Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

ZEJULA indikation

Patienter med avancerad äggstockscancer är aktuella för första linjens underhållsbehandling med ZEJULA ifall de är i partiell respons (PR) eller komplett respons (CR) efter första linjens behandling med platinumbaserad cytostatika, oavsett biomarkörstatus eller kirugiskt utfall.1

Grafen nedan visar den ungefärliga fördelningen av biomarkörstatus bland patienter med äggstockscancer.

Figure showing distribution of HRd BRCAm (25%), HRd BRCAwt (25%), and HRp (50%) biomarker subgroups.

Figur anpassad från Konstantinopoulos PA, et al. Cancer Discov. 2015;5: 1137-53.9.

ZEJULA subvention

I Sverige subventioneras ZEJULA som underhållsbehandling av vuxna patienter med avancerad ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som helt eller delvis svarat på en första behandling med platinumbaserad kemoterapi.3

Swedish flag with blue and yellow colors.

ZEJULA är subventionerat i Sverige enligt beslut från TLV.3

Event och material

Så fungerar ZEJULA

Minimitext

Zejula (niraparib), 100 mg tabletter, Rx, F (enbart enligt godkänd indikation). ATC-kod: L01XK02, antineoplastiska, övriga antineoplastiska medel.

Indikationer: Monoterapi för underhållsbehandling av vuxna patienter med avancerad, höggradig (FIGO stadium III och IV) epitelial ovarial-, tubar eller primär peritonealcancer som är i respons (komplett eller partiell) efter första linjens behandling med platinumbaserad cytostatika.

Monoterapi för underhållsbehandling av vuxna patienter med platinumkänslig, recidiverande höggradig serös epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer och som är i respons (komplett eller partiell) efter platinumbaserad cytostatika.

Dosering: Första linjens underhållsbehandling av ovarialcancer: Rekommenderad startdos av Zejula är 200 mg (två 100 mg tabletter), en gång dagligen. För patienter som väger ≥ 77 kg och har ett trombocytantal vid baseline på ≥ 150 000/μl är dock rekommenderad startdos av Zejula 300 mg (tre 100 mg tabletter), en gång dagligen. Underhållsbehandling av recidiverad ovarialcancer: Dosen är tre 100 mg tabletter en gång dagligen, vilket motsvarar en total daglig dos på 300 mg. För patienter som väger under 58 kg kan man överväga en startdos på 200 mg.

Varningar och försiktighet: Behandling med Zejula ska sättas in och övervakas av en läkare med erfarenhet av användning av cancerläkemedel. Hematologiska biverkningar (trombocytopeni, anemi, neutropeni). Analys av fullständigt blodstatus varje vecka under den första månaden, följt av månatliga kontroller under de nästföljande månaderna av behandlingen och regelbundet därefter rekommenderas. Zejula ska sättas ut permanent om patienten utvecklar allvarlig ihållande hematologisk toxicitet inklusive pancytopeni, som inte upphör under 28 dagars behandlingsuppehåll. Myelodysplastiskt syndrom/akut myeloisk leukemi, inklusive fall med dödlig utgång, posteriort, reversibelt encefalopatisyndrom (PRES) samt hypertoni inklusive hypertensiv kris har rapporterats. Blodtrycket ska kontrolleras minst en gång i veckan under två månader, sedan en gång i månaden under det första året och därefter regelbundet under behandlingen. Zejula ska inte användas under graviditet och fertila kvinnor måste använda effektiva preventivmedel under behandlingen och under 6 månader efter den sista dosen. Amning är kontraindicerat under behandling och under 1 månad efter den sista dosen. Patienter som tar Zejula kan uppleva asteni, fatigue, yrsel eller koncentrationssvårigheter. Patienter som får sådana symtom ska iaktta försiktighet när de framför fordon eller använder maskiner.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2022-12-15. GSK AB, Box 516, 169 29 Solna, telefon: 08-638 93 00, se.gsk.com.

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: Webformulär: se.gsk.com/biverkning. Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten).

Referenser

  1. ZEJULA(niraparib). Produktresuméwww.fass.se.
  2. Konstantinopoulos PA,et al. Cancer Discov. 2015;5:1137-54.
  3. TLV. Beslut 3992/2022. 7 december 2022.

Senast uppdaterad: Februari 2023. PM-SE-NRP-WCNT-220002