Den här hemsidan kräver JavaScript för att fungera tillfredsställande. Vänligen ändra dina inställningar eller använd en annan webläsare för att fortsätta.       

Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

DOVATO - An innovative treatment for your patients living with HIV 1 2

DOVATO
High barrier to resistance

Why does DOVATO have a high barrier to resistance? Download this slide deck to learn more.

More information?

Be contacted by your Key Account Manager HIV and learn more.

Mikael Benjaminsson
Key Account Manager HIV
Tel.+46 73 063 87 46
mikael.i.benjaminsson@gsk.com

Andreas Larsson
Key Account Manager HIV
Tel +46 70 972 45 98
andreas.x.larsson@gsk.com

Dovato

*DTG 50 mg + 3TC 300 mg (bioequivalent to DOVATO 2 4) used in the GEMINI studies. 1

References:

  1. Cahn, Pedro, Madero, Juan Sierra, Arribas et al. Three-year durable efficacy of dolutegravir plus lamivudine in antiretroviral therapy-naive adults with HIV-1 infection. AIDS September 15, 2021 doi: 10.1097/QAD.0000000000003070.
  2. DOVATO (dolutegravir/lamivudine) Summary of Product Characteristics. November 2021, fass.se.
  3. van Wyk J, Ajana F, Bisshop F, et al. Efficacy and Safety of Switching to Dolutegravir/Lamivudine Fixed-Dose Two-Drug Regimen Versus Continuing a Tenofovir Alafenamide Based Three-or Four-Drug Regimen for Maintenance of Virologic Suppression in Adults with HIV-1: Phase 3, Randomized, Non-inferiority TANGO Study. Clin Infect Dis. 2020. doi: 10.1093/cid/ciz1243.
  4. Dumitrescu TP, Peddiraju K, Fu C, et al. Bioequivalence and Food Effect Assessment of 2 Fixed-Dose Combination Formulations of Dolutegravir and Lamivudine. Clin Pharmacol Drug Dev. 2019. doi: 10.1002/cpdd.740.

Trademark is owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies.

©2023 GSK group of companies or its licensor.

Förskrivningsinformation

Dovato (dolutegravir/lamuvidin) Rx, EF, ATC kod J05AR25
Filmdragerad tablett innehållande dolutegravirnatrium motsvarande 50 mg dolutegravir och 300 mg lamivudin.

Indikation: DOVATO är indicerat för behandling av infektion med humant immunbristvirus typ 1 (hiv-1) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder som väger minst 40 kg utan känd eller misstänkt resistens mot integrashämmarklassen eller lamivudin.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Samtidig administrering med läkemedel som har ett smalt terapeutiskt fönster och som är substrat för organisk katjontransportör 2 (OCT2), tex fampridin.
Varningar och försiktighet: Dovato ska förskrivas av läkare med erfarenhet av behandling av hiv-infektion. Överkänslighetsreaktioner vid behandling med dolutegravir har rapporterats. Dovato ska omedelbart sättas ut vid tecken eller symtom på överkänslighetsreaktioner. Klinisk status, inklusive leveraminotransferaser och bilirubin, ska monitoreras. Dovato rekommenderas inte för användning till patienter med kreatininclearance <30 ml/min. Dovato ska användas med försiktighet till patienter med grav leverfunktionsnedsättning. Då lamuvidin inte rekommenderas som monoterapi vid hepatit B krävs normalt ytterligare antiviral behandling om Dovato ges till patient med samtidig hepatit B-infektion.
Graviditet och Amning: Fertila kvinnor ska få rådgivning med avseende på den potentiella risken för neuralrörsdefekter med dolutegravir (en komponent i Dovato), och effektiva preventivmedel ska även övervägas. Om en kvinna planerar att bli gravid, eller vid konstaterad graviditet, ska nyttan och riskerna med att fortsätta behandlingen med Dovato diskuteras med patienten. Dolutegravir utsöndras i bröstmjölk. Det finns otillräcklig information om dolutegravir och lamivudins effekter på nyfödda/spädbarn.
Interaktioner: Rekommenderad dos av dolutegravir är 50 mg två gånger dagligen vid samtidig administrering av rifampicin, karbamazepin, oxkarbazepin, fenytoin, fenobarbital, johannesört, etravirin (utan boostade proteashämmare), efavirenz, nevirapin eller tipranavir/ritonavir. Antacida som innehåller flervärda katjoner bör administreras 2 timmar efter eller 6 timmar före Dovato. När Dovato tas tillsammans med föda kan kosttillskott eller multivitaminer som innehåller kalcium, järn eller magnesium tas samtidigt, alternativt, om inget födointag sker samtidigt skall dessa tas 2 timmar efter eller 6 timmar före Dovato. Dolutegravir höjer koncentrationen av metformin. Metformin elimineras via njurarna och det är därför viktigt att kontrollera njurfunktionen vid samtidig administrering av Dovato. Denna kombination kan öka risken för laktacidos hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Kombinationen Dovato och kladribin rekommenderas ej.
Biverkningar: De oftast rapporterade biverkningarna är huvudvärk (3 %), diarré (2 %), illamående (2 %) och insomnia (2 %). En allvarlig biverkning som har rapporterats med dolutegravir är överkänslighetsreaktion med hudutslag och allvarlig leverpåverkan. Hos patienter med depression eller psykisk sjukdom i anamnesen har självmordstankar och självmordsförsök förekommit.

För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2023-09-06. GSK, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: Webformulär: se.gsk.com/biverkning. Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten). Brev: GSK AB, Box 516, 169 29 Solna.

DOVATO är ett registrerat varumärke som tillhör företagsgruppen ViiV Healthcare.