Dette nettstedet krever at JavaScript er aktivert for å fungere skikkelig. Vennligst endre innstillingene dine eller bruk en annen nettleser for å fortsette.

      

Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Administrering av Vocabria + Rekambys

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Norway/no-voc-rek-administration-video.mp4

Video med detaljert fremgangsmåte for administrering av Vocabria + Rekambys injeksjoner
  

VOCABRIA (kabotegravir) injeksjonsbehandling er indisert i kombinasjon med rilpivirin, til behandling av humant immunsviktvirus type 1 (hiv-1)-infeksjon hos voksne som er virologisk supprimert (hiv-1 RNA <50 kopier/ml) på et stabilt antiretroviralt regime uten eksisterende eller tidligere tegn på viral resistens mot, og ingen tidligere virologisk svikt med, legemidler i NNRTI- og INI-gruppen. Behandling skal initieres av lege med erfaring innen hiv-behandling.1,2

Materiell

Klikk her om du ønsker å bestille printutgaver av materiell. 
  

Vocabria (kabotegravir, 600 mg depotinjeksjonsvæske, suspensjon, 30 mg tabletter), ViiV Healthcare
Rekambys (rilpivirin, 900 mg depotinjeksjonsvæske, suspensjon), Janssen

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON

Dosering: Injeksjonsbehandling med VOCABRIA + REKAMBYS er et nytt behandlingsregime som skiller seg fra annen hiv-behandling.
Behandling foregår i 3 trinn:

  1. Oral innledning: Bytte fra et stabilt antiretroviralt regime til rilpivirin 25 mg og kabotegravir 30 mg tabletter en gang daglig i ca 1 måned (minst 28 dager)
  2. Oppstart med injeksjonsbehandling VOCABRIA OG REKAMBYS
  3. Vedlikeholdsbehandling med injeksjoner annenhver måned.

Følg doseringsanvisning i preparatomtalene nøyaktig. Injeksjon: i.m i ventrogluteal (anbefalt) eller dorsogluteal muskel. Skal administreres av helsepersonell. For instruksjoner om administrasjon, se pakningsvedlegget.
Glemt dose: Injeksjon: Pasienter som går glipp av et planlagt injeksjonsbesøk skal re-vurderes klinisk for å sikre at det er relevant å gjenoppta behandlingen. Se doseanbefalinger etter uteblitte injeksjoner i SPC. Tabletter: Den glemte dosen skal tas så snart som mulig, forutsatt at den neste dosen ikke skal tas i løpet av de neste 12 timene.
Tabletter: Oral bruk. Når kabotegravir tas samtidig med rilpivirin, skal de tas sammen med et måltid.
Seponering: Etter seponering må et alternativt, fullstendig suppressivt, antiretroviralt regime etableres senest to måneder etter siste injeksjon.
Spesielle pasientgrupper:
Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh-skår A eller B), men forsiktighet utvises med REKAMBYS ved moderat nedsatt leverfunksjon. Ingen data ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. REKAMBYS er ikke anbefalt og VOCABRIA brukes med forsiktighet hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.
Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved mild til alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom, skal kombinasjon av REKAMBYS og en sterk CYP3A-hemmer kun brukes dersom fordelen oppveier risikoen. Ikke undersøkt hos pasienter med terminal nyresvikt som mottar nyreerstattende behandling, brukes med forsiktighet.
Graviditet og amming: Graviditet: Begrenset data. Effekten er ukjent. REKAMBYS og VOCABRIA er ikke anbefalt under graviditet med mindre forventet fordel oppveier mulig risiko Amming: Forventet at kabotegravir skilles ut i morsmelk. Kan forekomme i morsmelk i opptil 12 måneder eller mer etter den siste injeksjonen. Basert på dyredata forventes det at rilpivirin vil bli skilt ut i morsmelk hos mennesker, selv om dette ikke har blitt bekreftet hos mennesker. Rilpivirin kan forekomme i morsmelk hos mennesker i opptil 4 år hos enkelte pasienter etter seponering av REKAMBYS.

Kontraindikasjoner:
Overfølsomhet for innholdsstoffene.
VOCABRIA: Samtidig bruk med rifampicin, rifapentin, karbamazepin, okskarbazepin, fenytoin eller fenobarbital.
REKAMBYS: Skal ikke administreres sammen med følgende legemidler: karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifampicin, rifapentin, systemiske glukokortikoidet deksametason, unntatt som enkeltdosebehandling, johannesurt (Hypericum perforatum).

Forsiktighetsregler:
Virologisk svikt: Baseline faktorene arkivert rilpivirin resistensmutasjoner, hiv-1 subtype A6/A1, eller KMI ≥ 30 kg/m2 kan være assosiert med økt risiko for virologisk svikt. Det må utvises forsiktighet hos pasienter med disse faktorene, og ved ufullstendig eller usikker behandlingshistorie uten resistensanalyser før behandling.
Overfølsomhetsreaksjoner som hudutslett, konstitusjonelle funn og noen ganger organ-dysfunksjon, inkl. alvorlige leverreaksjoner, er rapportert. Seponeres umiddelbart ved mistanke om overfølsomhetsreaksjon. Les preparatomtalen for mer informasjon.
REKAMBYS skal brukes med forsiktighet ved samtidig administrasjon av et legemiddel med kjent risiko for torsade de pointes. Selv om effektiv viral suppresjon med antiretroviral behandling signifikant reduserer risiko for seksuell overføring, kan ikke en resterende risiko ekskluderes.
Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet, tretthet og døsighet under behandling er blitt rapportert. Skal tas høyde for pasientens kliniske tilstand ved vurdering av evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Tabletter: Antacider som inneholder polyvalente kationer, anbefales tatt minst 2 timer før og 4 timer etter.
Injeksjon: Rifabutin kan gi reduksjon av kabotegravirkonsentrasjon i plasma. Legemidler som induserer eller hemmer CYP3A påvirker
plasmakonsentrasjonen av rilpivirin (se Kontraindikasjoner).
Bivirkninger:
De hyppigst rapporterte bivirkningene med injeksjoner annenhver måned var reaksjoner på injeksjonsstedet (76 %), hodepine (7 %) og pyreksi (7 %).

Les preparatomtalene for Vocabria og Rekambys før forskrivning.

Ved uønskede medisinske hendelser, kontakt GSK på telefon 22 70 20 00.

Reseptgruppe C
Fra 01.05.2021 har Beslutningsforum innført Vocabria i kombinasjon med rilpivirin-injeksjon (Rekambys) til behandling av hiv-infeksjon hos voksne som er virologisk supprimert på et stabilt antiretroviralt regime og som er motivert for behandling, men som har utfordringer med daglig tablettbehandling.

Referanser:

  1. VOCABRIA (kabotegravir) preparatomtale. ViiV Healthcare.
  2. REKAMBYS (rilpivirin) preparatomtale. Janssen.

REKAMBYS (rilpivirine long acting), including the trademark, is owned by the Janssen Pharmaceutical Companies and used under license by the ViiV Healthcare group of companies. All other trademarks are owned by the ViiV Healthcare group.

©2021 ViiV Healthcare group of companies or its licensor.