Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Toctino® effekt og sikkerhet

Kontraindikasjoner 1

 • Graviditet og amming (absolutt kontraindikasjon)
 • Samtidig behandling med tetracykliner
 • Leverinsuffisiens
 • Alvorlig nyreinsuffisiens
 • Ukontrollert hyperkolesterolemi/hypertriglyseridemi
 • Ukontrollert hypothyroidisme
 • hypervitaminose
 • Allergi overfor sorbitol, peanøtter/soya eller arvelig fruktoseintoleranse

For detaljert informasjon om kontraindikasjoner, se Toctino preparatomtale.

Forsiktighetsregler 1

 • Psykiatriske lidelser
 • Unngå sterk soleksponering
 • Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett
 • Øyesykdommer
 • Benign intrakraniell hypertensjon
 • Forhøyede lipidverdier
 • Pankreatitt
 • Stoffskifteforandringer
 • Inflammatorisk tarmsykdom
 • Allergiske retinoid-reaksjoner

For detaljert informasjon om forsiktighetsregler, se Toctino preparatomtale.

Vanligste bivirkninger 1

 • Hodepine (30 mg: 23,9 %, 10 mg: 10,8 %)
 • Rødming (30 mg: 5,5 %, 10 mg: 1,7 %)
 • Økte triglyserider (30 mg: 35,4 %, 10 mg: 17,0 %)
 • Økt kolesterol (30 mg: 27,8%; 10 mg 16,7 %)
 • Reduserte nivåer av tyreoideastimulerende hormon (TSH, 30 mg: 8,4 %, 10 mg: 6,0 %)
 • Reduserte nivåer av fri T4 (30 mg: 10,5%, 10 mg: 2.9%)

Disse reversible bivirkningene er doseavhengige og kan derfor lindres med dosereduksjon. For fullstendig bivirkningsinformasjon se Toctino preparatomtale.

Effekt 1

Sikkerhet og effekt av Toctino hos pasienter med alvorlig kronisk håndeksem (CHE) refraktær overfor topikale kortikosteroider er vist i to randomiserte, dobbeltblinde, placebokontrollerte fase 3-studier. Det primære endepunktet i disse studiene var andelen pasienter som oppnådde Physicians Global Assessment (PGA)-evalueringer av eksemfrie eller nesten eksemfrie hender etter endt behandling. Behandlingens varighet var 12 til 24 uker. 1

Følgende publikasjoner fra fase 3-studiene kan også være relevante:

 • Toctino 10 mg og 30 mg sammenlignet med placebo (BACH-studien) 2
 • Re-behandling med Toctino eller placebo av pasienter som responderte i BACH-studien men som fikk oppbluss innen 6 mnd etter avsluttet behandling 3
 • Toctino 30 mg sammenlignet med placebo (HANDEL-studien) 4

GSK publiser fortløpende studierapporter på nettsiden http://www.gsk-clinicalstudyregister.com, dette som en del av vår forpliktelse til ”Alltrial-kampanjen” – hvor vi ønsker full åpenhet om alle studiedata.

BACH-studien (Benefit of Alitretinoin in Chronic Hand Dermatitis Study) 12

Studien inkluderte 1032 pasienter i Europa og Canada med alvorlig CHE, som ikke hadde hatt noen effekt eller kun forbigående effekt (først forbedring og deretter forverring av sykdommen til tross for vedvarende behandling) av potente, topikale kortikosteroider eller var intolerante overfor sterke topikale kortikosteroider. Alle fenotyper av CHE ble inkludert: ca 30 % av pasientene hadde kun hyperkeratotisk CHE, mens majoriteten av pasientene hadde flere fenotyper. Praktisk talt alle pasienter hadde tegn til hudinflammasjon, bestående av erytem og/eller vesikler.

Primært endepunkt

Behandling med alitretinoin førte til en betydelig høyere andel av pasienter med eksemfrie/nesten eksemfrie hender, sammenlignet med placebo. Responsen var doseavhengig:

 

PaGA: pasientens totale vurdering (PaGA) av sykdommens alvorlighetsgrad. mTLSS: modifisert Total Lesion Symptom Score, erytem, skjelling, lichenifisering/hyperkeratose, vesikler, ødem, fissurer og kløe/smerte vurderes alle på 4-punkts skala som ikke tilstede (0 p), mild (1 p), moderat (2 p) eller alvorlig (3 p). 2

Tid til effekt

Tid til oppnåelse av eksemfrie/nesten eksemfrie hender var signifikant kortere i gruppene som fikk 30 mg og 10 mg Toctino sammenlignet med placebo (henholdsvis p<0,001 og p=0,01). Median tid til eksemfrie/nesten eksemfrie hender for Toctino 30 mg var 85 dager. Median tid til eksemfrie/nesten eksemfrie hender for Toctino 10 mg var 115 dager. 2 Det tar tid innen man får effekt av Toctino. Opphør av behandlingen skal derfor vurderes for pasienter som fortsatt har alvorlig sykdom først etter 12 ukers behandling. 1

Varighet av respons

Pasienter med eksemfrie/nesten eksemfrie hender etter endt behandling ble fulgt opp i 24 uker. I den perioden var ingen aktiv legemiddelbehandling tillatt for CHE. Tilbakefall ble definert som minst 75 % av totale lesjonsymptomskåre ved baseline.

Antall pasienter som responderte på Toctino 30 mg uten observert tilbakefall etter oppfølgingsperioden på 24 uker 3

Analysen viste at de fleste som responderte på 10 mg og 30 mg alitretinoin, ikke hadde fått tilbakefall i løpet av 6 måneders oppfølgingsperiode. 1

Re-behandling av tidligere respondere 12

En oppfølgingsstudie av BACH-studien undersøkte virkningen og sikkerheten av re-behandling både hos pasienter som tidligere responderte (gruppe A) og hos pasienter som ikke responderte (gruppe B). Gruppe A-pasienter som responderte i BACH-studien men som fikk tilbakefall (minst 75 % av totale lesjonsymptomskåre ved baseline), ble randomisert til samme dose som de fikk i den innledende behandlingen (10 mg eller 30 mg) eller til placebo i forholdet 2:1. Median tid til tilbakefall var 5,5 mnd for Toctino 30 mg, 6,2 mnd for Toctino 10 mg og 5,4 mnd for placebogruppen.

Re-behandling av Toctino 30 mg-respondere etter tilbakefall innen 6 mnd etter første behandling
Andel som igjen oppnår eksemfrie/nesten eksemfrie hender innen 24 uker

 

Figur utarbeidet fra Bissonnette R et al. Br J Dermatol 2010; 162(2): 420-6

48 % av pasienter med tilbakefall som igjen fikk dosen på 10 mg, fikk eksemfrie/nesten eksemfrie hender, kontra 10 % av tilsvarende placebogruppe (p<0,1).
Pasienter som responderte på behandling med placebo i den forrige studien fikk også placebo i denne oppfølgingsstudien. Mange av disse pasientene responderte på nytt på behandling med placebo (69,2 %).
3

HANDEL-studien 14

Studien inkluderte inkluderte 596 pasienter i USA med alvorlig CHE uten respons eller en forbigående respons (først forbedring og deretter forverring av sykdommen til tross for vedvarende behandling) på behandling med potente topikale kortikosteroider, eller som var intolerante for potente topikale kortikosteroider. Pasientene ble ansett å ikke respondere dersom de hadde alvorlig CHE etter minst 2 ukers behandling med et svært potent topikalt kortikosteroid i løpet av en 16 ukers innkjøringsperiode. Alle fenotyper av CHE ble inkludert. 1

Primært endepunkt 1

Behandling med alitretinoin førte til en betydelig høyere andel av pasienter med eksemfrie/nesten eksemfrie hender, sammenlignet med placebo.

References:

 1. Toctino preparatomtale
 2. Ruzicka T, Lynde CW, Jemec GB Worm M, Gerlach B et al. Efficacy and safety of oral alitretinoin (9-cis retinoic acid) in patients with severe chronic hand eczema refractory to topical corticosteroids: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Br J Dermatol 2008; 158(4): 808-17 [Pubmed]
 3. Bissonnette R, Worm M, Gerlach B et al. Successful retreatment with alitretinoin in patients with relapsed chronic hand eczema. Br J Dermatol 2010; 162(2): 420-6 [Pubmed]
 4. Fowler JF, Graff O, Hamedani AG. A phase 3, randomized, double-blind, placebo-controlled study evaluating the efficacy and safety of alitretinoin (BAL4079) in the treatment of severe chronic hand eczema refractory to potent topical corticosteroid therapy. J Drugs Dermatol 2014; 13(10): 1198-204 [Pubmed]

Gå til Lukk Topp

Trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies