Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Effekt ved kols

Salford Lung Study1 (SLS) ved kols er publisert i New England Journal of Medicine. Med et innovativt studiedesign undersøkes effektiviteten av en kolsmedisin hos en bred pasientgruppe som behandles i vanlig klinisk praksis.

SLS viser at Relvar 92/22 mcg én gang daglig kan være til nytte for kols-pasienter som du ser hver dag.1

Relvar (92/22 mcg) én gang daglig reduserer moderate/alvorlige eksaserbasjoner sammenlignet med vanlig behandling* og andre ICS/LABA.**1

* Primær sammenligning i studien var versus vanlig behandling, og sammenligning vs. ICS/LABA med dosering to ganger daglig var en pre-definert subgruppeanalyse av pasienter.

Primært endepunkt ble møtt: 8.4 % reduksjon sammenlignet med vanlig behandling (95 % CI: 1.1 - 15.2; p=0.02; antall eksaserbasjoner per år på henholdsvis 1.74 (n=1135) vs 1.90 (n=1134) )

Grafen er konstruert av GSK basert på ref. 1

** Resultater fra en pre-spesifisert undergruppe: 8.0% reduksjon vs annen ICS/LABA  (95% CI: 0.11 - 15.4; p=0.047; antall eksaserbasjoner per år på henholdsvis  1.87 (n=908) og 2.03 (n=927) )  Relvar er tidligere blitt sammenlignet med en annen ICS/LABA (flutikasonpropionat/salmeterol) i en tradisjonell kliniske studie, hvor pasientene ble tett fulgt opp av lege. Studien på 12 uker viste ingen statistisk signifikant forskjell mellom gruppene mht. lungefunksjon (FEV1). Ingen tradisjonelle sammenlignende studier mot flutikasonpropionat/salmeterol eller mot andre etablerte bronkodilatorer har vært gjennomført for tilstrekkelig å sammenligne effektene på kols-eksaserbasjoner.2

Grafen er konstruert av GSK basert på ref. 1

Pasienter kunne bruke en LAMA gjennom studietiden i tillegg til medikasjonen de fikk ved randomisering.2 Som for andre medisiner som inneholder ICS er det en økt risiko for pneumoni hos kolspasienter som behandles med Relvar.1,2 Salfordstudien bekreftet non-inferiority for Relvar sammenlignet med vanlig behandling med hensyn til forekomst av pneumonier
(7 % vs 6 %, insidens-ratio 1,1, 95 % KI: 0,9 - 1,5)2

ITT = intention to treat;
RCT = randomised controlled trial;
FF/VI = fluticasone furoate/vilanterol;
ICS/LABA = inhaled corticosteroid/long-acting β-adrenoceptor agonist;
LAMA = long-acting muscarinic antagonist.

Back to top

Hva er vanlig behandling? Gå til Topp Lukk

Kols vedlikeholdsbehandling, bestemt av legen, i samsvar med vanlig klinisk praksis.2

ITT populasjon med ≥1 moderat/alvorlig eksaser basjon de siste 12 månedene før randomisering (n=2,269) ved baseline:

  • 88 % brukte et ICS-holdig regime
  • 54 % brukte trippel-terapi (ICS/LABA + LAMA)
  • 12 % brukte bronkodilatator terapi (LAMA, LABA or LAMA + LABA)

LES MER om Salford Lung Study

BESTILL MØTE MED LEGEMIDDELKONSULENT

Publikasjonen om Salford Lung Study, kols, i New England Journal of Medicine (NEJM) 2016 er tilgjengelig på deres nettside, klikk her

Referanser:

  1. Vestbo J et al. Effectiveness of Fluticasone Furoate-Vilanterol for COPD in Clinical Practice. N. Engl J Med 2016; 375(13):1253-1260
  2. Relvar Ellipta preparatomtale, trykk her

Relvar og Ellipta er trademarks tilhørende GSK group of companies.

Relvar Ellipta er utviklet i samarbeid med Innoviva.