This site requires JavaScript to be enabled to work properly. Please modify your settings or use a different browser to continue

      

Práve opúšťate webové stránky GSK.

Spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazových stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom ich rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Pokračovať

Späť

GSK bežne monitoruje bezpečnosť všetkých svojich liekov. Patrí sem preskúmanie údajov o bezpečnosti z klinických štúdií a zber hlásení o nežiaducich udalostiach pre výrobky uvádzané na trh. Farmakovigilančný systém zhromažďuje informácie o nežiaducich účinkoch a bezpečnosti (napr. o predávkovaní, neúčinnosti, interakciách, chybách v liečbe a podaní, použití mimo SPC, v tehotenstve a pod.) od odbornej aj laickej verejnosti.

Ak sa dozviete o takýchto udalostiach, obrátťe sa prosím na miestnu pobočku GlaxoSmithKline odoslaním emailu na sk-safety@gsk.com