Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Publications

View abstracts of key studies about dolutegravir-based treatment of HIV infection.

 

STRIIVING study, 48 weeks (treatment-experienced patients)

Dolutegravir/abacavir/lamivudine versus current ART in virally suppressed patients (STRIIVING): a 48-week, randomized, non-inferiority, open-label, Phase IIIb study

Trottier B, Lake JE, Logue K, Brinson C, Santiago L, Brennan C, Koteff JA, Wynne B, Hopking J, Granier C, Aboud M. Antivir Ther. 2017 Apr 12. doi: 10.3851/IMP3166.

Read the abstract


SINGLE study, 96 weeks and 144 weeks (treatment-naïve patients)

Dolutegravir plus abacavir/lamivudine for the treatment of HIV-1 infection in antiretroviral therapy-naive patients: week 96 and week 144 results from the SINGLE randomized clinical trial (comparison to Atripla)

Walmsley S, Baumgarten A, Berenguer J, Felizarta F, Florence E, Khuong-Josses MA, Kilby JM, Lutz T, Podzamczer D, Portilla J, Roth N, Wong D, Granier C, Wynne B, Pappa K. J Acquir Immune Defic Syndr. 2015 Dec 15;70(5):515-9.

Read the abstract


FLAMINGO study, 96 weeks (treatment-naïve patients)

Once-daily dolutegravir versus darunavir plus ritonavir for treatment-naive adults with HIV-1 infection (FLAMINGO): 96 week results from a randomised, open-label, phase 3b study.

Molina JM, Clotet B, van Lunzen J, Lazzarin A, Cavassini M, Henry K, Kulagin V, Givens N, de Oliveira CF, Brennan C; on behalf of the FLAMINGO study team. Lancet HIV. 2015 Apr;2(4):e127-36.

Read the abstract


VIKING-3 study, 24 weeks (heavily treatment-experienced patients)

Dolutegravir in antiretroviral-experienced patients with raltegravir- and/or elvitegravir resistant HIV-1: 24-week results of the Phase III VIKING-3 Study.

Castagna A, Maggiolo F, Penco G, Wright D, Mills A, Grossberg R, Molina JM, Chas J, Durant J, Moreno S, Doroana M, Ait-Khaled M, Huang J, Min S, Song I, Vavro C, Nichols G, Yeo JM; for the VIKING-3 Study Group. J Infect Dis. 2014 Aug 1;210(3):354-62.

Read the abstract


SPRING-2 study, 96 weeks (treatment-naïve patients)

Once-daily dolutegravir versus twice-daily raltegravir in antiretroviral-naive adults with HIV-1 infection (SPRING-2 study): 96 week results from a randomised, double-blind, non-inferiority trial

Raffi F, Jaeger H, Quiros-Roldan E, Albrecht H, Belonosova E, Gatell JM, Baril JG, Domingo P, Brennan C, Almond S, Min S; on behalf of the extended SPRING-2 Study Group. Lancet Infect Dis. 2013 Nov;13(11):927-35.

Read the abstract


SAILING study, 48 weeks (treatment-experienced, INI-naïve patients)

Dolutegravir versus raltegravir in antiretroviral-experienced, integrase-inhibitor-naive adults with HIV: week 48 results from the randomised, double-blind, non-inferiority SAILING study

Cahn P, Pozniak AL, Mingrone H, Shuldyakov A, Brites C, Andrade-Villanueva JF, Richmond G, Buendia CB, Fourie J, Ramgopal M, Hagins D, Felizarta F, Madruga J, Reuter T, Newman T, Small CB, Lombaard J, Grinsztejn B, Dorey D, Underwood M, Griffith S, Min S;  on behalf of the extended SAILING Study Team. Lancet. 2013 Aug 24;382(9893):700-8.

Read the abstract


DTG efficacy in key subgroups (treatment-naïve patients)

Dolutegravir efficacy at 48 weeks in key subgroups of treatment-naive HIV-infected individuals in three randomized trials

Raffi F, Rachlis A, Brinson C, Arasteh K, Górgolas M, Brennan C, Pappa K, Almond S, Granier C, Nichols WG, Cuffe RL, Eron J Jr, Walmsley S. AIDS. 2015 Jan 14;29(2):167-74.

Read the abstract

 

DTG effects on lipid levels (treatment-naïve patients)

Comparative changes of lipid levels in treatment-naive, HIV-1-infected adults treated with dolutegravir vs. efavirenz, raltegravir, and ritonavir-boosted darunavir-based regimens over 48 weeks

Quercia R, Roberts J, Martin-Carpenter L, Zala C. Clin Drug Investig. 2015 Mar;35(3):211-9.

Read the abstract

 

Review articles

Key review articles about HIV treatment and dolutegravir

Read abstracts

TIVICAY (dolutegravir) Rx, EF, ATC kod J05AX12
Filmdragerade tabletter innehållande 10, 25 eller 50 mg dolutegravir (som natrium).
Indikation: TIVICAY är indicerat i kombination med andra antiretrovirala läkemedel för behandling av humant immunbristvirus (hiv) hos vuxna, ungdomar och barn över 6 år.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot dolutegravir eller mot något hjälpämne. Samtidig administrering av dofetilid. 
Varningar och försiktighet: Behandling ska förskrivas av läkare med erfarenhet av behandling av hiv-infektion. Dolutegravir är förenat med en risk för överkänslighetsreaktion och bör omedelbart sättas ut vid tecken eller symtom på överkänslighetsreaktion. Nedsatt njurfunktion: Ingen dosjustering krävs. Nedsatt leverfunktion: Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt eller måttlig leverfunktionsnedsättning. Inga data finns för patienter med svår leverfunktionsnedsättning.
Kombinationen dolutegravir (50 mg) och lamivudin (300mg) som fullständig behandling är endast lämplig för behandling av hiv-1 infektion där det inte finns eller misstänks finnas resistens mot integrashämmarklassen eller lamivudin. Det finns inga data tillgängliga på dolutegravir och lamivudin som en två-komponentsbehandling för de pediatriska patienterna.
På grund av den potentiella risken för neuralrörsdefekter ska dolutegravir inte användas under den första trimestern, utom i de fall där det saknas alternativ. Dolutegravir skall ej förskrivas till kvinnor som önskar bli gravida. Kvinnor i fertil ålder bör använda ett effektivt preventivmedel under tiden som dolutegravir används.
Interaktioner: TIVICAY ska administreras två gånger dagligen vid samtidig administrering med efavirenz, nevirapin, tipranavir/ritonavir eller rifampicin. Till patienter med resistens mot integrashämmare ska TIVICAY tas två gånger dagligen och helst tillsammans med mat för att öka exponeringen samtidigt som faktorer som minskar exponeringen för dolutegravir ska undvikas. Detta inkluderar samtidig administrering med magnesium- och aluminiuminnehållande antacida, järn- och kalciumtillskott och multivitaminer. Dolutegravir ökar koncentrationen av metformin. Dosjustering av metformin ska övervägas vid insättning och utsättning av samtidig administrering av dolutegravir och metformin, för att bevara glykemisk kontroll. Metformin elimineras renalt och det är därför viktigt att kontrollera njurfunktionen vid samtidig administrering av dolutegravir. Denna kombination kan öka risken för laktacidos hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion.
Biverkningar: Den allvarligaste biverkningen som sågs hos en enskild patient var överkänslighetsreaktion med utslag och allvarlig leverpåverkan. De vanligaste rapporterade biverkningarna som ansågs möjligen eller troligen relaterade till dolutegravir var diarré (18%), illamående (13%) och huvudvärk (13%). 

För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2019-04-18

TRIUMEQ (dolutegravir/abakavir/lamivudin) Rx, EF, ATC kod J05AR13
Filmdragerad tablett innehållande 50 mg dolutegravir (som natrium), 600 mg abakavir (som sulfat), 300 mg lamivudin. Indikation: TRIUMEQ är avsett för behandling av humant immunbristvirus (hiv) hos vuxna och ungdomar över 12 år som väger mer än 40 kg. Innan behandling med abakavirinnehållande läkemedel påbörjas, ska screening för HLA‑B*5701-allelen utföras på samtliga hiv-infekterade patienter, oavsett etniskt ursprung. Abakavir ska inte användas till patienter som man vet bär på HLA‑B*5701-allelen. Kontraindikationer: Överkänslighet mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Behandling ska förskrivas av läkare med erfarenhet av behandling av hiv-infektion. Både abakavir och dolutegravir är förenade med en risk för överkänslighetsreaktioner. Överkänslighetsreaktioner har observerats oftare med abakavir, och några har varit livshotande, i sällsynta fall dödliga, när de inte har hanterats på rätt sätt. TRIUMEQ och andra misstänkta preparat måste därför omedelbart sättas ut vid tecken eller symtom på överkänslighetsreaktion. Om behandlingen med TRIUMEQ avslutas på grund av misstänkt överkänslighetsreaktion så får TRIUMEQ eller andra läkemedel som innehåller abakavir eller dolutegravir aldrig sättas in på nytt. Nedsatt njurfunktion: TRIUMEQ rekommenderas inte till patienter med kreatininclearance < 50 ml/min. Nedsatt leverfunktion: TRIUMEQ rekommenderas inte till patienter med måttligt eller allvarligt nedsatt leverfunktion. Eftersom den rekommenderade dosen dolutegravir är 50 mg två gånger dagligen för patienter med resistens mot integrashämmare, rekommenderas inte Triumeq för patienter med resistens för integrashämmare. Fertila kvinnor ska genomgå graviditetstester före insättning av Triumeq. Fertila kvinnor som tar Triumeq ska använda effektiv preventivmetod under hela behandlingen. På grund av den potentiella risken för neuralrörsdefekter av dolutegravir ska Triumeq inte användas under den första trimestern, utom i de fall där det saknas alternativ. Triumeq ska endast användas under graviditetens andra och tredje trimester när den förväntade nyttan överväger den eventuella risken för fostret. Interaktioner: Eftersom den rekommenderade dosen dolutegravir är 50 mg två gånger dagligen vid samtidig administrering av etravirin (utan boostrade proteashämmare), efavirenz, nevirapin, rifampicin, tripranavir/ritonavir, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital och johannesört, rekommenderas inte Triumeq för patienter som tar något av dessa läkemedel. Triumeq ska inte administreras samtidigt med antacida som innehåller flervärda katjoner. Triumeq bör ges 2 timmar före eller 6 timmar efter sådana preparat. Dolutegravir ökar koncentrationen av metformin. Dosjustering av metformin ska övervägas vid insättning och utsättning av samtidig administrering av dolutegravir och metformin, för att bevara glykemisk kontroll . Metformin elimineras renalt och det är därför viktigt att kontrollera njurfunktionen vid samtidig administrering av dolutegravir. Denna kombination kan öka risken för laktacidos hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Biverkningar: Den allvarligaste biverkning med möjligt samband med behandlingen med dolutegravir och 
abakavir/lamivudin, som setts hos enstaka patienter, var en överkänslighetsreaktion med hudutslag och allvarlig leverpåverkan. De vanligaste rapporterade biverkningar som ansågs möjligen eller troligen relaterade till kombinationen dolutegravir och abakavir/lamivudin var illamående (12 %), insomni (7 %), yrsel (6 %) och huvudvärk (6 %). Abakavir-innehållande läkemedel, som TRIUMEQ, ska inte användas till patienter som man vet bär på HLA‑B*5701-allelen. Vid tecken på överkänslighetsreaktion skall TRIUMEQ, omedelbart utsättas. För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2019/06.