Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Vanlige spørsmål og svar

ASTMA

Hvorfor har man godkjent to doser flutikasonfuroat/vilanterol (FF/VI) for astma?

FF/VI-dosen som brukes til behandling av astmapasienter skal være i samsvar med godkjenning fra lokale myndigheter.

Det ble ansett at én enkelt ICS-styrke ikke ville dekke behovene til alle astmapasienter. Det ble derfor fastsatt to doser av FF, 92 μg og 184 μg i kombinasjon med VI 22 μg på bakgrunn av resultater fra tre dose-responsstudier hos pasienter med vedvarende astma.

Disse studiene viste at FF 92 μg var den optimale dosen for pasienter med mild til moderat astma, mens FF 184 μg hadde større effekt i gruppene med mer alvorlig astma.

For mer informasjon, se ekspertvideo: Relvar, dosering og farmakologi

Referanser: Bateman et al. Resp. Med. 2012;106: 642-650, Bleecker et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2012;109:353–358, Busse et al. Thorax 2012;67: 35-41

Hva er behandlingsforskjellene mellom de lave og høye dosene av FF/VI?

FF/VI-dosen som brukes til behandling av astmapasienter skal være i samsvar med godkjenningen fra lokale myndigheter.

En direkte sammenligning av de lave og høye dosene av FF/VI er ikke relevant, siden de brukes til pasientgrupper med forskjellig alvorlighetsgrad av astma.

De lave og høye FF-dosene ble utprøvd i en dose-responsstudie på et bredt utvalg av pasienter. Disse studiene viste at FF 92 μg var den optimale dosen for pasienter med mild til moderat astma, mens FF 184 μg hadde større effekt på lungefunksjonen i gruppene med mer alvorlig astma.

Referanser: Bateman et al. Resp. Med. 2012;106: 642-650, Bleecker et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2012;109:353–358, Busse et al. Thorax 2012;67:35-41

Der det ikke er aktuelt med FF-monoterapi, hvilken ICS eller ICS/LABA bør pasientene få ved nedtrapping av behandling med FF/VI?

Tilgangen til to doser (lav dose FF/VI 92/22 μg én gang daglig og høyere dose FF/VI 184/22 μg én gang daglig) gir mulighet for opp- og nedtrapping av behandling etter behov innenfor utvalget av ICS/LABA-behandlinger.

Hos pasienter som er godt kontrollert på FF/VI 92/22 μg én gang daglig og skal trappe ned behandlingen, kan riktig nedtrapping inkludere ICS-monoterapi, f.eks. FP 250 μg to ganger daglig eller tilsvarende.

Hva var baselinekarakteristika for pasienter inkludert i fase III-programmet for astma?

Fase III av det kliniske utviklingsprogrammet for FF/VI omfattet tre pivotale, randomiserte, dobbeltblinde studier av forskjellig varighet, som evaluerte sikkerhet og effekt av FF/VI hos voksne og unge ≥ 12 år med vedvarende astma.
Gjennomsnittlig alder i disse studiene var < 50, og hovedandelen av pasientene var kvinner.
For mer informasjon, se ekspertvideo, Relvar fase III-studier av astma

Referanser: Bleecker et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2014 Sep-Oct;2(5):553-61. Bateman et al. Thorax. 2014 Apr;69(4):312-9. O’byrne et al. Eur Respir J. 2014 Mar;43(3):773-82

I fase III-studiene av astma ble FF/VI gitt om morgenen. Bør FF/VI gis morgen eller kveld?

I utviklingsprogrammet for FF/VI ble FF/VI dosert om morgenen mot astma og om kvelden mot kols.

Studien HZA114624 sammenlignet morgen- og kveldsdosering av FF/VI 92/22 μg én gang daglig hos pasienter med astma og fant ingen forskjell i 24-timers FEV1-profil.

For mer informasjon, se ekspertvideo, Relvar fase III-studier av astma

Referanser: Boscia et al. Clin Ther. 2012; 34: 1655-1666, Dransfield et al. Lancet Respir Med 2013; 1:210-23, Kempsford et al. Respiratory Medicine 2013;107:1873-1880, Kerwin et al. Resp. Med 2013; 107:560-569

I Europa og land som følger den europeiske godkjenningen, er FF/VI indisert for regelmessig behandling av astma hos voksne og unge ≥ 12 år, hvor bruk av et kombinasjonspreparat (langtidsvirkende beta2-agonist og kortikosteroid til inhalasjon) er egnet: pasienter som ikke er tilstrekkelig kontrollert med kortikosteroider til inhalasjon og bruk av korttidsvirkende beta2-agonister til inhalasjon ved behov og pasienter som allerede er tilstrekkelig kontrollert ved bruk av både kortikosteroid til inhalasjon og langtidsvirkende β2-agonist til inhalasjon.

Kan jeg forskrive FF/VI til barn under 12 år?

Nei. FF/VI er indisert for behandling av astma hos voksne og unge ≥ 12 år. Sikkerhet og effekt av FF/VI hos barn under 12 år er ikke fastslått.

Referanse: Relvar Ellipta preparatomtale

Hva er risikoen for pneumoni ved bruk av FF/VI ved astma?

Risikoen for pneumoni med FF/VI hos astmapasienter synes å være den samme som for andre behandlinger som inneholder ICS.

I en integrert analyse av 11 astma-studier (7034 pasienter) var insidensen av pneumoni per 1000 pasientår 18,4 for FF/VI 184/22 mot 9,6 for FF/VI 92/22 og 8,0 i placebogruppen.

Samlet nytte/risiko-profil for ICS/LABA-behandling, inkludert FF/VI, er positiv. Dosen bør titreres til laveste hensiktsmessige dose som gir symptomkontroll.

GSK fortsetter å innhente og analysere data for å få en bedre forståelse av pneumoni-risikoen som er forbundet med FF/VI og andre ICS/LABA-kombinasjoner.

Referanse: Relvar Ellipta preparatomtale

Finnes det evidens for en klinisk forskjell mellom FF/VI og flutikasonpropionat/salmeterol (FP/S)?

En direkte sammenlignende studie viste at både FF/VI 92/22 μg én gang daglig og FP/S 250/50 μg to ganger daglig forbedret lungefunksjonen uten signifikant forskjell mellom behandlingene, til tross for sjeldnere dosering med FF/VI. Dette var designet som en superiority-studie og nådde ikke det primære endepunktet.

FF/VI har potensielle fordeler i forhold til FP/S med hensyn på dosering én gang daglig, enkel bruk samt inhalatoren ELLIPTA® som er foretrukket av pasientene.

Referanser: Woodcock et al. Chest 2013; 144(4):1222–1229 (Pubmed)
Svedsater et al. BMC Pulmonary Medicine 2013, 13:72 (Pubmed)

I hvilken grad er det meningsfullt å bruke responderanalysen (AQLQ) i den direkte sammenlignende studien, sett i lys av de mislykkede resultatene av hovedanalysen (AQLQ totalskår)?

I en post-hoc-analyse av den direkte sammenlignende studien med FF/VI 92/22 μg én gang daglig og FP/S 250/50 μg to ganger daglig, hadde et større antall pasienter som stod på FF/VI en klinisk betydningsfull forbedring i livskvalitet sammenlignet med de på FP/S.

Dette resultatet bør imidlertid ses og diskuteres i lys av at det primære endepunktet og de sekundære AQLQ-analysene i de sammenlignende studiene ikke viste signifikante forskjeller mellom behandlingsgruppene, og man må være forsiktig med å trekke konklusjoner.

Referanser: Woodcock et al. Chest 2013; 144(4):1222–1229 (Pubmed)

KOLS

Hvorfor er FF/VI 92/22 μg den godkjente dosen for kolspasienter og ikke FF/VI 184/22 μg?

FF/VI er den første ICS/LABA med fast dosekombinasjon som har vært utprøvd i spesifikke dose-responsstudier av kols.

På grunnlag av funn i disse dose-responsstudiene ble 92/22 μg valgt som den best egnede styrken.

Referanser: Dransfield et al. Lancet Respir Med 2013; 1:210-23

Er FF/VI begrenset til å gjelde bestemte GOLD-kriterier?

Bruk av FF/VI 92/22 μg bør ikke være begrenset til å gjelde spesifikke GOLD-kriterier, men brukes i samsvar med godkjent indikasjon og lokale retningslinjer.

I Europa er FF/VI 92/22 μg én gang daglig indisert for symptomatisk behandling av voksne kolspasienter med en FEV1 < 70 % av forventet normalverdi (post-bronkodilator) og tidligere eksaserbasjoner til tross for regelmessig behandling med bronkodilator.

Referanse: Relvar Ellipta preparatomtale

Hvorfor bør ikke FF/VI 92/22 μg være begrenset til en kolspasientpopulasjon med FEV1 < 50 % av forventet normalverdi i tråd med eksisterende ICS/LABA-er?

I Europa er FF/VI 92/22 μg én gang daglig indisert for symptomatisk behandling av voksne kolspasienter med en FEV1 < 70 % av forventet normalverdi (post-bronkodilator) og tidligere eksaserbasjoner til tross for regelmessig behandling med bronkodilator.

Referanse: Relvar Ellipta preparatomtale

Hva var baselinekarakteristika for pasienter som var inkludert i fase III-programmet for kols?

Pasientpopulasjonene inkludert i FF/VI-utviklingsprogrammet for kols ble valgt ut for å være representative for den aktuelle pasientpopulasjonen for et ICS/LABA.

Generelt var gjennomsnittlig FEV1 post-bronkodilator < 50 % av forventet, og hoveddelen av pasientene var menn. Gjennomsnittsalderen ved studiestart var > 55 år.

For mer informasjon, se ekspertvideo: Relvar fase III-studier av kols

Referanser: Dransfield et al. Lancet Respir Med 2013; 1:210-23, Kerwin et al. Resp. Med 2013; 107:560-569

Finnes det evidens for en klinisk forskjell mellom FF/VI og flutikasonpropionat/salmeterol (FP/S) ved behandling av kols?

En direkte sammenlignende studie med FF/VI 92/22 μg én gang daglig og FP/S 500/50 μg to ganger daglig ved kols fant ingen statistisk signifikant forskjell i lungefunksjon mellom de to behandlingene, til tross for sjeldnere dosering med FF/VI.

To direkte sammenlignende studier med FF/VI 92/22 én gang daglig og FP/S 250/50 to ganger daglig viste en statistisk signifikant forbedring for FF/VI 92/22 vs. FP/S 250/50 ved det primære endepunktet (24 timer FEV1) for samlede data, samt i én av de individuelle studiene.

FF/VI har potensielle fordeler i forhold til FP/S med hensyn på dosering én gang daglig, enkel bruk samt inhalatoren ELLIPTA som er foretrukket av pasientene.

Referanser: Agusti et al. Eur Respir J. 2014 Mar;43(3):763-72, Dransfield et al. Respir Med. 2014 Aug;108(8):1171-9, Svedsater et al. BMC Pulmonary Medicine 2013, 13:72

Hvilke bevis har dere for at behandling med FF/VI 92/22 μg fører til meningsfull forbedring i helserelatert livskvalitet (HRQoL)?

I den direkte sammenlignende studien med FF/VI 92/22 μg én gang daglig og FP/S 500/50 μg to ganger daglig, forbedret FF/VI helserelatert livskvalitet i forhold til baseline, målt ved totalskår på SGRQ med 4,3 enheter.

Den gjennomsnittlige forbedringen av totalskår på SGRQ fra baseline er større enn den minimale klinisk relevante forskjellen på 4, som indikerer at pasienter opplever en gjennomsnittlig endring som anses som klinisk relevant. FP/S 500/50 µg to ganger daglig reduserte SGRQ med 3,0 enheter.

Referanser: Agusti et al. Eur Respir J. 2014 Mar;43(3):763-72, Jones. Eur Respir J 2002; 19: 398-404 

Hva er risikoen for pneumoni ved bruk av FF/VI ved kols sammenlignet med bruk av andre ICS/LABA-behandlinger?

Pneumoni er en kjent risiko forbundet med bruk av ICS/LABA-behandlinger ved kols.

Basert på de bevisene som finnes per i dag har FF/VI samme pneumoni-risiko som andre ICS-LABA-behandlinger.

Få mer informasjon her.

Referanser: Dransfield et al. Lancet Respir Med 2013, Kew et al. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 10;3:CD010115

Hvorfor ble FF/VI kun sammenlignet med VI for å vise effekt på eksaserbasjoner når VI ikke er godkjent? Hvorfor ble ikke FF/VI sammenlignet med andre LABA-behandlinger?

Retningslinjer fra Det europeiske legemiddelbyrået anbefaler å sammenligne effekten av fastdosekombinasjonen med de enkelte komponentene i bekreftelsesstudier.

FF/VI har vært sammenlignet med FF og VI i fase III-utviklingsprogrammet for kols.

I eksaserbasjonsstudiene som gikk over 52 uker ble FF/VI sammenlignet med VI for å evaluere FF sitt bidrag på eksaserbasjonsraten. Bidraget av VI til FF/VI ble evaluert ved sammenligning med FF i to pivotale lungefunksjonsstudier.

Referanser: Dransfield et al. Lancet Respir Med 2013; 1:210-23, Kerwin et al. Resp. Med 2013; 107:560-569, Martinez et al. Resp. Med 2013; 107:550-559

GENERELLE SPØRSMÅL

Hvorfor er FF/VI 92/22 én gang daglig sammenlignbart med FP/S 500/50 to ganger daglig ved kols når 92/22 er sammenlignbart med FP/S 250/50 to ganger daglig ved astma?

FF/VI 92/22 har vært sammenlignet med FP/S 250/50 μg (godkjent dose for kols i USA) og FP/S 500/50 μg (godkjent dose for kols i Europa). I disse studiene var det ingen klinisk signifikant forskjell mellom behandlingene mht. lungefunksjon (primært endepunkt mht. superiority ble ikke nådd).

Ved astma har man sammenlignet FF/VI 92/22 μg med FP/S 250/50 μg uten å finne noen signifikant forskjell i 24 timers FEV1-profil mellom disse behandlingene.

Referanser: Relvar Ellipta SmPC, Woodcock et al. Chest 2013; 144(4):1222–1229, Dransfield et al. Lancet Respir Med 2013; 1:210-23

Hva er forskjellen mellom FF og FP?

FF er en ICS med forbedret farmakologi i forhold til andre glukokortikoider til inhalasjon.

FF og FP er distinkte legemiddelmolekyler med hensyn til struktur, metabolisme og farmakologi.

In vitro-data viser at FF har høyere affinitet for glukokortikoidreseptorer (GR) enn noen annen ICS, inkludert FP.

FF induserer en raskere og mer langvarig translokasjon av GR til den spesifikke lokasjonen i kjernen sammenlignet med FP (in vitro).

Referanser: Salter et al. Am. J. Physiol. 2007; 293:L660-L667, Valotis & Hogger. Resp. Res. 2007;8:54 doi:10.1186/1465-9921-8-54, Rossios et al. Eur. J. Pharmacol. 2011; 670:244-251

Hva skjer hvis pasienten min glemmer eller hopper over en dose?

FF/VI bør tas til samme tid hver dag. Hvis man glemmer en dose, skal neste dose tas til vanlig tid neste dag.

Referanse: Relvar Ellipta preparatomtale

Hvordan bør jeg behandle pasienter med diagnosen astma og kols – spesielt de pasientene som har behov for FF/VI 184/22 for astma og FF/VI 92/22 for kols?

FF/VI bør brukes i samsvar med godkjent indikasjon.

FF/VI er per i dag IKKE godkjent for behandling av pasienter med både kols og astma.

Dersom du er interessert i mer informasjon om studiene i utviklingsprogrammet for Relvar Ellipta, kan du gå inn på GSK Clinical Study Register:
http://www.gsk-clinicalstudyregister.com/search

Her kan du søke etter studieprotokoll, rapporter fra kliniske studier og oppsummering. Følgende studienumre brukes:

Agusti: HZC113107
Bateman 2012: FFA109687
Bateman 2013: HZA106837
Bleecker 2012: FFA109685
Bleecker 2014: HZA106827
Boscia 2012: HZC110946
Busse 2012: FFA109684
Dransfield 2013: HZC102871 og HZC102970
Kempsford 2013: HZA114624
Kerwin 2013: HZC112206
O’Byrne 2013: HZA106829
Woodcock 2013: HZA113091

 

Referanser:

 1. Bateman ED, Bleecker ER et al. Dose effect of once-daily fluticasone furoate in persistent asthma: a randomized trial.Respir Med 2012;106(5): 642-50 [Pubmed]
 2. Bleecker ER, Bateman ED et al. Once-daily fluticasone furoate is efficacious in patients with symptomatic asthma on low-dose inhaled corticosteroids.Ann Allergy Asthma Immunol 2012;109(5):353–358 [Pubmed]
 3. Busse WW, Bleecker ER et al. Fluticasone furoate demonstrates efficacy in patients with asthma symptomatic on medium doses of inhaled corticosteroid therapy: an 8-week, randomised, placebo-controlled trial.Thorax 2012;67(1): 35-41 [Pubmed]
 4. Bleecker ER, Lötvall J et al. Fluticasone furoate-vilanterol 100-25 mcg compared with fluticasone furoate 100 mcg in asthma: a randomized trial. J Allergy Clin Immunol Pract. 2014 Sep-Oct; 2(5):553-61. [Pubmed]
 5. Bateman ED, O’Byrne et al. Once-daily fluticasone furoate (FF)/vilanterol reduces risk of severe exacerbations in asthma versus FF alone. Thorax. 2014 Apr;69(4):312-9 [Pubmed]
 6. O’Byrne PM, Bleecker ER et al. Once-daily fluticasone furoate alone or combined with vilanterol in persistent asthma.Eur Respir J. 2014 Mar;43(3):773-82 [Pubmed]
 7. Boscia JA, Pudi KK et al. Effect of once-daily fluticasone furoate/ vilanterol on 24-hour pulmonary function in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A randomized, three-way, incomplete block, crossover study. Clin Ther. 2012; 34: 1655-1666 [Pubmed]
 8. Dransfield MT, Bourbeau J et al. Once-daily inhaled fluticasone furoate and vilanterol versus vilanterol only for prevention of exacerbations of COPD: two replicate double-blind, parallel-group, randomised controlled trials.Lancet Respir Med 2013; 1:210-23 [Pubmed]
 9. Kempsford RD, Oliver A et al. The efficacy of once-daily fluticasone furoate/vilanterol in asthma is comparable with morning or evening dosing. Respiratory Medicine 2013;107:1873-1880 [Pubmed]
 10. Kerwin EM, Scott-Wilson C et al. A randomised trial of fluticasone furoate/vilanterol (50/25 μg; 100/25 μg) on lung function in COPD.Resp. Med 2013; 107:560-569 [Pubmed]
 11. Relvar Ellipta preparatomtale
 12. Woodcock A, Bleecker ER et al. Efficacy and safety of fluticasone furoate/vilanterol compared with fluticasone propionate/salmeterol combination in adult and adolescent patients with persistent asthma: a randomized trial.Chest 2013; 144(4):1222–1229 [Pubmed]
 13. Svedsater H, Dale P et al. Qualitative assessment of attributes and ease of use of the ELLIPTA™ dry powder inhaler for delivery of maintenance therapy for asthma and COPD.BMC Pulmonary Medicine 2013, 13:72 [Pubmed]
 14. Agusti A, de Teresa L et al. A comparison of the efficacy and safety of once-daily fluticasone furoate/vilanterol with twice-daily fluticasone propionate/salmeterol in moderate to very severe COPD.Eur Respir J. 2014 Mar;43(3):763-72 [Pubmed]
 15. Jones PW. Interpreting thresholds for a clinically significant change in health status in asthma and COPD. Eur Respir J 2002; 19: 398-404 [Pubmed]
 16. Kew KM, Seniukovich A. Inhaled steroids and risk of pneumonia for chronic obstructive pulmonary disease.Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 10;3:CD010115 [Pubmed]
 17. Martinez FJ, Boscia J et al. Fluticasone furoate/vilanterol (100/25; 200/25 μg) improves lung function in COPD: a randomised trial.Resp. Med 2013; 107:550-559 [Pubmed]
 18. Salter M, Biggadike K et al. Pharmacological properties of the enhanced-affinity glucocorticoid fluticasone furoate in vitro and in an in vivo model of respiratory inflammatory disease.Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2007; 293:L660-L667 [Pubmed]
 19. Valotis A, Högger P. Human receptor kinetics and lung tissue retention of the enhanced-affinity glucocorticoid fluticasone furoate.Respir Res. 2007;8:54 doi:10.1186/1465-9921-8-54 [Pubmed]
 20. Rossios C, To Y et al. Long-acting fluticasone furoate has a superior pharmacological profile to fluticasone propionate in human respiratory cells.Eur J Pharmacol. 2011; 670:244-251 [Pubmed]

Gå til Lukk Topp

Relvar og Ellipta er registrerte varemerker av GSK group of companies

Relvar Ellipta er utviklet i samarbeid med Innoviva Inc.