og unge over 12 år, hvor bruk av et kombinasjonspreparat (langtidsvirkende beta2-agonist og kortikosteroid til inhalasjon) er egnet: Pasienter som ikke er tilstrekkelig kontrollert ved bruk av kortikosteroider til inhalasjon og bruk av korttidsvirkende beta2-agonister til inhalasjon ved behov.

Dosering: Startdose av Relvar er normalt 92/22 µg x 1. Dersom pasienter ikke oppnår tilstrekkelig kontroll med Relvar 92/22 µg kan dosen økes til 184/22 µg, som kan gi en ytterligere forbedring i astmakontroll. Ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon er maksimaldose 92 μg/22 μg. Pasienter med astma bør gis den styrken av Relvar som inneholder den egnede dose med FF tilpasset alvorlighetsgraden av sykdommen. Forskrivende lege bør være klar over at FF 92 µg én gang daglig gir tilnærmet lik effekt som flutikasonpropionat (FP) 250 µg to ganger daglig, mens FF 184 µg én gang daglig gir tilnærmet lik effekt som FP 500 µg to ganger daglig hos personer med astma.

Refusjonsberettiget bruk: Vedlikeholdsbehandling av bronkialastma, der en kombinasjon av langtidsvirkende beta2-agonist og inhalasjonssteroid er indisert. Refusjonskoder: ICD J45, ICPC R96. Vilkår: 92. Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)

Indikasjon: Relvar er indisert for symptomatisk behandling av voksne med kols med en FEV1<70 % av forventet normalverdi (postbronkodilatator) som tidligere har hatt eksaserbasjoner til tross for regelmessig bronkodilaterende behandling.

Dosering: Relvar 92/22 µg x 1. Relvar 184/22 µg er ikke indisert ved kols.
Refusjonsberettiget bruk: Refusjon ytes kun til pasienter med moderat og alvorlig kols (FEV
1 < 65 % av forventet verdi – postbronkodilatator). Dette er tilnærmet samme pasientpopulasjon som får refusjon for Seretide: Seretide refunderes ved FEV1 < 60 % av forventet verdi – prebronkodilatator, og det er antatt at dette tilsvarer FEV1 < 65 % av forventet verdi – postbronkodilatator.

Refusjonskoder: ICD J44, ICPC R95. Vilkår: 90. Refusjon ytes kun til pasienter med etablert kols. – Diagnosen må være verifisert ved spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

Journalsystemer

Det er ikke alle journalsystem som har oppdatert database over tilgjengelige legemidler og refusjonsstatus. Alle oppdateringer av journalsystemer skjer mot Legemiddelverket sin database (FEST), men oppdateringsrutiner og frekvens varierer fra legekontor til legekontor.
Det er ulike måter å håndtere dette på, og under vil vi beskrive dette for henholdsvis WinMed2 og CGM Journal (tidligere kjent som WinMed3). Det er CompoGroupMedical (CGM) som har supportansvar for disse journalsystemene.

WinMed2

WinMed2-brukere benytter Forskrivningsmodulen levert av Helsedirektoratet. Det anbefales at du stiller inn Forskrivningsmodulen til automatisk oppdatering to ganger i uken. Dette gjøres fra et administrasjonsprogram som heter eResept Forskrivningsmodul Systemadministrasjon som ligger i katalogen eResept Forskrivningsmodul på legekontorets server. Helsedirektoratet har også laget en instruksjonsvideo, se Forskrivningsmodulen – del 1 kapittel 9 (hvordan du selv kan administrere FEST-oppdateringer).

CGM Journal (tidligere kjent som WinMed3)

CGM Journal er direkte knyttet til FEST-databasen, og denne oppdateres automatisk hver natt. CGM er primærkontakt for problemer med CGM Journal. Dersom du opplever problemer, vil vi derfor oppfordre deg til å ta kontakt med CGM for teknisk støtte.

Se også video; Relvar: Dosing and pharmacology

Referanser:

  1. Relvar preparatomtale
  2. Helsedirektoratet
  3. CompoGroupMedical (CGM)

Relvar og Ellipta er registrerte varemerker av GSK group of companies

Relvar Ellipta er utviklet i samarbeid med Innoviva Inc.