Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Videos

Inspelat webinar med Shaun Watson

Se video.

2-drug regimen in antiretroviral treatment of HIV infection.

Watch video.

Vocabria+Rekambys patient welcome support video

Watch a 6 minute long video together with your patient.

Vocabria+Rekambys administration video

A 17 minute long video to introduce you to Vocabria+Rekambys administration. Watch video

Continued treatment of HIV infection

Watch video.

New medicines and other essential news

Watch video.

Choice of antiretroviral medicines in treatment naïve patients

Watch video.

Antiviral treatment of HIV infection

Watch video.

Why does DOVATO (dolutegravir/lamivudine) have a high barrier to resistance?

Watch a short video (02:49) with Dr Romina Quercia.

Knowledge is power - CD4 animation

A 2 minute animation to illustrate how HIV attacks the body and how treatment works. Watch video

DOVATO och VOCABRIA är registrerade varumärken som tillhör företagsgruppen ViiV Healthcare.

REKAMBYS är ett registrerat varumärke som tillhör företagsgruppen Janssen-Cilag International NV.

Dovato (dolutegravir/lamuvidin) Rx, EF, ATC kod J05AR25
Filmdragerad tablett innehållande dolutegravirnatrium motsvarande 50 mg dolutegravir och 300 mg lamivudin.

Indikation: DOVATO är indicerat för behandling av infektion med humant immunbristvirus typ 1 (hiv-1) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder som väger minst 40 kg utan känd eller misstänkt resistens mot integrashämmarklassen eller lamivudin.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Samtidig administrering med läkemedel som har ett smalt terapeutiskt fönster och som är substrat för organisk katjontransportör 2 (OCT2), tex fampridin.
Varningar och försiktighet: Dovato ska förskrivas av läkare med erfarenhet av behandling av hiv-infektion. Överkänslighetsreaktioner vid behandling med dolutegravir har rapporterats. Dovato ska omedelbart sättas ut vid tecken eller symtom på överkänslighetsreaktioner. Klinisk status, inklusive leveraminotransferaser och bilirubin, ska monitoreras. Dovato rekommenderas inte för användning till patienter med kreatininclearance <50 ml/min. Dovato ska användas med försiktighet till patienter med grav leverfunktionsnedsättning.
Då lamuvidin inte rekommenderas som monoterapi vid hepatit B krävs normalt ytterligare antiviral behandling om Dovato ges till patient med samtidig hepatit B-infektion.
Graviditet: Säkerhet och effekt för Dovato har inte studerats under graviditet. Fertila kvinnor bör få rådgivning avseende den potentiella risken för neuralrörsdefekter med dolutegravir, och effektiva preventivmedel bör övervägas. Om en kvinna planerar att bli gravid ska nyttan och riskerna med att fortsätta behandlingen med Dovato diskuteras med patienten. Om graviditet konstateras under första trimestern medan behandling med Dovato pågår ska nyttan och riskerna med fortsatt behandling med Dovato kontra byte till en annan antiretroviral regim diskuteras med patienten. Dovato kan användas under graviditetens andra och tredje trimester när den förväntade nyttan motiverar den eventuella risken för fostret. Dolutegravir utsöndras i små mängder i bröstmjölk. Det finns otillräcklig information om dolutegravirs effekter på nyfödda/spädbarn.
Interaktioner: Rekommenderad dos av dolutegravir är 50 mg två gånger dagligen vid samtidig administrering av rifampicin, karbamazepin, oxkarbazepin, fenytoin, fenobarbital, johannesört, etravirin (utan boostade proteashämmare), efavirenz, nevirapin eller tipranavir/ritonavir. Antacida som innehåller flervärda katjoner bör administreras 2 timmar efter eller 6 timmar före Dovato. När Dovato tas tillsammans med föda kan kosttillskott eller multivitaminer som innehåller kalcium, järn eller magnesium tas samtidigt, alternativt, om inget födointag sker samtidigt skall dessa tas 2 timmar efter eller 6 timmar före Dovato. Dolutegravir höjer koncentrationen av metformin. Metformin elimineras via njurarna och det är därför viktigt att kontrollera njurfunktionen vid samtidig administrering av Dovato. Denna kombination kan öka risken för laktacidos hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Kombinationen Dovato och kladribin rekommenderas ej.
Biverkningar: De oftast rapporterade biverkningarna är huvudvärk (3 %), diarré (2 %), illamående (2 %) och insomnia (2 %). Den allvarligaste biverkning som har rapporterats med dolutegravir var en överkänslighetsreaktion med hudutslag och allvarlig leverpåverkan.

För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2020-11-18. GSK, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com

Vocabria (kabotegravir) Rx, EF, ATC kod J05AJ04

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
(30 mg tabletter / 600 mg i 3 ml för IM injektion)

Rekambys (rilpivirin) Rx, EF, ATC kod J05AG05

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
(900 mg i 3 ml för IM injektion)

VOCABRIA och REKAMBYS ska förskrivas av läkare med erfarenhet av behandling av hiv infektion och ska användas tillsammans.
Indikation: VOCABRIA för injektion är i kombination med REKAMBYS för injektion avsett för behandling av infektion med humant immunbristvirus typ 1 (hiv 1) hos vuxna som är välkontrollerade (hiv-1 RNA <50 kopior/ml) med stabil antiretroviral behandling utan aktuella eller tidigare tecken på virusresistens mot, och ingen tidigare virologisk svikt med, läkemedel i klasserna NNRTI och INI.
Dosering: Vuxna (över 18 år): Oral inledande behandling bestående av tablett rilpivirin och tablett VOCABRIA i cirka en månad (minst 28 dagar) tillsammans med föda, följt av separata injektioner intramuskulärt av VOCABRIA och REKAMBYS som administreras på sista dagen av oral behandling (månad 2). En månad senare (månad 3) ges en andra dos VOCABRIA och REKAMBYS som intramuskulär injektion. Efter de initiala injektionerna ges fortsatta injektioner varannan månad (från månad 5). Injektionerna ska ges vid samma besök på separata gluteala injektionsställen. Från månad 3 kan injektionerna ges upp till 7 dagar före eller efter datumet för de planerade injektionerna.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Samtidig användning med rifabutin, rifampicin, rifapentin, karbamazepin, oxkarbazepin, fenytoin, fenobarbital, systemiskt dexametason (undantag för enstaka dos), johannesört (Hypericum perforatum). Oral inledande behandling: Protonpumpshämmare.
Varningar och försiktighet: Restkoncentrationer av läkemedel kan finnas kvar i patientens systemiska cirkulation under en längre tidsperiod (> 12 månader), vid utsättning av läkemedlet ska därför hänsyn tas till depotegenskaperna hos läkemedlen. För att minimera risken för utveckling av viral resistens skall en alternativ, fullt effektiv antiretroviral regim sätts in senast två månader efter den sista injektionen. Levertoxicitet har rapporterats hos ett begränsat antal patienter och kontroll av levervärden rekommenderas. Ska inte ges till patienter med hepatit B. Det finns begränsad mängd data gällande patienter med hepatit C. Används med försiktighet vid gravt nedsatt njurfunktion. En kombination av ≥2 av följande baslinjefaktorer kan vara associerade med en ökad risk för virologisk svikt: arkiverade mutationer för rilpivirinresistens, hiv-1-subtyp A6/A1 eller BMI ≥30 kg/m2.
Graviditet/amning: Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning.
Interaktioner: VOCABRIA och REKAMBYS ska inte användas tillsammans med andra antiretrovirala läkemedel för HIV. Om makrolidantibiotika krävs, överväg azitromycin. Oral inledande behandling: Interaktioner föreligger med H2-receptorantagonister och med antacida.
Biverkningar: De oftast rapporterade biverkningarna i studien med dosering varannan månad var reaktioner vid injektionsstället (76 %), huvudvärk (7 %) och feber (7 %).

För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se.
Datum för översyn av Vocabrias produktresumé 2021-02-19. GSK, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com
Datum för översyn av Rekambys produktresumé 2021-02-04. Janssen-Cilag AB, Box 4042, 169 04 Solna. Tel: 08-626 50 00, www.janssen.com/sweden/