This site requires JavaScript to be enabled to work properly. Please modify your settings or use a different browser to continue

      

You are now leaving GSK’s website

You are now leaving a GSK Website. By clicking this link, you will be taken to a website that is not owned or controlled by GSK, and GSK is not responsible for the content provided on that site

Continue

Go back

  

จีเอสเคให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างที่สุด เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด จึงต้องมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แบบต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด รายงานของท่านจะมีประโยชน์ต่อการให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของจีเอสเค

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างไร
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กรุณาแจ้งข้อมูลให้มากที่สุดหรืออย่างน้อย

  • อักษรแรกของชื่อผู้ประสบเหตุการณ์ฯ และ/หรือข้อมูลอื่นเช่น เพศ วัน เดือน ปี เกิด
  • ข้อมูลติดต่อผู้รายงาน
  • รายละเอียดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ วันที่ที่เกิดเหตุการณ์ฯ ผลจากเหตุการณ์ฯ
  • ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายความเป็นส่วนตัวจะแจ้งถึงแนวทางปฏิบัติของจีเอสเคต่อข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อนำไปดำเนินการในเรื่องคำถาม คำร้องเรียน หรือการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

เพื่อรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ สามารถติดต่อจีเอสเคได้ที่ โทร 026593000, 026554567 หรืออีเมล safety_th@gsk.com