Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Mother kissing her child's head
BEXSERO: Inovativní vakcína

Vakcína proti meningokokům skupiny B
(rDNA, komponentní, adsorbovaná)1

Bexsero je inovativní vakcína vyvinutá za účelem dosažení silné imunitní odpovědi proti celé řadě různorodých kmenů MenB napříč věkovými skupinami.2

Inovativní vakcína Bexsero

První vakcína vytvořená pomocí reverzní vakcinologie3,4

Tento nový přístup byl nutný k překonání problémů spojených s tradičními vakcínami5:

 • Kvůli strukturální podobnosti polysacharidu pouzdra MenB a lidskou tkání vedoucí k imunologické toleranci byla prokázána nízká imunogenicita5
 • U vakcín na bázi vnějších membránových vesikulů byla imunogenicita a účinnost prokázána u jediného kmene séroskupiny B, což omezuje jejich schopnost pomáhat chránit před různými kmeny meningokokové séroskupiny B5

Vysvětlení reverzní vakcinologie3:

Reverzní vakcinologie
 • Nejprve byl plně sekvenován genom bakterie N. meningitidis séroskupiny B.3
 • Na základě této sekvenace bylo určeno 2 158 otevřených čtecích rámců.Pomocí bioinformatiky bylo stanoveno 570 proteinů, u nichž bylo pravděpodobné, že budou indukovat baktericidní protilátky.3,6
 • 350 z těchto otevřených čtecích rámců bylo klonováno v expresním systému využívajícím bakterii E. coli. Tyto rekombinantní proteiny byly vyčištěny a použity k očkování myší.3,6
 • Všech 350 proteinů bylo dále podrobeno testování, při němž bylo zjištěno, že 91 proteinů bylo buď exprimováno na buněčném povrchu, nebo vykazovalo sérovou baktericidní aktivitu.3,6
 • Z těchto 91 proteinů bylo 28 doopravdy schopno indukovat antigeny s baktericidní aktivitou proti vícero kmenům MenB.3,6
 • Jako složky vakcíny Bexsero byly vybrány tři nejvíce imunogenní antigeny NHBA, fHbp a NadA, jakož i protein porin, PorA.1,3

Mechanismus účinku

Bexsero je inovativní vakcína vyvinutá za účelem dosažení silné imunitní odpovědi proti celé řadě různorodých kmenů MenB napříč věkovými skupinami.2

Čtyři imunogenní složky vakcíny Bexsero jsou následující1:

 • faktor H vázající protein (fHbp)
 • Neisseriální adhezín A (NadA)
 • Neisseriální Heparin Vázající Antigen
 • porin A (PorA)

Očkování vakcínou BEXSERO vede k tvorbě protilátek namířených proti NHBA, NadA, fHbp a PorA.1

 • NHBA váže heparin, což může podporovat přežití bakterií v krvi.7
 • NadA zprostředkovává vazbu a vstup do lidských epiteliálních buněk.8,9
 • fHbp váže faktor H, což umožňuje přežití bakterií v krvi.10,11
 • PorA je část vnějších membránových vesikul, byl přidán, aby indukoval kmenově specifickou baktericidní odpověď.12

Tento přístup představený vakcínou BEXSERO, který je zaměřený na více antigenů, může poskytnout synergické zabíjení kmenů, zlepšit pokrytí jednotlivých kmenů a zajistit ochranu proti mutacím jednotlivých cílových proteinů.13

Vakcína Bexsero:

KLINICKÁ ÚČINNOST1

Účinnost vakcíny Bexsero nebyla v klinických studiích hodnocena.
Účinnost vakcíny byla odvozena na základě demonstrace indukce sérové baktericidní protilátkové odpovědi na každý vakcinační antigen. Účinnost a dopad vakcíny byly prokázány v reálném prostředí.

Dopad vakcinace na výskyt onemocnění

Ve Velké Británii byl v září 2015 přípravek Bexsero zařazen do národního imunizačního programu (NIP) za použití dvoudávkového schématu u kojenců (ve věku 2 a 4 měsíců), následovaného posilovací dávkou (ve věku 12 měsíců). V této souvislosti Public Health England provedla 3letou observační studii na národní úrovni pokrývající celou kohortu narozených dětí. Po třech letech tohoto programu bylo pozorováno statisticky významné snížení o 75 % [Poměr výskytu 0,25 (95% CI: 0,19; 0,36)] případů IMO způsobených Neisseria meningitidis skupiny B u kojenců majících nárok na vakcinaci, bez ohledu na vakcinační status nebo předpokládané pokrytí meningokokových kmenů skupiny B.

V Jižní Austrálii byly podány dvě dávky vakcíny Bexsero více než 30 000 studentů ve věku 16 až 19 let (z 91 % ze středních škol) s prodlevou mezi dávkami od jednoho do tří měsíců. V analýze přerušovaných časových řad bylo během 2letého sledování (červenec 2017 – červen 2019) pozorováno statisticky významné snížení případů IMO způsobených Neisseria meningitidis skupiny B o 71 % (95% CI: 15 - 90).

IMUNOGENITA

 • Sérové baktericidní protilátkové odpovědi na všechny vakcinační antigeny NadA, fHbp, NHBA a PorA P1.4 byly hodnoceny pomocí soupravy čtyř referenčních meningokokových kmenů skupiny B.
 • Baktericidní protilátky proti těmto kmenům byly měřeny pomocí sérového baktericidního testu s využitím lidského séra jako zdroje komplementu (hSBA).
 • Většina studií primární imunogenicity proběhla jako randomizované kontrolované multicentrické klinické studie. Imunogenicita byla hodnocena u kojenců, dětí, dospívajících a dospělých.

Podrobnější informace naleznete v SPC vakcíny Bexsero.

BEXSERO - údaje o přetrvávání protilátek po 7,5 letech1

Údaje o přetrvávání protilátek pro studii u dospívajících byly získány v následné studii fáze 3. Po přibližně 7,5 letech po dvoudávkové primární sérii se podíl jedinců s hSBA ≥ 1 : 4 snížil a pohyboval se napříč kmeny v rozmezí 29 % až 84 %. Odpověď na posilovací dávku podanou 7,5 let po primární sérii svědčila o imunologické paměti, neboť podíl jedinců, kteří dosáhli hSBA ≥ 1 : 4, se pohyboval v rozmezí 93 % až 100 %.1

POKRYTÍ KMENŮ

Odhad pokrytí jednotlivých kmenů pomocí MATS

Typizační systém na meningokokové antigeny (MATS) byl vytvořen za účelem spojit antigenní profily různých kmenů meningokokových bakterií skupiny B se zabíjením kmenů v sérovém baktericidním testu s lidským komplementem (hSBA).1

MATS se používá k odhadu procenta MenB kmenů, které je potenciálně kryto vakcínou Bexsero.15
 
Průzkum na přibližně 1 000 různých izolátech invazivních meningokoků skupiny B sesbíraných v období 2007 – 2008 v 5 evropských zemích prokázal, že 73 % až 87% izolátů meningokoků skupiny B (v závislosti na zemi původu) disponovalo odpovídajícím profilem antigenu MATS, který měla vakcína pokrýt. Celkem 78 % (95% interval spolehlivosti 63 – 90 %) z přibližně 1 000 kmenů bylo potenciálně vnímavých k protilátkám indukovaným očkováním.1
 
Neočekává se, že vakcína Bexsero zajistí ochranu proti všem kolujícím meningokokovým kmenům skupiny B a ne všichni příjemci vakcíny budou před onemocněním ochráněni.1

Indikace a kontraindikace

Indikace vakcíny BEXSERO1

Vakcína BEXSERO je indikována k aktivní imunizaci jedinců od 2 měsíců věku a starších proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému kmeny Neisseria meningitidis skupiny B.
Při vakcinaci je třeba zvážit důsledky invazivního onemocnění v různých věkových skupinách a také variabilitu epidemiologie antigenu u kmenů skupiny B v různých geografických oblastech.
 

Kontraindikace1

Hypersenzitivita na kteroukoli složku vakcíny BEXSERO je kontraindikací podávání.
 
Zvláštní upozornění a opatření pro použití1
 • Podobně jako u jiných vakcín se má podání vakcíny Bexsero odložit u jedinců s akutním závažným febrilním onemocněním. Kvůli přítomnosti menší infekce jako např. nachlazení však není nutné vakcinaci odložit.
 • Nepodávejte intravaskulárně.
 • Stejně jako u všech injekčně podávaných vakcín je i zde nutné mít vždy k dispozici odpovídající lékařskou péči a dohled pro případ, že by po podání vakcíny došlo k anafylaktické reakci.
 • V souvislosti s vakcinací se mohou vyskytnout reakce související s úzkostí včetně vazovagálních reakcí (synkopy), hyperventilace nebo reakce související se stresem jako psychogenní odpověď na vpíchnutí injekční jehly. Je důležité, aby byla přijata opatření, která zabrání poranění v případě upadnutí do bezvědomí.
 • Tato vakcína se nemá podávat jedincům s trombocytopenií nebo s poruchami srážlivosti krve, které by představovaly kontraindikaci intramuskulární injekce, pokud potenciální přínos jednoznačně nepřevýší riziko podání.
 • Podobně jako jiné vakcíny nemusí vakcína Bexsero chránit všechny osoby, které byly vakcinovány.
 • Neočekává se, že Bexsero zajistí ochranu proti všem kolujícím meningokokovým kmenům skupiny B.
 • Stejně jako u mnoha jiných vakcín si musí být zdravotnický pracovník vědom toho, že po očkování může u kojenců a dětí (mladších 2 let) dojít ke zvýšení tělesné teploty. podání antipyretik v době očkování a těsně po něm může snížit výskyt a intenzitu postvakcinačních febrilních reakcí. U kojenců a dětí (mladších 2 let) se má zahájit antipyretická léčba dle místních doporučení.
 • Jedinci s poruchami imunity, ať už z důvodu imunosupresivní léčby, genetické poruchy nebo jiných příčin, mohou mít sníženou protilátkovou odpověď na aktivní imunizaci.
 • Údaje o imunogenicitě jsou k dispozici u jedinců s deficitem komplementu, asplenií nebo s poruchou funkce sleziny.
 • U jedinců s dědičnými deficiencemi komplementu (např. deficience C3 nebo C5) a u jedinců podstupujících léčbu inhibující aktivaci terminálního komplementu (např. ekulizumabem) přetrvává zvýšené riziko invazivního onemocnění způsobeného Neisseria meningitidis skupiny B i v případě, že u nich dojde po očkování vakcínou Bexsero k tvorbě protilátek.
 • Nejsou k dispozici žádné údaje o použití vakcíny Bexsero u subjektů starších 50 let a existují pouze omezené údaje u pacientů s chronickými zdravotními problémy.
 • Při podávání dávek primární imunizace výrazně nedonošeným novorozencům (narozeným v ≤ 28. gestačním týdnu) a hlavně u jedinců s nezralostí respiračního systému v anamnéze je nutné zvážit potenciální riziko apnoe a potřebu monitorování dýchání po dobu 48 – 72 hodin. Jelikož je přínos vakcinace v této skupině kojenců vysoký, očkování se nemá zamítat ani odkládat.
 • V časných stádiích výrobního procesu se používá kanamycin, který je však v pozdějších stádiích výroby odstraněn. Pokud se kanamycin v konečné vakcíně vyskytuje, jeho množství je menší než 0,01 mikrogramu na dávku. Bezpečnost použití vakcíny Bexsero u jedinců citlivých na kanamycin nebyla hodnocena.
 • Upozornění: Po přechodnou dobu mohou být na trhu dostupná balení vakcíny Bexsero u kterých kryt špičky injekční stříkačky může obsahovat přírodní gumový latex. I když je riziko vzniku alergických reakcí velice malé, lékaři mají před podáním této vakcíny pacientům s hypersenzitivitou na latex v anamnéze zvážit poměr přínosu a rizika.

Reference:

 1. SPC Bexsero, dostupné z www.gskkompendium.cz
 2. Bai X et al. Expert Opin Biol Ther 2011;11(7):969–985.
 3. Del Tordello E and Serruto D. Brief Funct Genomics. 2013;12:328–340
 4. Seib KL,Zhao X, Rappuoli R, Clin. Microb.and Infec. 2012;18:109-116
 5. Giuliani MM, et al. PNAS. 2006;103:10834–10839
 6. Pizza et al, Science. 2000;287:1816-1820
 7. Serruto D, et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010;107(8):3770–3775
 8. Cappecchi et al. Molecular Microbiology 2005;55(3) :687-698
 9. Comanducci M, et al. J Exp Med. 2002;195(11):1445–1454
 10. Madico G, et al. J Immunol. 2006;177(1):501–510
 11. Schneider MC, et al. Nature. 2009;458(7240):890–893
 12. Martin DR, et al. Clin Vaccine Immunol. 2006;13(4):486–491
 13. Vesikari T, et al. Lancet. 2013;381(9869):825-835
 14. Donnelly J, Medini D, Boccadifuoco G et al, PNAS, 2010;107(45):19490-19495
 15. Medini D, Stella M, Wassil J, Vaccine, 2015;33(23):2629-2636

Vakcína Bexsero injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce je vakcína proti meningokokům skupiny B (rDNA, komponentní, adsorbovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud je očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku dítěte a pro zákonem definované rizikové skupiny. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených zákonem, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.comwww.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Schváleno září / 2023 PM-CZ-BEX-WCNT-210002