Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Inovativní vakcína Bexsero:

První vakcína vytvořená pomocí reverzní vakcinologie 15

Tento nový přístup byl nutný k překonání problémů spojených s tradičními vakcínami: 2

 • U kapsulárních vakcín byla kvůli strukturální homologii mezi polysacharidem B a lidskou tkání vedoucí k imunologické toleranci prokázána nízká imunogenicita 2
 • U vakcín na bázi vnějších membránových vesikulů byla imunogenicita a účinnost prokázána u jediného kmene séroskupiny B, což omezuje jejich schopnost pomáhat chránit před různými kmeny meningokokové séroskupiny B 2

Vysvětlení reverzní vakcinologie: 1

 • Nejprve byl plně sekvenován genom bakterie N. meningitidis séroskupiny B. 1
 • Na základě této sekvenace bylo určeno 2 158 otevřených čtecích rámců. 1 Pomocí bioinformatiky bylo stanoveno 570 proteinů, u nichž bylo pravděpodobné, že budou indukovat baktericidní protilátky. 14
 • 350 z těchto otevřených čtecích rámců bylo klonováno v expresním systému využívajícím bakterii E. coli. Tyto rekombinantní proteiny byly vyčištěny a použity k očkování myší. 14
 • Všech 350 proteinů bylo dále podrobeno testování, při němž bylo zjištěno, že 91 proteinů bylo buď exprimováno na buněčném povrchu, nebo vykazovalo sérovou baktericidní aktivitu. 14 
 • Z těchto 91 proteinů bylo 28 doopravdy schopno indukovat antigeny s baktericidní aktivitou proti vícero kmenům MenB. 14
 • Jako složky vakcíny Bexsero byly vybrány tři nejvíce imunogenní antigeny NHBA, fHbp a NadA, jakož i protein porin, PorA. 13

Literatura:

 1. Del Tordello E and Serruto D. Brief Funct Genomics. 2013;12:328–340
 2. Giuliani MM, et al. PNAS. 2006;103:10834–10839
 3. Souhrn údajů o přípravku BEXSERO: http://gskkompendium.cz/spc-bexsero. Aktualizace březen 2019.
 4. Pizza et al, Science. 2000;287:1816-1820
 5. Seib KL,Zhao X, Rappuoli R, Clin. Microb.and Infec. 2012;18:109-116

Přípravek Bexsero je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin). Přípravek aplikuje lékař intramuskulární injekcí. Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na: www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste také na cz.safety@gsk.com.