Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Incruse un Relvar ir vienreiz dienā lietojamā HOPS trīskāršā terapija,* ko pacients saņem ar viena un tā paša veida inhalatoriem 12

 

Incruse ir balstterapijas bronhodilatators simptomu atvieglošanai pieaugušiem ar HOPS. 1

Relvar ir indicēts simptomātiskai terapijai pacientiem ar FEV1 <70% no paredzamās normas (pēc bronhodilatācijas) un paasinājumiem anamnēzē, neskatoties uz regulāru bronhodilatācijas terapiju. 23

*Trīskāršā HOPS terapija sastāv no ilgstošas darbības antiholīnerģiska bronhodilatatora, ilgstošas darbības beta agonista bronhodilatatora un inhalējama kortikosteroīda 4

Incruse Ellipta (55 mkg) un Relvar Ellipta (92/22 mkg) terapija jūsu HOPS pacientiem, kuri ir piemēroti LAMA + IKS/LABA kombinācijai, piedāvā:

 •  VIENĪGO vienreiz dienā lietojamo LAMA + IKS/LABA terapiju ar abām sastāvdaļām vienā un tajā pašā vienkāršajā un pacientiem draudzīgajā Ellipta ierīcē; 1-3
 •  24 stundu nepārtrauktu efektivitāti ar nevēlamo blakusparādību profilu, kas ir līdzīgs placebo + Relvar Ellipta profilam. 6

 

Ar Ellipta zāļu lietošana ikdienā ir vienkārša 1-2

 • Ellipta ir viegli lietojams inhalators,3 kas palīdz pacientiem pilnvērtīgi lietot savus HOPS medikamentus. 89
 • Ievērojami mazāk pacientu pieļāva kritiskas kļūdas, lietojot Ellipta pretstatā citiem bieži lietotiem inhalatoriem11
 • 95 % pacientu spēja lietot savu Ellipta inhalatoru pareizi jau no 1. dienas un joprojām spēja lietot to pareizi arī pēc 4 nedēļām. 12
 • Tas ir viegli lietojams inhalators, iepriekš uzpildīts un gatavs lietošanai. 12

 

Noskatoties video “Kā lietot Ellipta inhalatoru” šeit.

 

Efektivitāte

Vienreiz dienā lietojamā Incruse un Relvar kombinācija uzlabo plaušu funkciju pacientiem, kuriem nepieciešama trīskāršā terapija 6

Klīniski nozīmīgs un būtisks zāļu darbības laika beigu FEV1 uzlabojums par 122 mL 85. dienā (92 mL salīdzinājumā ar -30 mL; 95 % TI [0,091, 0,152]; p ≤ 0,001). 6

Virknes FEV1 mērījumu izmaiņas 85. dienā salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli divos 12 nedēļu pētījumos. 6

Grafiks ir aizgūts no 6. atsauces.

Šis bija viens no diviem 12 nedēļu dubultakliem, placebo kontrolētiem, paralēlo grupu pētījumiem.
619 pacientu ar HOPS (ārstēt paredzētās populācijas) analīze. Primārais mērķa rezultāts: zāļu darbības laika beigu FEV1 85. dienā
6
 

Uzliesmojumu riska samazinājums

Relvar lietošana vienreiz dienā sniedz HOPS pacientiem iespēju izjust vairāk savas ikdienas dzīves bez uzliesmojumiem 5

Lasiet vairāk par Salfordas plaušu pētījumu (SLS) – pirmo šāda veida pētījumu,10 kura mērķis ir saprast Relvar Ellipta efektivitāti salīdzinājumā ar esošajām terapijām ikdienas klīniskajā praksē.

Relvar (flutikazona furoāts/vilanterols 92/22 mkg) samazināja uzliesmojumu risku par 27 % salīdzinājumā ar vilanterolu monoterapijā (0,81/gadā pretstatā 1,11/gadā ar vilanterolu† p < 0,001).* 5

Vidēji smagu/smagu uzliesmojumu biežuma samazinājums 52 nedēļu laikā* 5
 

Grafiks ir aizgūts no 5. atsauces.

* Datu post hoc analīze no diviem 52 nedēļu pētījumiem ar 1622 un 1633 pacientu dalību, kuriem bijis vismaz viens HOPS paasinājums, kas prasījis antibiotiku un/vai sistēmisko/orālo kortikosteroīdu lietošanu vai hospitalizāciju 12 mēnešu laikā pirms 1. vizītes un ≥ 10 paciņgadu smēķēšanas vēsturi. Primārais mērķa rezultāts bija vidēji smagu/smagu paasinājumu biežums gadā. 5

† Vilanterols nav reģistrēts lietošanai monoterapijā
 

Drošums

Incruse un Relvar kombinācija vienreiz dienā kopumā ir labi panesama 6

Divos klīniskajos pētījumos Incruse un Relvar kombinācijai bija līdzīgs nevēlamo blakusparādību biežums kā placebo un Relvar kombinācijai. 6

Visbiežāk ziņotā nevēlamā Incruse blakusparādība bija nazofaringīts. Pēc muskarīnreceptoru antagonistu, tostarp umeklidīnija bromīda, ievadīšanas var tikt novēroti kardiovaskulārie efekti, piemēram, sirds aritmijas, piem., priekškambaru mirdzēšana un tahikardija, un tādēļ tos vajadzētu lietot piesardzīgi pacientiem ar smagiem kardiovaskulārajiem traucējumiem, it sevišķi sirds aritmijām.

Visbiežāk ziņotā nevēlamā flutikazona furoāta un vilanterola blakusparādība bija galvassāpes un nazofaringīts. HOPS pacientu vidū tika novērots pneimonijas un lūzumu biežuma pieaugums. Relvar Ellipta nevajadzētu lietot akūtu astmas simptomu vai HOPS paasinājumu ārstēšanai.

Lasīt vairāk par efektivitāti un drošumu šeit.
 

Atsauces:

 1. Incruse Ellipta Summary of Product Characteristics; GlaxoSmithKline 2016. (section 4.1. and 4.4.)
 2. Relvar Ellipta Summary of Product Characteristics; GlaxoSmithKline 2016. (section 4.1. and 4.4.)
 3. Svedsater H et al. BMC Pulm Med 2013, 13:72. [PubMed]
 4. Gaebel K et al. COPD. 2011 Jun; 8(3): 206-43. [PubMed]
 5. Dransfield MT et al. Lancet Resp Med 2013; 1: 210–223. [PubMed]
 6. Siler TM et al. Respir Med 2015: 1-9. [PubMed]
 7. Riley J et al. Int J COPD 2016; 11:1873-1880. [PubMed]
 8. Hamilton M et al. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2015; 28:498–506. [PubMed]
 9. Grant AC et al. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2015; 28:474–485. [PubMed]
 10. Vestbo J et al. NEMJ 2016. DOI: 10.1056/NEJMoa1608033. [PubMed]
 11. van der Palen J et al. Prim Care Respir J 2016; (26)16079. [PubMed]
 12. Svedsater H et al. NPJ Prim Care Respir J 2014; 24:14019.

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.