Den här hemsidan kräver JavaScript för att fungera tillfredsställande. Vänligen ändra dina inställningar eller använd en annan webläsare för att fortsätta.       

Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

DOVATO - An innovative treatment for your patients living with HIV 1 2

See why DOVATO have a high barrier to resistance
Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/GSKpro/Slovakia/barrier-resistance-with-96wk-data-dovato-nordics-data-spc.mp4
DOVATO
High barrier to resistance

Why does DOVATO have a high barrier to resistance? Download this slide deck to learn more.

More information?

Be contacted by your HIV Specialist Manager and learn more.

Mikael Benjaminsson
HIV Specialist Manager
Tel.+46 73 063 87 46
mikael.i.benjaminsson@gsk.com

Dovato

*DTG 50 mg + 3TC 300 mg (bioequivalent to DOVATO 2 4) used in the GEMINI studies. 1

References:

  1. Cahn, Pedro, Madero, Juan Sierra, Arribas et al. Three-year durable efficacy of dolutegravir plus lamivudine in antiretroviral therapy-naive adults with HIV-1 infection. AIDS September 15, 2021 doi: 10.1097/QAD.0000000000003070.
  2. DOVATO (dolutegravir/lamivudine) Summary of Product Characteristics. November 2021, fass.se.
  3. van Wyk J, Ajana F, Bisshop F, et al. Efficacy and Safety of Switching to Dolutegravir/Lamivudine Fixed-Dose Two-Drug Regimen Versus Continuing a Tenofovir Alafenamide Based Three-or Four-Drug Regimen for Maintenance of Virologic Suppression in Adults with HIV-1: Phase 3, Randomized, Non-inferiority TANGO Study. Clin Infect Dis. 2020. doi: 10.1093/cid/ciz1243.
  4. Dumitrescu TP, Peddiraju K, Fu C, et al. Bioequivalence and Food Effect Assessment of 2 Fixed-Dose Combination Formulations of Dolutegravir and Lamivudine. Clin Pharmacol Drug Dev. 2019. doi: 10.1002/cpdd.740.

Trademark is owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies.

©2021 GSK group of companies or its licensor.

Dovato (dolutegravir/lamuvidin) Rx, EF, ATC kod J05AR25
Filmdragerad tablett innehållande dolutegravirnatrium motsvarande 50 mg dolutegravir och 300 mg lamivudin.

Indikation: DOVATO är indicerat för behandling av infektion med humant immunbristvirus typ 1 (hiv-1) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder som väger minst 40 kg utan känd eller misstänkt resistens mot integrashämmarklassen eller lamivudin.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Samtidig administrering med läkemedel som har ett smalt terapeutiskt fönster och som är substrat för organisk katjontransportör 2 (OCT2), tex fampridin.
Varningar och försiktighet: Dovato ska förskrivas av läkare med erfarenhet av behandling av hiv-infektion. Överkänslighetsreaktioner vid behandling med dolutegravir har rapporterats. Dovato ska omedelbart sättas ut vid tecken eller symtom på överkänslighetsreaktioner. Klinisk status, inklusive leveraminotransferaser och bilirubin, ska monitoreras. Dovato rekommenderas inte för användning till patienter med kreatininclearance <30 ml/min. Dovato ska användas med försiktighet till patienter med grav leverfunktionsnedsättning.
Då lamuvidin inte rekommenderas som monoterapi vid hepatit B krävs normalt ytterligare antiviral behandling om Dovato ges till patient med samtidig hepatit B-infektion.
Graviditet och Amning: Säkerhet och effekt för Dovato har inte studerats under graviditet. Fertila kvinnor ska få rådgivning avseende den potentiella risken för neuralrörsdefekter med dolutegravir, och effektiva preventivmedel ska övervägas. Om en kvinna planerar att bli gravid ska nyttan och riskerna med att fortsätta behandlingen med Dovato diskuteras med patienten. Om graviditet konstateras under första trimestern medan behandling med Dovato pågår ska nyttan och riskerna med fortsatt behandling med Dovato kontra byte till en annan antiretroviral regim diskuteras med patienten. Dovato kan användas under graviditetens andra och tredje trimester när den förväntade nyttan motiverar den eventuella risken för fostret. Dolutegravir utsöndras i små mängder i bröstmjölk. Det finns otillräcklig information om dolutegravirs effekter på nyfödda/spädbarn.
Interaktioner: Rekommenderad dos av dolutegravir är 50 mg två gånger dagligen vid samtidig administrering av rifampicin, karbamazepin, oxkarbazepin, fenytoin, fenobarbital, johannesört, etravirin (utan boostade proteashämmare), efavirenz, nevirapin eller tipranavir/ritonavir. Antacida som innehåller flervärda katjoner bör administreras 2 timmar efter eller 6 timmar före Dovato. När Dovato tas tillsammans med föda kan kosttillskott eller multivitaminer som innehåller kalcium, järn eller magnesium tas samtidigt, alternativt, om inget födointag sker samtidigt skall dessa tas 2 timmar efter eller 6 timmar före Dovato. Dolutegravir höjer koncentrationen av metformin. Metformin elimineras via njurarna och det är därför viktigt att kontrollera njurfunktionen vid samtidig administrering av Dovato. Denna kombination kan öka risken för laktacidos hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Kombinationen Dovato och kladribin rekommenderas ej.
Biverkningar: De oftast rapporterade biverkningarna är huvudvärk (3 %), diarré (2 %), illamående (2 %) och insomnia (2 %). Den allvarligaste biverkning som har rapporterats med dolutegravir var en överkänslighetsreaktion med hudutslag och allvarlig leverpåverkan.

För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2021-11-15. GSK, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com