Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Mepolizumab dose

Mepolizumab’s therapeutic dosing and administration route were determined in the clinical development programme. The licensed mepolizumab dose and administration route is 100 mg s.c. every 4 weeks.1

Dose selection

The licensed dose of mepolizumab 100 mg s.c. was selected for phase 3 studies based on results from two clinical studies: a clinical pharmacology study MEA114092 and the dose ranging DREAM study.

MEA114092 evaluated the pharmacokinetic/pharmacodynamic response relationship of repeat mepolizumab doses i.v. or s.c. in patients with asthma and blood eosinophils >300 cells/µL.2

One of four doses was administered every 4 weeks:2

  • 12.5 mg s.c.*
  • 75 mg i.v.*
  • 125 mg s.c.*
  • 250 mg s.c.*

In all treatment groups, mepolizumab reduced blood eosinophil levels in a dose-dependent manner.2 The model determined that mepolizumab 75 mg mg i.v. was equivalent to 100 mg s.c., due to absolute s.c. bioavailability of approximately 75%.2 The study also facilitated a pharmacokinetic/pharmacodynamic model design to help inform dosing in Phase III studies in patients with severe refractory eosinophilic asthma.2

DREAM evaluated the efficacy, safety and pharmacodynamics of mepolizumab 75 mg i.v.,* 250 mg i.v.* and 750 mg i.v.* administered every 4 weeks to patients with severe refractory asthma.3 One of the study’s objectives was to help determine the optimum mepolizumab dose for further studies.3 Click here for more information on the DREAM study.

*This is an unlicensed dose/route of administration.

Dosing schedule

Mepolizumab’s dose schedule is based on its terminal half-life of approximately 20 days.1 Repeat dosing every 4 weeks provides approximately two-fold drug accumulation at steady state, with prolonged effects on blood eosinophil counts seen in a single dose.1

Pharmacokinetic and pharmacodynamic effects

Following s.c. dosing in patients with asthma, mepolizumab exhibited approximately dose-proportional pharmacokinetics over a dose range of 12.5–250 mg.1 The same dose every 4 weeks for 32 weeks reduced blood eosinophils from a geometric mean count at baseline of 290 to 40 cells/µL at Week 32 (N=182), a reduction of 84% compared with placebo.1 This magnitude of reduction was observed within 4 weeks of treatment.1 Mepolizumab absorption was found to be slow, with a median Tmax ranging from 4–8 days following s.c. administration to healthy subjects or patients with asthma.1

Mepolizumab bioavailability and exposure were not significantly affected by s.c. or i.v. administration.2 This was confirmed in terms of clinical efficacy in the MENSA trial.4

Weight-independent dosing

On the basis of predictive modelling from the MENSA study, mepolizumab was shown to be effective at reducing exacerbations irrespective of weight.4

This medical product is subject to additional monitoring.

References:

  1. Nucala (Mepolizumab). Summary of product characteristics 2016.
  2. Pouliquen IJ, et al. Int J Clin Pharmacol Ther 2015; 53:1015–27.
  3. Pavord ID, et al. Lancet 2012; 380:651–9.
  4. Ortega HG, et al. N Engl J Med 2014; 371:1198–207.

NUCALA (mepolizumab), 100 mg pulver till injektionsvätska, lösning, 100 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, 100 mg injektionsvätska, lösning i förfylld penna. Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, övriga systemiska medel för obstruktiva lungsjukdomar
Rx (F), ATC kod: R03DX09.
Terapeutiska indikationer: Nucala är indicerat som tilläggsbehandling vid svår refraktär eosinofil astma hos vuxna patienter, ungdomar och barn från 6 års ålder. (För barn 6 till 11 år är endast Nucala 100 mg pulver till injektionsvätska godkänd). Dosering: Rekommenderad dos för mepolizumab hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder är 100 mg administrerat subkutant en gång var fjärde vecka. Rekommenderad dos för mepolizumab hos barn från 6 till 11 år är 40 mg administrerat subkutant en gång var fjärde vecka. Nucala är avsett för långtidsbehandling. Behovet av fortsatt behandling ska omprövas minst en gång om året baserat på läkarens bedömning av sjukdomens svårighetsgrad och patientens kontroll över exacerbationer. Ytterligare information: I kliniska studier visades effekt hos följande subpopulation: aktuell standardbehandling som minst inkluderade högdosbehandling med inhalerade kortikosteroider (ICS) plus ytterligare en underhållsbehandling, två eller fler exacerbationer under de senaste 12 månaderna eller beroende av systemiska kortikosteroider samt blodeosinofilvärde minst 150 celler/μl vid behandlingsstart eller minst 300 celler/μl under de senaste 12 månaderna. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarheten av biologiska läkemedel ska den administrerade produktens namn och batchnummer tydligt anges i patientjournalen. Mepolizumab ska inte användas för att behandla akuta astmaexacerbationer. Astmarelaterade biverkningar eller exacerbationer kan förekomma under behandling. Abrupt utsättning av kortikosteroider efter behandlingsstart med mepolizumab rekommenderas ej. Akuta och fördröjda systemiska reaktioner, inklusive överkänslighetsreaktioner (t.ex. anafylaxi, urtikaria, angioödem, hudutslag, bronkospasm, hypotoni), har förekommit efter administrering av mepolizumab. Patienter med befintliga maskinfektioner ska behandlas innan behandling med mepolizumab påbörjas. Om patienten blir infekterad under behandling med Nucala och inte svarar på maskmedel ska temporär utsättning av Nucala övervägas. 
Subventionsbegränsning: Subventioneras endast för patienter med svår eosinofil astma som är otillräckligt kontrollerade trots standardbehandling och antingen behandling med perorala kortikosteroider (OCS) i doser som ger ökad risk för biverkningar eller när OCS är kontraindicerat.

För fullständig förskrivningsinformation och pris, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 2021-06-15. 
GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna. Tel 08-638 93 00, www.se.gsk.com.