Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Dávkování a administrace

BEXSERO nabízí několik možných schémat s flexibilními intervaly dávkování, což umožňuje jednodušší zařazení vakcíny Bexsero do očkovacího kalendáře.1

Dávkovací schéma

Flexibilní možnosti dávkování 1:

BEXSERO umožňuje použití 2dávkového schématu základního očkování s jednou posilující dávkou pro děti ve věku 2 až 5 měsíců.1

Věk v době první dávky Základní očkování Interval mezi dávkami základního očkování Posilovací dávka
2 až 5 měsícůa 2 dávky ≥2 měsíce 1 dávka ve věku 12-15 měsíců s prodlevou nejméně 6 měsíců mezi základním očkováním a posilovací dávkou.b,c
2 až 5 měsícůa 3 dávky ≥1 měsíc
6 až 11 měsíců 2 dávky ≥2 měsíce 1 dávka v druhém roce života s prodlevou nejméně 2 měsíce mezi základním očkováním a posilovací dávkou.c
12 až 23 měsíců 2 dávky ≥2 měsíce 1 dávka s prodlevou 12 až 23 měsíců mezi základním očkováním a posilovací dávkou.c
2 roky až 10 let 2 dávky ≥1 měsíc u jedinců, kteří jsou vystaveni setrvalému riziku expozice meningokokovému onemocnění, má být zváženo podání posilovací dávky dle oficiálních doporučení
Dospívající
(od 11 let) a dospělí*
2 dávky ≥1 měsíc

Pozn.: Každá dávka obsahuje 0,5 ml.

ᵃPrvní dávka se má podat nejdříve ve 2 měsících věku. Bezpečnost a účinnost vakcíny Bexsero u kojenců mladších než 8 týdnů nebyly dosud stanoveny. Nejsou dostupné žádné údaje.1
ᵇV případě prodlení nemá být posilovací dávka podána později než ve 24 měsících věku.1
ᶜNutnost podání dalších posilovacích dávek a jejich načasování nebyly dosud stanoveny.1
*Nejsou dostupné žádné údaje u dospělých ve věku nad 50 let.1

Vakcína Bexsero je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud je očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku dítěte a pro zákonem definované rizikové skupiny. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené zákonem, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.**

**Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

PODÁNÍ VAKCÍNY1

 • Vakcína BEXSERO se podává hlubokou intramuskulární injekcí, ideálně do:
  • anterolaterální části stehna u kojenců
  • oblasti m. deltoideus horní části ramene u starších subjektů
 • Pokud se najednou podává více vakcín, je nutné pro vpich každé injekce použít jiné místo.
 • Tato vakcína se nesmí podávat intravenózně, subkutánně ani intradermálně a nesmí se míchat v jedné stříkačce s jinými vakcínami.
Podání vakcíny

Stejně jako u mnoha jiných vakcín si musí být zdravotnický pracovník vědom toho, že po očkování může u kojenců a dětí (mladších 2 let) dojít ke zvýšení teploty. Preventivní podání antipyretik v době očkování a těsně po něm může snížit výskyt a intenzitu horečnatých reakcí. U kojenců a dětí (mladších 2 let) se má zahájit antipyretická léčba dle místních doporučení.1

Souběžné podání s vakcínou BEXSERO

Vakcínu Bexsero lze podávat současně s následujícími vakcinačními antigeny ve formě monovalentních i kombinovaných vakcín proti1,4:

 • difterii, tetanu, pertusi (acelulární), poliomyelitidě (inaktivované)
 • Haemophilus influenzae typu b
 • hepatitidě typu B

Vakcínu Bexsero lze podávat i s dalšími vakcínami1:

 • s vakcínou proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, varicele
 • s konjugovanou vakcínou proti meningokokům skupin A, C, W, Y
 • s heptavalentní pneumokokovou konjugovanou vakcínou
Matka s dítětem

Klinické studie prokázaly, že imunitní odpovědi společně podávaných běžných vakcín nebyly ovlivněny současným podáním vakcíny Bexsero.1,2,3

Léková forma1

Vakcína BEXSERO je dostupná ve formě bílé opalescentní tekuté injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce v dávce 0,5 ml.1

Balení

Skladování a stabilita1

 • Doba použitelnosti: 3 roky
 • Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).
 • Chraňte před mrazem.
 • Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním1

 • Při uchovávání předplněných injekčních stříkaček obsahujících suspenzi mohou být pozorovány jemné bělavé usazeniny.
 • Před použitím předplněnou injekční stříkačku dobře protřepejte, aby vznikla homogenní suspenze.
Injekční stříkačka

Vakcínu je třeba před podáním vizuálně zkontrolovat a ujistit se, že se v ní nenacházejí žádné částice a že nedošlo k jejímu zabarvení. Pokud si všimnete jakýchkoli cizích částic anebo změny fyzikálních vlastností, vakcínu nepodávejte. Jestliže balení obsahuje dvě jehly různé délky, vyberte vhodnou jehlu zaručující intramuskulární podání.

Druh obalu a velikost balení1

Bexsero ve formě 0,5 ml suspenze je k dispozici v předplněné injekční stříkačce (sklo typu I) s pístovou zátkou (bromobutylová pryž typu I) a ochranným krytem špičky (pryž typu I nebo typu II) s jehlou nebo bez jehly.

Velikost balení po 1 stříkačce.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku1

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Reference:

 1. SPC Bexsero, dostupné z www.gskkompendium.cz
 2. Vesikari T, Esposito S, Prymula R, et al; the EU Meningococcal B Infant Vaccine Study Group. Immunogenicity and safety of an investigational multicomponent, recombinant, meningococcal serogroup B vaccine (4CMenB) administered concomitantly with routine infant and child vaccinations: results of two randomised trials. Lancet. 2013;381:825-835.
 3. Gossger N, Snape MD, Yu LM, et al. Immunogenicity and tolerability of recombinant serogroup B meningococcal vaccine administered with or without routine infant vaccinations according to different immunization schedules: a randomized controlled trial. JAMA. 2012;307:573–582.
 4. European Medicines Agency. Bexsero: Procedural steps taken and scientific information after the authorisation; 2019.

Vakcína Bexsero injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce je vakcína proti meningokokům skupiny B (rDNA, komponentní, adsorbovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud je očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku dítěte a pro zákonem definované rizikové skupiny. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené zákonem, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Schváleno červen/2023 PM-CZ-BEX-WCNT-230003