Dette nettstedet krever at JavaScript er aktivert for å fungere skikkelig. Vennligst endre innstillingene dine eller bruk en annen nettleser for å fortsette.

      

Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

SHINGRIX – EN VAKSINE MOT HELVETESILD

Shingrix er en vaksine som er indisert for å forhindre helvetesild (herpes zoster) og postherpetisk nevralgi (PHN) hos voksne på 50 år eller eldre og hos voksne 18 år eller eldre med økt risiko for helvetesild. Bruken skal være iht. offentlige anbefalinger.

Shingrix

Shingrix er en vaksine med effekt opptil 97 % hos voksne på 50 år og eldre.1

 • Ca. 1 av 3 vil utvikle helvetesild i løpet av livet14
 • Helvetesild kan være svært smertefullt og kan føre til langvarige komplikasjoner. Utslettet forsvinner etter 2-4 uker5,7
 • Hyppigst rapporterte bivirkninger med Shingrix: Smerte på injeksjonsstedet, muskelsmerter, trøtthet og hodepine.1

  

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Norway/no-shingrix-reconstitution.mp4

Se Shingrix administrasjonsvideo
 

Shingrix miniguide

 

Klikk her for å bestille Shingrix miniguide, eller å avtale et møte.


Shingrix effekt

I kliniske studier har Shingrix vist 97 % beskyttelse mot herpes zoster hos personer mellom 50 år og 69 år, og 91 % hos personer over 70 år, sammenlignet med placebo.1

Shingrix

 
Hos immunsupprimerte pasienter over 18 år som ble vaksinert med Shingrix er det vist 68 % beskyttelse hos stamcelletransplanterte personer og 87 % beskyttelse hos personer med hematologisk kreft, sammenlignet med placebo.
1

Beskyttelse som varer

Langtidsdata for Shingrix viser klinisk beskyttelse mot helvetesild i opptil år 10 etter vaksinasjon med to doser.3 Matematisk modellering viser at immunresponsen holder i minst 20 år etter fullvaksinering.4

Risikoen for helvetesild øker med alderen

Grunnet aldersrelatert svekkelse av immunforsvaret er alder den viktigste risikofaktoren for helvetesild, med en kraftig økning etter 50-årsalder. Personer med nedsatt immunforsvar av andre årsaker har også økt risiko for å få helvetesild.9 Shingrix er en ikke-levende vaksine, hvilket muliggjør bruk også hos immunsupprimerte pasienter.1

Ca. 1 av 3 vil utvikle helvetesild i løpet av livet14

Alle som har hatt vannkopper (varicella) risikerer å få helvetesild senere i livet gjennom reaktivering av varicella-zoster viruset.10 Omtrent 94 % av den norske befolkningen har hatt varicella ved fylte 50 år.11 Ved svekkelse av immunforsvaret – enten grunnet økt alder eller sykdom/medisinering, øker risikoen for helvetesild og påfølgende komplikasjoner.8,10 I Norge får ca. 13 000 personer helvetesild hvert år (238,1 tilfeller per 100 000 innbyggere).12

Helvetesild kan være svært ubehagelig og smertefullt.5

Blant pasienter i placeboarmen i ZOE-50 studien* som utviklet helvetesild (HZ), rapporterte 65 % at de hadde sterke helvetesildsmerter (≥ 7 poeng på en 0-10-skala for verste smerte i løpet av døgnet).6

Langvarige komplikasjoner, som postherpetisk nevralgi (PHN), forekommer hos 9 - 19 % av de med helvetesild og kjennetegnes ved intense kroniske smerter som kan vedvare i måneder eller år.7 Andre komplikasjoner er infeksjon og skade på øye (zoster opthalmicus).8 Mer sjeldne komplikasjoner er bl.a. slag, hørselstap, arrdannelse og parese.8

Dosering og administrasjon av Shingrix

Primært vaksinasjonsskjema består av 2 doser à 0,5 ml. Andre dose gis etter 2 md. Ved behov for fleksibilitet, kan 2. dose gis 2-6 måneder etter 1. dose. For individer som har eller kan få immunsvikt eller immunsuppresjon pga. sykdom eller behandling, og som kan ha nytte av et kortere vaksinasjonsskjema, kan 2. dose gis 1-2 md. etter 1. dose. Shingrix kommer i et hetteglass som inneholder pulveret (antigen) og et hetteglass som inneholder suspensjonen (adjuvans). Pulver og suspensjon må rekonstitueres før administrering.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Vaksinering bør utsettes ved akutt, alvorlig febersykdom. En lett infeksjon, som en forkjølelse, er imidlertid ikke en kontraindikasjon for vaksinasjon.

Shingrix gis med forsiktighet hos individer med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelser da blødning kan oppstå etter i.m. injeksjon.

Personer som tidligere har hatt HZ: Begrenset data tilgjengelig, nytte-risiko må vurderes på individuell basis. Nyoppstått HZ etter vaksinering er sett.

  

 
Pakninger, pris og refusjon

Pakning: 1 hetteglass pulver til injeksjonsvæske, 1 hetteglass 0,5 ml suspensjon til injeksjonsvæske.
Pris: 1921,40 kr (maksimal utsalgspris for apotek, pris per pakning).
Shingrix er ikke refundert av det offentlige og må betales av den enkelte.

 

Shingrix packshot

*ZOE-50 studien var en fase III-, placebo-kontrollert, observatør-blindet effektstudie med Shingrix utført hos voksne ≥ 50 år med 2 doser administrert med 2 måneders mellomrom. Totalt vaksinerte kohort (TVC) var på 15 405 voksne ≥ 50 år som fikk minst én dose av enten Shingrix (n=7695) eller placebo (n=7710). Forekomsten av HZ samt vaksinens virkning ble vurdert i den modifiserte Totale Vaksinerte Kohort (mTVC), dette ekskluderte voksne som ikke fikk andre dose av vaksinen, eller fikk en bekreftet HZ-diagnose innen én måned etter andre dose. N=antall forsøkspersoner i hver aldersgruppe. Data fra ZOE-50 har en median oppfølgningsperiode på 3,1 år.1
**Data på individer ≥ 70 år (N= 13 900) er fra den pre-spesifiserte samlede analysen av ZOE-50 og ZOE-70 (mTVC) siden disse analysene gir de sikreste estimatene for vaksineeffekt i denne aldersgruppen, med median oppfølgingsperiode på 4,0 år.
1

  

Referanser:

 1. Shingrix preparatomtale (05.12.2022). 
 2. Hales C et al. Update on Recommendations for Use of Herpes Zoster Vaccine. MMWR Morb Mortal Wkly Report. 2014;63(33):729-731.
 3. Strezova et al. Long term protection against herpes zoster by the adjuvanted recombinant zoster vaccine: interim efficacy, immunogenicity, and safety results up to 10 years after initial vaccination. Open Forum Infect Dis 2022; 9(10): ofac485. https://doi.org/10.1093/ofid/ofac485. 
 4. Hastie A et al. Immunogenicity of the Adjuvanted Recombinant Zoster Vaccine: Persistence and Anamnestic Response to Additional Doses Administered 10 Years After Primary Vaccination. J Infect Dis. 2021;224:2025–34. 
 5. Helvetesild - helsenorge.no, sist besøkt 17.02.2023. 
 6. Curran D et al. Quality of Life Impact of an Adjuvanted Recombinant Zoster Vaccine in Adults Aged 50 Years and Older. J Gerontol A Biol Sci 2019;74(8):1231-1238. 
 7. Opstelten W et al. Herpes zoster and postherpetic neuralgia: incidence and risk indicators using general practice research database. Family Practice 2002; 19: 471-475. 
 8. Volpi A, Severe complications of herpes zoster. Herpes. 2007;14 Suppl 2: 35-39. 
 9. Bricout H et al. Herpes zoster-associated mortality in Europe: a systematic review. BMC Public Health. 2015; 15: 466. doi: 10.1186/s12889-015-1753-y. 
 10. Arvin A. Aging, Immunity, and the Varicella–Zoster Virus. N Engl J Med 2005; 352:2266-2267. 
 11. Rimseliene et al. Varicella-zoster virus susceptibility and primary healthcare consultations in Norway. BMC Infect Dis. 2016; 16: 254. doi: 10.1186/s12879-016-1581-4. 
 12. Flem E. et al. Cost and health impact analysis of herpes zoster vaccination in Norway. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2022; 22: 315-326.
 13. FHI Vaksinasjonsveilederen: Varicella- og herpes zoster-vaksine - veileder for helsepersonell (sist besøkt 17.02.2023)
 14. Sæther EM. Helvetesild i et samfunnsperpektiv. Oslo Economics, mai 2023

Shingrix er registrerte varemerker av GSK group of companies.