Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

EFFEKTEN KVARSTOD SÅ GOTT SOM OFÖRÄNDRAD DE FÖRSTA FYRA ÅREN EFTER VACCINATION 2 4

Graph
Four year

Studieupplägg: ZOE-50 (≥50 YOA) och poolad ZOE-50 / ZOE-70 (≥70 YOA), mTVC.
Bältrosfall definierades som ett nytt ensidigt utslag med smärta som inte hade någon alternativ diagnos som bekräftats med PCR.
2 3 4
VE justerat efter åldersstrata och region; mTVC=modified Total Vaccinated Cohort.
Poolade data från fas 3-prövningen ZOE-50 (försökspersoner ≥50 år) och fas 3-prövningen ZOE-70 (försökspersoner ≥70 år) – 2 placebokontrollerade, observatörsblinda, fas 3-prövningar som genomfördes i 18 länder bland immunkompetenta individer som randomiserades till att få 2 doser (0 och 2 månader) av antingen SHINGRIX eller placebo. Den primära effektivitetsanalysen omfattade alla försökspersoner som inte utvecklade ett bekräftat fall av herpes zoster (HZ) inom 1 månad efter den andra dosen.
1 2

*Fall/1 000 personår hos vaccinerade kontra placebo är 0,2 kontra 10,1, 0,9 kontra 11,1, 1,2 kontra 7,7 och 1,0 kontra 8,2 för år 1, 2, 3 respektive 4 (P< 0,001). 1

Referenser:

  1. Cunningham AL, Lal H, Kovac M, Chlibek R, Hwang S-J, Diez-Domingo J, et al. Efficacy of the herpes zoster subunit vaccine in adults 70 years of age or older. N Engl J Med. 2016 Sep;375(11):1019-32.
  2. SHINGRIX SPC fass.se
  3. Lal H, Cunningham AL, Godeaux O, Chlibek R, Diez-Domingo J, Hwang S-J, et al. Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. N Engl J Med. 2015 May;372(22):2087-96.
  4. Shingrix-epar-public-assessment-report; https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/shingrix-epar-public-assessment-report_en.pdf