Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Triumeq pills

About TRIUMEQ

TRIUMEQ (dolutegravir/abacavir/lamivudine) is the first single-pill regimen built with dolutegravir.

  • Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg film-coated tablets

Learn more

This medicinal product is subject to additional monitoring.

References:

  1. Triumeq prescribing information
  2. Llibre JM, Walmsley S, Gatell JM. Backbones versus core agents in initial ART regimens: one game, two players. J Antimicrob. Chemother. (2016); 71 (4): 856-861.

TRIUMEQ is a registered trademark of the ViiV Healthcare group of companies.

TRIUMEQ (dolutegravir/abakavir/lamivudin) Rx, EF, ATC kod J05AR13
Filmdragerad tablett innehållande 50 mg dolutegravir (som natrium), 600 mg abakavir (som sulfat), 300 mg lamivudin. Indikation: TRIUMEQ är avsett för behandling av humant immunbristvirus (hiv) hos vuxna och ungdomar över 12 år som väger mer än 40 kg. Innan behandling med abakavirinnehållande läkemedel påbörjas, ska screening för HLA‑B*5701-allelen utföras på samtliga hiv-infekterade patienter, oavsett etniskt ursprung. Abakavir ska inte användas till patienter som man vet bär på HLA‑B*5701-allelen. Kontraindikationer: Överkänslighet mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Behandling ska förskrivas av läkare med erfarenhet av behandling av hiv-infektion. Både abakavir och dolutegravir är förenade med en risk för överkänslighetsreaktioner. Överkänslighetsreaktioner har observerats oftare med abakavir, och några har varit livshotande, i sällsynta fall dödliga, när de inte har hanterats på rätt sätt. TRIUMEQ och andra misstänkta preparat måste därför omedelbart sättas ut vid tecken eller symtom på överkänslighetsreaktion. Om behandlingen med TRIUMEQ avslutas på grund av misstänkt överkänslighetsreaktion så får TRIUMEQ eller andra läkemedel som innehåller abakavir eller dolutegravir aldrig sättas in på nytt. Nedsatt njurfunktion: TRIUMEQ rekommenderas inte till patienter med kreatininclearance < 50 ml/min. Nedsatt leverfunktion: TRIUMEQ rekommenderas inte till patienter med måttligt eller allvarligt nedsatt leverfunktion. Eftersom den rekommenderade dosen dolutegravir är 50 mg två gånger dagligen för patienter med resistens mot integrashämmare, rekommenderas inte Triumeq för patienter med resistens för integrashämmare. Fertila kvinnor ska genomgå graviditetstester före insättning av Triumeq. Fertila kvinnor som tar Triumeq ska använda effektiv preventivmetod under hela behandlingen. På grund av den potentiella risken för neuralrörsdefekter av dolutegravir ska Triumeq inte användas under den första trimestern, utom i de fall där det saknas alternativ. Triumeq ska endast användas under graviditetens andra och tredje trimester när den förväntade nyttan överväger den eventuella risken för fostret. Interaktioner: Eftersom den rekommenderade dosen dolutegravir är 50 mg två gånger dagligen vid samtidig administrering av etravirin (utan boostrade proteashämmare), efavirenz, nevirapin, rifampicin, tripranavir/ritonavir, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital och johannesört, rekommenderas inte Triumeq för patienter som tar något av dessa läkemedel. Triumeq ska inte administreras samtidigt med antacida som innehåller flervärda katjoner. Triumeq bör ges 2 timmar före eller 6 timmar efter sådana preparat. Dolutegravir ökar koncentrationen av metformin. Dosjustering av metformin ska övervägas vid insättning och utsättning av samtidig administrering av dolutegravir och metformin, för att bevara glykemisk kontroll . Metformin elimineras renalt och det är därför viktigt att kontrollera njurfunktionen vid samtidig administrering av dolutegravir. Denna kombination kan öka risken för laktacidos hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Biverkningar: Den allvarligaste biverkning med möjligt samband med behandlingen med dolutegravir och 
abakavir/lamivudin, som setts hos enstaka patienter, var en överkänslighetsreaktion med hudutslag och allvarlig leverpåverkan. De vanligaste rapporterade biverkningar som ansågs möjligen eller troligen relaterade till kombinationen dolutegravir och abakavir/lamivudin var illamående (12 %), insomni (7 %), yrsel (6 %) och huvudvärk (6 %). Abakavir-innehållande läkemedel, som TRIUMEQ, ska inte användas till patienter som man vet bär på HLA‑B*5701-allelen. Vid tecken på överkänslighetsreaktion skall TRIUMEQ, omedelbart utsättas. För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2019/06.