Dette nettstedet krever at JavaScript er aktivert for å fungere skikkelig. Vennligst endre innstillingene dine eller bruk en annen nettleser for å fortsette.

      

Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Hva er Vocabria + Rekambys?

Vocabria (kabotegravir) + Rekambys (rilpivirin) er den første og eneste komplette langtidssvirkende injeksjonsbehandlingen ved hiv. 1

Vocabria (kabotegravir) er tilgjengelig som, 600 mg depotinjeksjonsvæske, suspensjon og 30 mg tabletter.
Rekambys (rilpivirin) er tilgjengelig som 900 mg depotinjeksjonsvæske, suspensjon.

   

Indikasjon

Vocabria + Rekambys er indisert til behandling av hiv-1-infeksjon hos voksne som er virologisk supprimert (hiv-1 RNA < 50 kopier/ml) på et stabilt antiretroviralt regime uten eksisterende eller tidligere tegn på viral resistens mot, og ingen tidligere virologisk svikt med legemidler i NNRTI- og INI-gruppene. Behandling skal initieres av lege med erfaring innen hiv-behandling.

 

Individualisert oppstart av behandling med Vocabria + Rekambys

Behandling med Vocabria + Rekambys kan innledes med enten tabletter eller depotinjeksjon. De to alternativene for innledende behandling er ulike og ved oppstart er det viktig at du som behandler følger detaljert fremgangsmåte som beskrevet i preparatomtalene.

 

Injeksjonsbehandling hver 8. uke

Etter den innledende fasen foregår behandlinger med Vocabria + Rekambys injeksjoner annenhver måned. Injeksjonene skal administreres av helsepersonell. Følg doseringsanvisning i preparatomtalen nøye. For instruksjoner om administrasjon, se pakningsvedlegget.

 

Omtale av Vocabria + Rekambys i norske retningslinjer 2024

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2024 fra Norsk forening for infeksjonsmedisin beskriver at injeksjonsbehandling med Vocabria + Rekambys «kan være aktuelt ved svelgebesvær, psykiatrisk sykdom, kognitiv svikt, rus, stigma, utenlandsreiser, interaksjoner o.l, der personen finner det utfordrende å gjennomføre daglig tablettbehandling».2

 

Godkjent i Beslutningsforum og tilgjengelig i gjeldende hiv-anbud

Vocabria + Rekambys ble innført av Beslutningsforum fra 01.05.2021 for personer i henhold til godkjent indikasjon, som er motivert for behandling, men som har utfordringer med daglig tablettbehandling.3 Vocabria + Rekambys inngår i gjeldende hiv-anbud.4

Administrasjon

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Norway/no-voc-rek-administration-video.mp4

Video med detaljert fremgangsmåte for administrering av Vocabria + Rekambys injeksjoner
  

   

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

 • Overfølsomhetsreaksjoner med Vocabria i form av utslett, konstitusjonelle funn og noen ganger organsvekkelse, inkl. leverskade, er rapportert. Seponeres umiddelbart ved mistanke om overfølsomhetsreaksjon.
 • Levertoksisitet med Vocabria er sett hos et begrenset antall pasienter med eller uten kjent preeksisterende leversykdom. Overvåkning av kjemiske leverprøver anbefales, og seponer Vocabria ved mistanke om levertoksisitet.
 • Rekambys er ikke anbefalt og Vocabria brukes med forsiktighet hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.
 • Hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom, skal kombinasjon av Rekambys og en sterk CYP3A-hemmer kun brukes dersom fordelen oppveier risikoen. Ikke undersøkt hos pasienter med terminal nyresvikt som mottar nyreerstattende behandling, brukes med forsiktighet.
 • Vocabria er kontraindisert ved samtidig bruk med rifampicin, rifapentin, karbamazepin, okskarbazepin, fenytoin eller fenobarbital.
 • Rekambys er kontraindisert ved samtidig bruk med karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifampicin, rifapentin, systemiske glukokortikoidet deksametason, unntatt som enkeltdosebehandling, johannesurt (Hypericum perforatum).
 • Rekambys skal brukes med forsiktighet ved samtidig administrasjon av et legemiddel med kjent risiko for torsade de pointes.
 • Tabletter: Antacider som inneholder polyvalente kationer, anbefales tatt minst 2 timer før og 4 timer etter.

Virologisk svikt: Baseline faktorene arkivert rilpivirin resistensmutasjoner, hiv-1 subtype A6/A1, eller KMI ≥ 30 kg/m2 kan være assosiert med økt risiko for virologisk svikt. Det må utvises forsiktighet hos pasienter med disse faktorene, og ved ufullstendig eller usikker behandlingshistorie uten resistensanalyser før behandling.

Seponering: Etter ev. seponering må et alternativt, fullstendig suppressivt, antiretroviralt regime etableres senest to måneder etter siste injeksjon.

De hyppigst rapporterte bivirkningene med injeksjoner annenhver måned var reaksjoner på injeksjonsstedet (76 %), hodepine (7 %) og pyreksi (7 %).

Les preparatomtalene for Vocabria + Rekambys før forskrivning.
Ved uønskede medisinske hendelser, kontakt GSK på telefon 22 70 20 00.

Reseptgruppe C
Pakninger og maksimalpriser: VOCABRIA Injeksjon: 3 ml (hettegl.) 17302,80 kr. Tabletter: 30 stk. (boks) 9390,90 kr. REKAMBYS 3 ml (hettegl.) 7118,70 kr. Refusjon: Der det er utarbeidet nasjonale handlingsprogrammer/nasjonal faglig retningslinje og/eller anbefalinger fra RHF/LIS spesialistgruppe skal rekvirering gjøres i tråd med disse. Vilkår: 216 Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist. Fra 01.05.2021 har Beslutningsforum innført Vocabria i kombinasjon med rilpivirin-injeksjon (Rekambys) til behandling av hiv-infeksjon hos voksne som er virologisk supprimert på et stabilt antiretroviralt regime og som er motivert for behandling, men som har utfordringer med daglig tablettbehandling. Vocabria + Rekambys inngår i Sykehusinnkjøps anbefalinger for antiretroviral behandling av hiv i perioden 01.12.2022-30.11.2025.

Referanser:

 1. Brizzi M, Pérez SE, Michienzi SM, et.al. Long-acting injectable antiretroviral therapy: will it change the future of HIV treatment? Ther Adv Infect Dis. 2023 Jan 31;10:20499361221149773. doi: 10.1177/20499361221149773
 2. Norsk forening for Infeksjonsmedisin, Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2024 
 3. Beslutningsforum for nye metoder 22.03.2021
 4. LIS HIV avtale i perioden 1.12.2022 – 30.11.2025

REKAMBYS (rilpivirine long acting), including the trademark, is owned by the Janssen Pharmaceutical Companies and used under license by the ViiV Healthcare group of companies. All other trademarks are owned by the ViiV Healthcare group.

©2024 ViiV Healthcare group of companies or its licensor.