Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Publikasjoner

Den kliniske effekten av Relvar administrert én gang daglig i Ellipta er i evaluert i flere studier på både astma- og kolspasienter. I de fleste studiene er Relvar sammenlignet med monokomponentene: Inhalasjonssteroid (flutikasonfuroat) i astmastudiene og langtidsvirkende beta2-agonist (vilanterol) i kolsstudiene, i tillegg til placebokontroll. Endepunktene har vært både bedring i lungefunksjon og forebygging av forverrelser. Tre ulike styrker Relvar er testet. I tillegg er det gjort studier mot aktiv komparator – Relvar x 1 mot Seretide x 2. Alle registreringsstudiene er nærmere omtalt i Relvar preparatomtale side 12, og noen er nærmere omtalt under.

Relvar sammenlignet med Seretide

Tre studier har sammenlignet Relvar med Seretide. To astmastudier (Woodcock et al 2013, Bernstein et al 2018) og én kolsstudie (Agusti et al 2014). Dette er kontrollerte studier, der tilnærmet alle pasienter tar medisinen når de skal og bruker inhalatoren riktig. Studiene viser at Relvar gitt én gang daglig har tilsvarende effekt og tolerabilitet som Seretide gitt to ganger daglig ved henholdsvis astma og kols.

Referanser:

  1. Woodcock A, Bleecker ER, Lötvall J et al. Efficacy and safety of fluticasone furoate/vilanterol compared with fluticasone propionate/salmeterol combination in adult and adolescent patients with persistent asthma: a randomized trial. Chest. 2013; 144(4):1222–9. [PubMed]
  2. Agustí A, de Teresa L, De Backer W et al. A comparison of the efficacy and safety of once-daily fluticasone furoate/vilanterol with twice-daily fluticasone propionate/salmeterol in moderate to very severe COPD. Eur Respir J. 2014;43(3):763–72. [PubMed]
  3. Bernstein D, Andersen L, Forth R et al. Once-daily fluticasone furoate/vilanterol versus twice-daily fluticasone propionate/salmeterol in patients with asthma well controlled on ICS/LABA. J Asthma 2018; 13: 1-10. doi: 10.1080/02770903.2017.1386214. [PubMed]

Effekt av Relvar på allergenrespons

En mindre studie på pasienter med mild astma viste at Relvar 92/22 µg reduserte den tidlige astmatiske responsen og opphevet nesten fullstendig den senastmatiske responsen hos pasienter eksponert for allergen (husstøvmidd, katt eller bjørkepollen). Studien viste signifikante forskjeller mellom Relvar og placebo og vilanterol.

Referanser:

  1. Oliver A, Bjermer L, Quinn D et al. Modulation of allergen-induced bronchoconstriction by fluticasone furoate and vilanterol alone or in combination. Allergy. 2013;68(9):1136–42. [PubMed]

Effekt av Relvar på kolsforverrelser

Det er gjort to eksaserbasjonsstudier hvor Relvar er sammenlignet med LABA monoterapi (vilanterol) i behandling av kols. Dataene viser en signifikant reduksjon i årlig rate moderate og alvorlige eksaserbasjoner: 0,81/år (Relvar 92/22 µg) vs 1,11 (vilanterol), ratio Relvar vs vilanterol 0,7 (95 % KI 0,6–0,8). Effekten var tydeligst i gruppen med hyppige eksaserbasjoner (≥ 2 eksaserbasjoner inneværende år).

For første gang innen kols-området, er det nå gjort dose-respons-studier på inhalasjonssteroider (ICS) ved kols. Tidligere er det blitt antatt at høyeste dose ICS er best egnet for bruk hos kols-pasienter (ekstrapolert fra astma-data). Studiene viste at Relvar 92/22 µg var den mest effektive dosen: Den var mer effektiv enn 50/25 µg, og det ble ikke funnet økt effekt på lungefunksjon (FEV1) og eksaserbasjoner ved 184/22 µg sammenlignet med 92/22 µg.

Referanser:

  1. Dransfield MT, Borbeau J, Jones PW et al. Once-daily inhaled fluticasone furoate and vilanterol versus vilanterol only for prevention of exacerbations of COPD: two replicate double-blind, parallel-group, randomised controlled trials. Lancet Respir Med 2013;1 (3) 210–223. [PubMed]

Studier med inhalatoren Ellipta

Det er gjort flere studier med Ellipta, både relatert til enkelhet/feilbruk og pasientpreferanse. Disse om er omtalt under Praktisk bruk av Ellipta.

Relvar og Ellipta er registrerte varemerker av GSK group of companies

Relvar Ellipta er utviklet i samarbeid med Innoviva Inc.