Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Allergisk rhinitt 

Visste du at opptil 80 % av astmapasienter også kan ha allergisk rhinitt?3 Og at 30 – 40 % av pasienter med allergisk rhinitt kan ha astma?4

Det betyr at pasienter med astma bør undersøkes for allergisk rhinitt og omvendt.5

Relvar og Avamys – en kombinasjonsbehandling for henholdsvis astma og allergisk rhinitt som tas én gang daglig1,2

Relvar Ellipta

Relvar (flutikasonfuroat/vilanterol) gir 24-timers effekt på lungefunksjon (FEV1) med dosering én gang daglig i en brukervennlig inhalator.1,6

Indikasjon
Relvar Ellipta er indisert for regelmessig behandling av astma hos voksne og unge over 12 år, hvor bruk av et kombinasjonspreparat (langtidsvirkende beta
2-agonist og kortikosteroid til inhalasjon) er egnet: Pasienter som ikke er tilstrekkelig kontrollert ved bruk av kortikosteroider til inhalasjon og bruk av korttidsvirkende β2-agonister til inhalasjon ved behov og pasienter som allerede er tilstrekkelig kontrollert ved bruk av både kortikosteroid til inhalasjon og langtidsvirkende β2-agonist til inhalasjon.1

Dosering
Tas én gang daglig til samme tid hver dag.
1

Sikkerhet
Den hyppigst rapporterte bivirkningen av flutikasonfuroat og vilanterol var hodepine og nasofaryngitt. Et økt antall av tilfeller med pneumoni og frakturer er hyppigere observert hos pasienter med kols. Relvar Ellipta bør ikke brukes i behandling av akutte astmasymptomer.

I disse tilfellene er en korttidsvirkende bronkodilatator nødvendig. Bør brukes med forsiktighet ved alvorlig kardiovaskulær sykdom. Les preparatomtalen før forskrivning av Relvar.1

Relvar Ellipta preparatomtale

Avamys

Avamys (flutikasonfuroat) gir 24-timers effekt på nese- og øyesymptomer ved sesongallergisk rhinitt.2

Indikasjon
Avamys er indisert for behandling av symptomer på allergisk rhinitt hos voksne, ungdom og barn ≥6 år.
2

Dosering
Tas én gang daglig. Regelmessig bruk anbefales for full terapeutisk effekt.
2

Sikkerhet
Dosen bør reduseres til laveste effektive dose for å begrense systemiske effekter. Den totale systemiske eksponeringen bør vurderes når andre former for steroidbehandling forskrives samtidig. Pasienter med synsforandringer eller med sykehistorie av forhøyet intraokulært trykk, glaukom og/eller katarakt bør monitoreres nøye.
2 Les preparatomtalen før forskrivning av Avamys.2

Avamys preparatomtale

Referanser:

  1. Relvar Ellipta preparatomtale
  2. Avamys preparatomtale, avsnitt 5.1
  3. Demoly P, Bousquet J. The relation between asthma and allergic rhinitis. Lancet 2006; 368(9537):711–3
  4. Guerra S, Sherrill DL, Marinez FD et al. Rhinitis as an independent risk factor for adult-onset asthma. J Allergy Clin Immunol 2002; 109(3): 419-25
  5. Bousquet J, van Pauwenberge P, Khaltaev N et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA). In collaboration with the World Health Organization. Allergy 2002;57(12):841-855
  6. Svedsater H, Jacques L, Goldfrad C et al. Ease of use of the ELLIPTA dry powder inhaler: data from three randomized controlled trials in patients with asthma. NPJ Prim Care Respir Med 2014 26; 24: 14019. doi: 10.1038/npjpcrm.2014.19

Relvar, Ellipta og Avamys er trademarks tilhørende GSK group of companies.

Relvar Ellipta er utviklet i samarbeid med Innoviva.