Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Anoro Ellipta

Produktoversikt

Anoro Ellipta er en langtidsvirkende muskarinreseptor-antagonist (LAMA)/langtidsvirkende beta2-agonist (LABA), for bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling, for å lindre symptomer hos voksne pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). 

 • Anoro Ellipta 55/22 mg
 • Refusjonskriterier

  Refusjonsberettiget bruk:

  Vedlikeholdsbehandling ved kols, i henhold til preparatomtale.

  Refusjonskode:
  ICPC 
  R95 Kronisk obstruktiv lungesykdom

  ICD
  J44 Annen kronisk obstruktiv lungesykdom

  Vilkår: Ingen spesifisert.

  Les mer om refusjonskriterier for Ellipta-porteføljen her.

 • Effekt og sikkerhet

  Effekt

  Oversikt over de viktigste effekt- og sikkerhetsdataene som støtter bruken av Anoro Ellipta som bronkodilatorbehandling for å lindre symptomer hos voksne pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).1

  Anoro Ellipta gir betydelig bedre lungefunksjon2

  I den største av tre sammenlignende studier med Anoro Ellipta og tiotropium HandiHaler™ ga Anoro Ellipta en forbedring på 112 ml i lungefunksjonen kontra tiotropium (p < 0,001, 95 % CI: 81-144).2

  Gjennomsnittlig endring fra baseline i trough FEV1 i uke 24 2

  Grafen er laget av GSK basert på data fra ref. 2

  Dataene fra den største av tre studier er vist.

  Anoro viste klinisk relevante og statistisk signifikante forbedringer i trough FEV1 sammenlignet med tiotropium (Spiriva Handihaler™) i to av tre 6-måneders aktiv komparator-studier og numerisk større forbedringer sammenlignet med tiotropium i den tredje aktiv komparator-studien.
  Studie 1: n=454 vs n=451, 112 ml (81-144 ml, p<0,001).
  Studie 2: n=207 vs. n=203, 90 ml (39-141 ml, p<0,001).
  Studie 3: n=217 vs. n=215, 60 ml (10-109 ml, p=0,018).
  Statistisk signifikans kan ikke konkluderes fra studie 3 pga hierarkisk test-prosedyre.
  2

  Anoro Ellipta ga betydelig forbedring i verdier knyttet til hyperinflasjon3

  Hyperinflasjon bidrar til tungpusthet ved anstrengelser, og dette begrenser kolspasientenes aktivitet og hindrer dem i å utføre vanlige handlinger i hverdagen.4

  Anoro Ellipta har vist seg å forbedre inspiratorisk kapasitet fra baseline og redusere funksjonell restkapasitet og restvolum.3

  Endringer fra baseline av verdier knyttet til hyperinflasjon ved uke 12 3

  Grafen er laget av GSK basert på data fra ref. 3. °

  Tallene er basert på to 24-ukers longitudinelle studier. Disse var dobbeltblinde, placebo-kontrollerte, randomiserte 2-perioders studier (12 uker per periode) ved flere forskningssentre og omfattet henholdsvis 307 (studie 418) og 348 (studie 417) pasienter (ITT). Ko-primære endepunkter: EET og trough FEV1 etter 12 uker.4
  SE: standard error.

  Sikkerhet

  Hyppigheten av bivirkninger var sammenlignbar med tiotropium HandiHaler™ i kliniske studier2

  Den hyppigst rapporterte bivirkningen med umeklidinium/vilanterol var nasofaryngitt (9 %).1

  Sikkerhetsprofilen for Anoro Ellipta er basert på sikkerhetserfaring med umeklidinium/vilanterol og de enkelte komponentene fra det kliniske utviklingsprogrammet som besto av 6855 pasienter med kols.1

  I den største av tre sammenlignende studier med Anoro Ellipta og tiotropium HandiHaler™ var hyppigheten av bivirkninger for Anoro Ellipta sammenlignbar med tiotropium.2

  Oversikt over bivirkninger i den største sammenlignende studien2

  Tabellen er laget av GSK basert på data fra ref. 2.
  AE – bivirkning, SAE – alvorlig bivirkning

 • Sikkerhetsinformasjon

  Kardiovaskulære effekter, som for eksempel arytmi, kan forekomme etter administrasjon av antikolinergika og beta2-stimulerende midler som umeklidinium/vilanterol. Forsiktighet bør derfor utvises hos pasienter med alvorlig hjertesykdom.1

  Det er ikke nødvendig med dosejustering for Anoro Ellipta hos:1

  1. pasienter med nedsatt nyrefunksjon
  2. pasienter med lett eller moderat nedsatt leverfunksjon
  3. pasienter over 65 år

  På grunn av antimuskarinsk aktivitet (en LAMA-klassevirkning) bør Anoro Ellipta brukes med forsiktighet hos pasienter med urinretensjon eller trangvinkelglaukom.1

  ANORO ELLIPTA BIVIRKNINGSPROFIL

  VANLIGE BIVIRKNINGER
  (≥1/100 til <1/10)
  Forstoppelse, munntørrhet, faryngitt, nasofaryngitt, sinusitt, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon, hoste, orofaryngeal smerte, hodepine
  MINDRE VANLIGE BIVIRKNINGER
  (≥1/1000 til <1/100)
  Atrieflimmer, idioventrikulær rytme, palpitasjoner, supraventrikulær takykardi, supraventrikulære ekstrasystoler, takykardi, utslett, overfølsomhetsreaksjoner inkl. utslett, dysfoni, dysgeusi, tremor 

  Full liste over bivirkninger finnes i preparatomtalen. Les preparatomtalen før forskrivning av Anoro Ellipta.

 • Ellipta inhalatoren sammenlignet med andre inhalatorer

  Cross-over studie av kolspasienter som tidligere ikke hadde brukt Ellipta og minst én av de andre inhalatorene som ble undersøkt

  Pasientene leste kun pakningsvedlegget før bruk, ingen demonstrasjon ble gitt.5

 • Anoro Ellipta - se video om praktisk bruk

Referanser:

 1. Anoro preparatomtale
 2. Maleki-Yazdi MR, Kaelin T, Richard N et al. Efficacy and safety of umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg and tiotropium 18 mcg in chronic obstructive pulmonary disease: results of a 24-week, randomized, controlled trial. Respir Med 2014; 108(12): 1752-1760
 3. Maltais F, Singh S, Donald AC et al. Effects of a combination of umeclidinium/vilanterol on exercise endurance in patients with chronic obstructive pulmonary disease: two randomized, double-blind clinical trials. Ther Adv Respir Dis 2014; 8(6):169-181, Supplementary materials.Maltais F, Singh S, Donald AC et al. Effects of a combination of umeclidinium/vilanterol on exercise endurance in patients with chronic obstructive pulmonary disease: two randomized, double-blind clinical trials. Ther Adv Respir Dis 2014; 8(6):169-181, Supplementary materials
 4. Thomas M, Decramer M, O’Donnell DE et al. No room to breathe: the importance of lung hyperinflation in COPD. Prim Care Respir J 2013; 22(1): 101-111, http://dx.doi.org/10.4104/pcrj.2013.00025
 5. van der Palen J, Thomas M, Chrystyn H et al. A randomised open-label cross-over study of inhaler errors, preference and time to achieve correct inhaler use in patients with COPD or asthma: comparison of ELLIPTA with other inhaler devices. NPJ Prim Care Respir Med 2016; 26: 16079;doi:10.1038/npjpcrm.2016.79

Anoro og Ellipta er registrerte varemerker av GSK group of companies.