Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Shēmas uz dolutegravīra bāzes    

Doties uz Uz augšu Aizvērt

Dolutegravīrs pretretrovīrusu terapijas centrā

Dolutegravīrs ir integrāzes inhibitors (INI), kas veidots tā, lai apmierinātu pacientu būtiskākās vajadzības. Turpinājumā ir uzskaitītas 5 priekšrocības, izvēloties dolutegravīru par PRT pamata sastāvdaļu iepriekš neārstētiem pacientiem ar HIV infekciju, kā arī informāciju par ārstēšanas shēmas optimizēšanu.


1. Ir iespaidīgi pierādījumi par dolutegravīra efektivitāti

Pētījumos ar iepriekš neārstētiem vai iepriekš ārstētiem pacientiem ir pierādīts, ka dolutegravīrs ir efektīvāks par 4 citiem pamata līdzekļiem (EFV, DRV/r, ATV/r un RAL), turklāt tā efektivitāte saglabājās, mainot terapiju. 1-9*

 

*Efektivitāte vērtēta kā tādu pacientu īpatsvars, kuriem HIV vīrusu slodze bija <50 kopiju/ml.
†Pētījumā STRIIVING randomizēja 551 pacientu ar viroloģisku nomākumu; 274 saņēma TRIUMEQ (DTG/ABC/3TC), bet 277 turpināja saņemt jau izmantotās PRT shēmas (42% PI, 27% INI un 31% NNRTI).
9

Vairāk informācijas par dolutegravīra klīniskajiem pētījumiem ir sadaļā “Publikācijas”. Uzzināt vairāk šeit.

 

2. Dolutegravīram ir augsta noturība pret rezistenci

Klīniskajos pētījumos ar iepriekš neārstētiem pacientiem nekonstatēja nevienu gadījumu, kad terapija būtu izraisījusi rezistenci pret dolutegravīra bāzes shēmām. 2,4,5,7Salīdzinot ar raltegravīru, dolutegravīra lietošanas gadījumā INI mutācijas laikā līdz 48. nedēļai radās būtiski mazākam skaitam pacientu (P=0,003). 8

*izmantoja DTG 50 mg + ABC 600 mg/3TC 300 mg. Pierādīta bioekvivalence. 18
Diviem pacientiem, kuri saņēma DTG/ABC/3TC, bija K219K/Q (TAM) vai E138E/G CVW bez samazinātas jutības pret DTG/ABC/3TC. K219K/Q neizraisa ABC vai 3TC, un šī mutācija arī neietekmē šo līdzekļu rādītāju izmaiņas.

§Vienai pētāmajai personai bija ar rezistenci pret INI saistītas mutācijas (T97T/A, E138E/D, V151V/1, N155H) un ar rezistenci pret NRTI saistītas mutācijas (A62A/V, K65K/R, K70K/E, M184V). 7
Vienam pacientam radās T97A un E138T/A mutācija, taču vēlāk šim pacientam konstatēja jau sākotnēji bijušu Q148 mutāciju, un tā šajā grafikā nav ņemta vērā. 8
¥Vienam pacientam raltegravīra grupā jau sākotnēji bija rezistence pret INI, un tā šajā grafikā nav ņemta vērā. 8

Dolutegravīra augstā noturība pret rezistenci varētu būt saistīta ar tā molekulas struktūru un ilgo in vitro saistīšanās pusperiodu. 10


3. Dolutegravīram ir labvēlīgs panesamības profils

Dolutegravīram ir labvēlīgs panesamības profils; 3 pētījumos ar iepriekš neārstētiem pacientiem 48 nedēļu laikā bijis neliels tādu gadījumu skaits, kad zāļu lietošana tikusi pārtraukta blakusparādību dēļ. 1,3,5

 

*Izmantoja DTG 50 mg + ABC 600 mg/3TC 300 mg. Pierādīta bioekvivalence.18

Lai uzzinātu vairāk informācijas par dolutegravīra bāzes shēmu drošumu un panesamību, aicinām apmeklēt šādas sadaļas: Triumeq un Tivicay drošums. Uzziniet vairāk šeit.


4. Dolutegravīrs ir INI bez darbības pastiprinātāja, un tam raksturīgas tikai dažas klīniski nozīmīgas zāļu mijiedarbības reakcijas

Lietojot jaunākus PRT līdzekļus, vairs nav nepieciešams parakstīt shēmas ar darbību pastiprinošu līdzekli, lai būtu iespējamas labākas FK īpašības un zāļu lietošana vienu reizi dienā.

PRT līdzekļi, kuru sastāvā ir darbību pastiprinošs līdzeklis, ir saistīti ar virkni ierobežojumu panesamības un zāļu mijiedarbības dēļ. 11

CYP3A4 atbild par 40–50% pieejamo zāļu vielu oksidatīvo metabolismu, un tas bieži ir iesaistīts klīniski nozīmīgās zāļu mijiedarbības reakcijās. 12

a. Ritonavīrs inhibē CYP3A4 un CYP2D6 un inducē CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19; 13
b. Kobicistats inhibē CYP3A4 un CYP2D6. 14


Salīdziniet pamata līdzekļu mijiedarbības īpašības Liverpūles Universitātes HIV DDI datubāzē šeit.

Par PRT pamata līdzekli izvēloties dolutegravīru bez darbību pastiprinošā līdzekļa, samazinās ar to lietošanu saistītās zāļu mijiedarbības un toksicitātes risks. 15,16

 

Atsauces:

 1. Walmsley SL, Antela A, Clumeck N, et al; for the SINGLE Investigators. Dolutegravir plus abacavir-lamivudine for the treatment of HIV-1 Infection. N Engl J Med. 2013;369(19):1807-1818.
 2. Walmsley S, Baumgarten A, Berenguer J, et al. Dolutegravir Plus Abacavir-Lamivudine for the Treatment of HIV-1 Infection in Antiretroviral Therapy-Naive Patients: Week 96 and Week 144 Results From the SINGLE Randomized Clinical Trial. J Acquir Immune Defic Syndr. 2015 Dec 15;70(5):515-519.
 3. Clotet B, Feinberg J, van Lunzen J, et al. Once-daily dolutegravir versus darunavir plus ritonavir in antiretroviral-naive adults with HIV-1 infection (FLAMINGO): 48 week results from the randomised open-label phase 3b study. Lancet. 2014 Jun 28;383(9936):2222-31.
 4. Molina JM, Clotet B, van Lunzen J, et al; on behalf of the FLAMINGO Study Team. Once-daily dolutegravir versus darunavir plus ritonavir for treatment-naive adults with HIV-1 infection (FLAMINGO): 96 week results from a randomised, open-label, phase 3b study. Lancet HIV. 2015 Apr;2(4):e127-36.
 5. Orrell C, Hagins DP, Belonosova E, et al, for the ARIA study team. Fixed dose combination dolutegravir, abacavir, and lamivudine versus ritonavir-boosted atazanavir plus tenofovir disoproxil fumarate and emtricitabine in previously untreated women with HIV-1 infection (ARIA): week 48 results from a randomised, open-label, non-inferiority, phase 3b study. Lancet HIV 2017; published online July 17. http://dx.doi.org/10.1016/S2352-3018(17)30095-4.
 6. Raffi F, Rachlis A, Stellbrink HJ, et al; on behalf of the SPRING-2 Study Group. Once-daily dolutegravir versus raltegravir in antiretroviral-naive adults with HIV-1 infection: 48 week results from the randomised, double-blind, non-inferiority SPRING-2 study. Lancet. 2013 Mar 2;381(9868):735-43.
 7. Raffi F, Jaeger H, Quiros-Roldan E, et al; on behalf of the extended SPRING-2 Study Group. Once-daily dolutegravir versus twice-daily raltegravir in antiretroviral-naive adults with HIV-1 infection (SPRING-2 study): 96 week results from a randomised, double-blind, non-inferiority trial. Lancet Infect Dis. 2013 Nov;13(11):927-35.
 8. Cahn P, Pozniak AL, Mingrone H, et al; on behalf of the extended SAILING Study Team. Dolutegravir versus raltegravir in antiretroviral-experienced, integrase-inhibitor-naive adults with HIV: week 48 results from the randomised, double-blind, non-inferiority SAILING study. Lancet. 2013 Aug 24;382(9893):700-8.
 9. Trottier B, Lake JE, Logue K, et al. Dolutegravir/abacavir/lamivudine versus current ART in virally suppressed patients (STRIIVING): a 48-week, randomized, non-inferiority, open-label, Phase IIIb study. Antivir Ther. 2017 Apr 12. doi: 10.3851/IMP3166.
 10. Hightower KE, Wang R, Deanda F, et al. Dolutegravir (S/GSK1349572) exhibits significantly slower dissociation than raltegravir and elvitegravir from wild-type and integrase inhibitor-resistant HIV-1 integrase-DNA complexes. Antimicrob Agents Chemother. 2011;55(10):4552-9.
 11. Boffito M, Back D and Gatell JM. Twenty years of boosting antiretroviral agents: where are we today? AIDS. 2015 Nov;29(17):2229-33.
 12. Tanaka E. Clinically important pharmacokinetic drug-drug interactions: role of cytochrome P450 enzymes. J Clin Pharm Ther. 1998 Dec;23(6):403-16.
 13. Norvir (ritonavir) zāļu apraksts, AbbVie Ltd, 2016.
 14. Tybost (cobicistat) zāļu apraksts, Gilead Sciences International Ltd, 2017.
 15. TIVICAY zāļu apraksts, Februāris2017.
 16. University of Liverpool. Drug interactions chart. July 2016. www.hiv-druginteractions.org. Accessed July 12, 2016.
 17. Kandel CE, Walmsley S. Dolutegravir - a review of the pharmacology, efficacy, and safety in the treatment of HIV. Drug Design, Development and Therapy. 2015:9 3547-3555.
 18. TRIUMEQ zāļu apraksts, Janvāris 2017
 19. Stribild (elvitegravīrs/cobicista/emtricitabīns/tenofovira dizoproksila fumarāts) zāļu apraksts, Gilead Sciences International Ltd, 2017.
 20. Isentress (raltegravīrs) zāļu apraksts, Merck Sharp & Dohme Ltd, 2016.
 21. Sustiva (efavirenzs) zāļu apraksts, Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, 2016.
 22. Edurant (rilpivirīns) zāļu apraksts, Janssen-Cilag International NV, 2016.
 23. Prezista (darunavīrs) zāļu apraksts, Janssen-Cilag International NV, 2017.
 24. Rezolsta (darunavīrs/cobicista) zāļu apraksts, Janssen-Cilag International NV, 2017

Recepšu zāles.
▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas ViiV Healthcare uzņēmumu grupai.
©2018 ViiV Healthcare uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.

Tivicay zāļu apraksts šeit

Triumeq zāļu apraksts šeit