Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

    

Hiv-anbudet

Nyhet! Anbudsperioden er forlenget og gjelder fram til 30.11.2025!
Dovato er førstevalg som den faglig anbefalte førstelinjebehandlingen med lavest pris i anbudet.[1]
Alle dolutegravirbaserte regimer kan forskrives i henhold til gjeldende anbud. 
LIS avtaledokument i perioden 01.12.2022 - 30.11.2025

Dolutegravir er en integrasehemmer til behandling av hiv-infeksjon. Dolutegravir har høy barriere mot resistens,3 og kan gis som et 2- eller 3-komponent regime.2a

Norsk forening for Infeksjonsmedisin sine hiv-retningslinjer 2024 anbefaler integrasehemmer med høy barriere mot resistens som førstevalg ved oppstart av ART.3 Integrasehemmeren dolutegravir kombineres med 1 eller 2 NRTI. Ved skifte av behandlingsregime gjøres de samme vurderinger som ved initial terapi. I de faglige retningslinjene understrekes det at hiv krever livslang behandling med flere medikamenter, og pasientens perspektiv må derfor særlig vektlegges ved valg av behandling.3

Dovato er førstevalg i norske faglige hiv-retningslinjer 2024.3

«2-medikamentkombinasjonen Dovato (DTG/3TC) anses i dag som førstevalg hos pasienter uten kronisk hepatitt B, hiv-RNA <500 000 kopier/ml og med forventet god etterlevelse».3

Dolutegravir anses som førstevalg hos kvinner som ønsker å bli gravide og i svangerskap.3 Dolutegravir anbefales brukt i kombinasjon med 2 NRTI i svangerskap. 2-medikamentbehandling er ikke tilstrekkelig studert hos gravide og anbefales derfor ikke.2 Kvinner i fertil alder bør bruke prevensjon ved behandling med Dovato. Dolutegravir preparatomtale beskriver fortsatt en potensiell økt risiko for nevralrørsdefekter ved bruk av dolutegravir ved graviditet.2c Retningslinjene beskriver imidlertid at tidligere mistanke om økt risiko for nevralrørsdefekter er svært svekket.3 Fordeler og ulemper ved bruk av DTG bør drøftes med lege dersom kvinner planlegger graviditet.2c

Overfølsomhetsreaksjoner som hudutslett, konstitusjonelle funn og noen ganger organdysfunksjon, inkl. alvorlige leverreaksjoner, er rapportert med dolutegravir. Seponeres umiddelbart ved mistanke om overfølsomhetsreaksjon.2d

HLA-B*5701: Abakavir skal ikke brukes til pasienter som er kjente bærere av HLA-B*5701-allelet pga. økt risiko for overfølsomhetsreaksjoner.3

References:

  1. LIS HIV avtale for perioden 01.12.2022 – 30.11.2025. 
  2. Tivicay SPC (20.07.2023) avsnitt a) 5.1 b) 4.8 c) 4.6 d) 4.4.
  3. Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2024. 

DOVATO, JULUCA, TRIUMEQ and TIVICAY trademarks are owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies.