Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Produktöversikt

Imigran är en 5 HT-agonist som är indicerat för akut behandling av migränanfall med eller utan aura. Imigran injektion är också indicerat för Hortons huvudvärk (klusterhuvudvärk). 1

Läs mer

Referenser:

  1. Imigran Novum produktresumé, fass.se, Imigran nässpray produktresumé, fass.se, Imigran injektionsvätska produktresumé, fass.se

Imigran® är ett registrerat varumärke som ägs av GSK

Imigran injektionsvätska (sumatriptan) Rx, F*. ATC-kod N02CC01
Indikation: Akut behandling av migrän med eller utan aura. Hortons huvudvärk. Styrkor, förpackningar och dosering: Dosampuller + Imigran-penna 2×0,5 ml. Dosampuller (refill) till Imigran-penna 2×0,5 ml och 3×2×0,5 ml. Normal dosering är 1 dosampull (ges med Imigranpenna) á 6 mg subkutant. Om migrän/Horton symtomen avklingar och senare återkommer kan dosen upprepas en gång inom 24 timmar. Maximalt får två doser Imigran á 6 mg användas per dygn. Minst en timme måste dock ha förflutit mellan doserna. Varningar och försiktighet: Imigran injektionsvätska ska inte ges intravenöst. Efter intag av sumatriptan kan övergående symtom förekomma såsom bröstsmärta och trånghetskänsla som kan vara intensiva och stråla upp mot svalget. Sumatriptan ska inte ges till patienter med riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom, inklusive patienter som är storrökare eller använder nikotinersättningsmedel, utan att en utvärdering av eventuell kardiovaskulär sjukdom först görs. Vid samtidig användning av triptaner och naturläkemedel som innehåller johannesört (hypericum perforatum) kan biverkningar förekomma i ökad utsträckning. Dosampullens nålskydd inuti plasthylsan kan innehålla torrt naturligt latexgummi som kan orsaka allergiska reaktioner hos individer som är överkänsliga mot latex. Kontraindikationer: Överkänslighet mot sumatriptan eller mot något hjälpämne. Sumatriptan skall ej ges till patienter som haft hjärtinfarkt eller har ischemisk hjärtsjukdom, koronarkärlsspasm (Prinzmetals angina), perifer kärlsjukdom eller patienter som har symtom eller visar tecken på ischemisk hjärtsjukdom. Sumatriptan skall ej ges till patienter med anamnes på cerebrovaskulär sjukdom (CVA) eller transitoriska ischemiska attacker (TIA). Sumatriptan skall ej ges till patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Sumatriptan är kontraindicerat till patienter med medelsvår eller svår hypertoni samt mild okontrollerad hypertoni. Samtidig användning av ergotamin, derivat av ergotamin (inklusive metysergid) eller någon triptan/5-hydroxitrytamin (5-HT1) receptoragonist är kontraindicerad. Samtidig behandling med monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) och sumatriptan är kontraindicerad. Sumatriptan skall ej ges inom 2 veckor efter avslutad behandling med MAO-hämmare. För fullständig information, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2018-04-09
* Vid nyinsättning för behandling av vuxna patienter med migrän är Imigran Injektion subventionerat endast för patienter som inte uppnått behandlingsmålen med sumatriptan i tablettform, eller när behandling med sumatriptan i tablettform inte är lämplig.

Imigran nässpray, lösning (sumatriptan) Rx, F*. ATC-kod N02CC01
Indikation:
Akut behandling av migrän med eller utan aura. Styrkor och dosering: Spray med 10 mg sumatriptan i 0,1 ml buffrad vattenlösning/dos. Imigran 20 mg nässpray: Endos spray för nasal administrering. Spray med 20 mg sumatriptan i 0,1 ml buffrad vattenlösning/dos. Förpackningen består av en glasbehållare (typ I Ph.Eur.) försedd med gummipropp och spraypump. Rekommenderas som monoterapi för akut behandling och bör tas vid första tecknet på migränhuvudvärk. Effekten är lika god även om Imigran tas senare. Ska ej användas profylaktiskt. Maximalt får två doser användas per 24 timmar. Varningar och försiktighet: Imigran nässpray ska endast användas i de fall migrändiagnosen är helt säkerställd. Sumatriptan är inte indicerat vid hemiplegisk, basilar eller oftalmoplegisk migrän.Innan behandling bör potentiellt allvarliga neurologiska tillstånd uteslutas (t.ex. CVA, TIA) om patienten uppvisar atypiska symtom eller om denne inte har fått en lämplig diagnos för sumatriptananvändning. Efter intag av sumatriptan kan övergående symtom förekomma såsom bröstsmärta och trånghetskänsla som kan vara intensiva och stråla upp mot svalget. Ska inte ges till patienter med riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom, inklusive patienter som är storrökare eller använder nikotinersättningsmedel, utan att en utvärdering av eventuell kardiovaskulär sjukdom först görs. Ska ges med försiktighet även till patienter med kontrollerad mild hypertoni eftersom övergående stegring av blodtryck och perifert kärlmotstånd har observerats hos en liten andel av dessa patienter. Vid samtidig användning av triptaner och naturläkemedel som innehåller johannesört (hypericum perforatum) kan biverkningar förekomma i ökad utsträckning. Kontraindikationer: Överkänslighet mot sumatriptan eller mot något hjälpämne. Sumatriptan skall ej ges till patienter som haft hjärtinfarkt eller har ischemisk hjärtsjukdom, koronarkärlsspasm (Prinzmetals angina), perifer kärlsjukdom eller patienter som har symtom eller visar tecken på ischemisk hjärtsjukdom. Sumatriptan skall ej ges till patienter med anamnes på cerebrovaskulär sjukdom (CVA) eller transitoriska ischemiska attacker (TIA). Sumatriptan skall ej ges till patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Sumatriptan är kontraindicerat till patienter med medelsvår eller svår hypertoni samt mild okontrollerad hypertoni. Samtidig användning av ergotamin, derivat av ergotamin (inklusive metysergid) eller någon triptan/5-hydroxitrytamin (5-HT1) receptoragonist är kontraindicerad. Samtidig behandling med monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) och sumatriptan är kontraindicerad. Sumatriptan skall ej ges inom 2 veckor efter avslutad behandling med MAO-hämmare. För fullständig information, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2014-12-22.
* Vid nyinsättning för behandling av vuxna patienter med migrän är Imigran Injektion subventionerat endast för patienter som inte uppnått behandlingsmålen med sumatriptan i tablettform, eller när behandling med sumatriptan i tablettform inte är lämplig.

Imigran® Novum (sumatriptan) Rx, EF. ATC-kod N02CC01
Indikation:
akut behandling av migrän med eller utan aura. Styrkor och dosering: Filmdragerad tablett 50 mg. Barnskyddande blisterförpackning (Polyamid-aluminium-PVC / Papper-aluminium). Den rekommenderade dosen av Imigran Novum är 50 mg. Varningar och försiktighet: Ska endast användas i de fall migrändiagnosen är helt säkerställd. Ej indicerat vid basilarismigrän, hemiplegisk eller oftalmoplegisk migrän. Innan behandling bör potentiellt allvarliga, neurologiska tillstånd (t.ex. cerebrovaskulära lesioner, transitoriska ischemiska attacker (TIA)) uteslutas ifall patienten uppvisar atypiska symtom eller om de inte tidigare fått en tillbörlig diagnos för användning av sumatriptan. Ska inte ges till patienter med riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom, inklusive patienter som är storrökare eller använder nikotinersättningsmedel, utan att en utvärdering av eventuell kardiovaskulär sjukdom först görs. Bör speciellt beaktas vid förskrivning till postmenopausala kvinnor, samt män över 40 år eller patienter med dessa riskfaktorer. Ska ges med försiktighet till patienter med mild kontrollerad hypertoni eftersom övergående blodtrycksstegring. Om samtidig behandling med ett SSRI/SNRI-preparat är kliniskt motiverad bör patienten följas upp. Ska ges med försiktighet till patienter med anamnes på epileptiska anfall eller andra riskfaktorer som sänker kramptröskeln, eftersom krampanfall har rapporterats i samband med sumatriptan . Patienter med känd överkänslighet för sulfonamider kan reagera på sumatriptan med en allergisk reaktion som kan variera från överkänslighet i huden till anafylaxi. Vid samtidig användning av triptaner och naturläkemedel som innehåller johannesört kan biverkningar förekomma i ökad utsträckning. Långvarigt bruk av smärtstillande medel mot huvudvärk kan förvärra denna. Om detta tillstånd föreligger eller misstänks, bör patienten söka läkarhjälp och behandlingen avbrytas. Diagnosen LKDH (läkemedelsassocierad kronisk daglig huvudvärk bör misstänkas hos patienter, som har frekvent eller daglig huvudvärk trots (eller på grund av) regelbundet bruk av läkemedel mot huvudvärk. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Ska ej ges till patienter som haft hjärtinfarkt eller har ischemisk hjärtsjukdom, koronarkärlsspasm (Prinzmetals angina), perifer kärlsjukdom eller patienter som har symtom eller visar tecken på ischemisk hjärtsjukdom. Sumatriptan ska ej ges till patienter med anamnes på cerebrovaskulär sjukdom (CVA) eller transitoriska ischemiska attacker (TIAKontraindicerat till patienter med medelsvår eller svår hypertoni samt mild okontrollerad hypertoni. Sumatriptan ska ej ges till patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. För fullständig information, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2014-12-16.