Dette nettstedet krever at JavaScript er aktivert for å fungere skikkelig. Vennligst endre innstillingene dine eller bruk en annen nettleser for å fortsette.

      

Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

SHINGRIX – EN NY VAKSINE MOT HELVETESILD

Shingrix er en vaksine som er indisert for å forhindre helvetesild (herpes zoster) og postherpetisk nevralgi (PHN) hos voksne på 50 år eller eldre og hos voksne 18 år eller eldre med økt risiko for helvetesild.

Shingrix

Shingrix er en vaksine med over 90 % beskyttende effekt mot helvetesild hos voksne ≥50 år.1

 • Ca. 1 av 4 vil utvikle helvetesild i løpet av livet9
 • Helvetesild kan være svært smertefullt og kan føre til langvarige komplikasjoner. Utslettet forsvinner etter 2-4 uker5,7
 • Hyppigst rapporterte bivirkninger med Shingrix: Reaksjoner på injeksjonsstedet, trøtthet, hodepine.

  

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Norway/no-shingrix-reconstitution.mp4

Se Shingrix administrasjonsvideo
 

Shingrix miniguide

 

Klikk her for å bestille Shingrix miniguide, eller å avtale et møte.


Shingrix effekt

I kliniske studier har Shingrix vist 97 % beskyttelse mot herpes zoster hos personer mellom 50 år og 69 år, og 91 % hos personer over 70 år, sammenlignet med placebo.

Shingrix

 
Hos immunsupprimerte pasienter over 18 år som ble vaksinert med Shingrix er det vist 68 % beskyttelse hos stamcelletransplanterte personer og 87 % beskyttelse hos personer med hematologisk kreft, sammenlignet med placebo.
1 

Foreløpig er det dokumentert effekt minst 7 år etter vaksinasjon med to doser Shingrix.3 Det finnes 10 års immunogenisitetsdata, og modelleringsdata over 20 år indikerer langvarig effekt.4

Risikoen for helvetesild øker med alderen

Grunnet aldersrelatert svekkelse av immunforsvaret er alder den viktigste risikofaktoren for helvetesild, med en kraftig økning etter 50-årsalder. Personer med nedsatt immunforsvar av andre årsaker har også økt risiko for å få helvetesild.2 Shingrix er en ikke-levende vaksine, hvilket muliggjør bruk også hos immunsupprimerte pasienter.1

Ca. 1 av 4 vil utvikle helvetesild i løpet av livet9

Alle som har hatt vannkopper (varicella) risikerer å få helvetesild senere i livet gjennom reaktivering av varicella-zoster viruset.10 Omtrent 96 % av den norske befolkningen har hatt varicella ved fylte 50 år.11 Ved svekkelse av immunforsvaret – enten grunnet økt alder eller sykdom/medisinering, øker risikoen for helvetesild og påfølgende komplikasjoner.8,10 I Norge får ca. 13 000 personer helvetesild hvert år (238,1 tilfeller per 100 000 innbyggere).12

Helvetesild kan være svært ubehagelig og smertefullt.5

Blant pasienter i placeboarmen i ZOE-50 studien* som utviklet helvetesild (HZ), rapporterte 65 % at de hadde sterke helvetesildsmerter (≥ 7 poeng på en 0-10-skala for verste smerte i løpet av døgnet).6

Langvarige komplikasjoner, som postherpetisk nevralgi (PHN), forekommer hos 9 - 19 % av de med helvetesild og kjennetegnes ved intense kroniske smerter som kan vedvare i måneder eller år.7 Andre komplikasjoner er infeksjon og skade på øye (zoster opthalmicus).8 Mer sjeldne komplikasjoner er bl.a. slag, hørselstap, arrdannelse og parese.8

Dosering og administrasjon av Shingrix

Primært vaksinasjonsskjema består av 2 doser à 0,5 ml. Andre dose gis etter 2 md. Ved behov for fleksibilitet, kan 2. dose gis 2-6 måneder etter 1. dose. For individer som har eller kan få immunsvikt eller immunsuppresjon pga. sykdom eller behandling, og som kan ha nytte av et kortere vaksinasjonsskjema, kan 2. dose gis 1-2 md. etter 1. dose. Shingrix kommer i et hetteglass som inneholder pulveret (antigen) og et hetteglass som inneholder suspensjonen (adjuvans). Pulver og suspensjon må rekonstitueres før administrering.

FHI anbefaler vaksinering av immunsupprimerte

Folkehelseinstituttet vurderer at Shingrix er særlig aktuell til personer som:

 • Har gjennomgått, eller skal gjennomgå, stamcelletransplantasjon 
 • Har gjennomgått, eller skal gjennomgå, organtransplantasjon
 • Har hematologisk kreft
 • Har malign solid svulst
 • Er på immunsupprimerende behandling, eller skal starte slik behandling for en tilstand nevnt over
 • Er HIV-positive13

Viktig sikkerhetsinformasjon

Vaksinering bør utsettes ved akutt, alvorlig febersykdom. En lett infeksjon, som en forkjølelse, er imidlertid ikke en kontraindikasjon for vaksinasjon.

Shingrix gis med forsiktighet hos individer med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelser da blødning kan oppstå etter i.m. injeksjon.

Personer som tidligere har hatt HZ: Begrenset data tilgjengelig, nytte-risiko må vurderes på individuell basis. Nyoppstått HZ etter vaksinering er sett.

  

 
Pakninger, pris og refusjon

Pakning: 1 hetteglass pulver til injeksjonsvæske, 1 hetteglass 0,5 ml suspensjon til injeksjonsvæske.
Pris: 1921,40 kr (maksimal utsalgspris for apotek, pris per pakning).

 

Shingrix packshot

*ZOE-50 studien var en fase III-, placebo-kontrollert, observatør-blindet effektstudie med Shingrix utført hos voksne ≥ 50 år med 2 doser administrert med 2 måneders mellomrom. Totalt vaksinerte kohort (TVC) var på 15 405 voksne ≥ 50 år som fikk minst én dose av enten Shingrix (n=7695) eller placebo (n=7710). P-verdi <0,0001. Forekomsten av HZ samt vaksinens virkning ble vurdert i den modifiserte Totale Vaksinerte Kohort (mTVC), dette ekskluderte voksne som ikke fikk andre dose av vaksinen, eller fikk en bekreftet HZ-diagnose innen én måned etter andre dose. N=antall forsøkspersoner i hver aldersgruppe. Data fra ZOE-50 har en median oppfølgningsperiode på 3,1 år.1
**Data på individer ≥ 70 år (N= 13 900) er fra den pre-spesifiserte samlede analysen av ZOE-50 og ZOE-70 (mTVC) siden disse analysene gir de sikreste estimatene for vaksineeffekt i denne aldersgruppen, med median oppfølgingsperiode på 4,0 år.
1

  

Referanser:

 1. Shingrix preparatomtale (02.09.2021). 
 2. Hales C et al. Update on Recommendations for Use of Herpes Zoster Vaccine. MMWR Morb Mortal Wkly Report. 2014;63(33):729-731.
 3. Boutry C et al. The Adjuvanted Recombinant Zoster Vaccine Confers Long-Term Protection Against Herpes Zoster: Interim Results of an Extension Study of the Pivotal Phase 3 Clinical Trials ZOE-50 and ZOE-70. Clin Infect Dis. 2021 Jul 20;ciab629. doi: 10.1093/cid/ciab629. 
 4. Hastie A et al. Immunogenicity of the Adjuvanted Recombinant Zoster Vaccine: Persistence and Anamnestic Response to Additional Doses Administered 10 Years After Primary Vaccination. J Infect Dis. 2021;224:2025–34. 
 5. Helvetesild - helsenorge.no, sist besøkt 13.03.2022. 
 6. Curran D et al. Quality of Life Impact of an Adjuvanted Recombinant Zoster Vaccine in Adults Aged 50 Years and Older. J Gerontol A Biol Sci 2019;74(8):1231-1238. 
 7. Opstelten W et al. Herpes zoster and postherpetic neuralgia: incidence and risk indicators using general practice research database. Family Practice 2002; 19: 471-475. 
 8. Volpi A, Severe complications of herpes zoster. Herpes. 2007;14 Suppl 2: 35-39. 
 9. Bricout H et al. Herpes zoster-associated mortality in Europe: a systematic review. BMC Public Health. 2015; 15: 466. doi: 10.1186/s12889-015-1753-y. 
 10. Arvin A. Aging, Immunity, and the Varicella–Zoster Virus. N Engl J Med 2005; 352:2266-2267. 
 11. Rimseliene et al. Varicella-zoster virus susceptibility and primary healthcare consultations in Norway. BMC Infect Dis. 2016; 16: 254. doi: 10.1186/s12879-016-1581-4. 
 12. Flem E. et al. Cost and health impact analysis of herpes zoster vaccination in Norway. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2022; 22: 315-326.
 13. https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/varicella--og-herpes-zostervaksinas/ sist besøkt 08.05.2022

Shingrix er registrerte varemerker av GSK group of companies.