Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Använd BCMA som mål vid RRMM

BLENREP möjliggör BCMA-specifik terapi vid multipelt myelom

INDIKATION

BLENREP är indicerat som monoterapi för behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter, som har genomgått minst fyra tidigare behandlingar och vars sjukdom är refraktär mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande medel och en anti‑CD38 monoklonal antikropp, med påvisad sjukdomsprogression vid senast givna behandling.1

Aktuellt, evenemang och ytterligare material.

Så fungerar BLENREP

Indikation

BLENREP är indicerat som monoterapi för behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter, som har genomgått minst fyra tidigare behandlingar och vars sjukdom är refraktär mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande medel och en anti‑CD38 monoklonal antikropp, med påvisad sjukdomsprogression vid senast givna behandling.

Minimitext

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
BLENREP (belantamab mafodotin), 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, Rx, EF. ATC-kod: L01FX15, Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar.
Indikationer: BLENREP är indicerat som monoterapi för behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter, som tidigare har genomgått minst fyra tidigare behandlingar och vars sjukdom är refraktär mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande medel och en anti-CD38 monoklonal antikropp, med påvisad sjukdomsprogression vid senast givna behandling.
Dosering: Den rekommenderade dosen är 2,5 mg/kg BLENREP som administreras som en intravenös infusion en gång var 3:e vecka. Behandlingen bör fortsätta tills sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet uppstår.
Behandling med BLENREP ska initieras och övervakas av läkare med erfarenhet av att behandla multipelt myelom.
Rekommenderade dosmodifieringar vid hornhinnebiverkningar respektive vid andra biverkningar finns tillgängligt via FASS.se.
Varningar och försiktighet:
Hornhinnebiverkningar har rapporterats vid användning av BLENREP.
Patienter ska genomgå en ögonundersökning som utförs av en ögonläkare vid baseline, före de efterföljande 3 behandlingscyklerna och när det är kliniskt indicerat under pågående behandling. Läkare ska rekommendera patienter att ta tårersättningsmedel utan konserveringsmedel minst 4 gånger per dag från och med den första infusionsdagen och under hela behandlingen då det kan minska hornhinnesymtom. Patienter ska undvika att använda kontaktlinser tills behandlingen har avslutats. Patienter med keratopati med eller utan förändringar av synskärpan kan behöva dosmodifiering eller utsättning av behandlingen beroende på fyndens allvarlighetsgrad.
Trombocytopena händelser (trombocytopeni och minskat trombocytantal) rapporterades frekvent i registreringsstudien och kan leda till allvarliga blödningar. Det totala antalet blodkroppar ska kontrolleras vid baseline och övervakas under behandlingen när det är kliniskt indicerat. Patienter med trombocytopeni av grad 3 eller 4 eller patienter som samtidigt behandlas med antikoaguloantia kan behöva övervakas oftare och ska behandlas genom dosfördröjning eller dosreduktion. Stödbehandling (t.ex. trombocyttransfusion) ska tillhandahållas enligt gällande vårdpraxis.
Infusionsrelaterade reaktioner (IRR) har rapporterats vid användning av BLENREP. Om en infusionsrelaterad reaktion av grad 2 eller högre uppträder under administrering ska infusionshastigheten reduceras eller infusionen avbrytas beroende på symtomens allvarlighetsgrad. Sätt in lämplig medicinsk behandling och återuppta infusionen med en lägre hastighet, om patientens tillstånd är stabilt. Premedicinering ska ges inför efterföljande infusioner.
Pneumonit har observerats med BLENREP i spontana rapporter och NPP (named patient programs), däribland händelser med dödlig utgång. Patienter med nya eller förvärrade oförklarliga lungsymtom (t.ex. hosta, dyspné) ska genomgå bedömning för att utesluta möjlig pneumonit. I händelse av misstänkt pneumonit av grad 3 eller högre ska BLENREP sättas ut tillfälligt. Om pneumonit av grad 3 eller högre bekräftas ska lämplig behandling sättas in. BLENREP ska endast återinsättas efter en nytta-riskbedömning.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2022-09-26.

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: Webformulär: se.gsk.com/biverkning. Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten).

GSK AB, Box 516, 169 29 Solna, telefon: 08-638 93 00, se.gsk.com.

Referens:

  1. SPC Blenrep September 2022

PM-SE-BLM-WCNT-220003, Oktober 2022