Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

I de faglige retningslinjene for 2022 understrekes det at hiv krever livslang behandling med flere medikamenter, og pasientens perspektiv må derfor særlig vektlegges ved valg av behandling.1

Alle dolutegravir-baserte regimer kan forskrives i tråd med gjeldende anbudsanbefaling.2 Du som behandlende lege har dermed valgfrihet til å velge den behandlingen med dolutegravir som egner seg best for den enkelte pasient.

Rangeringen for anbefalte 1. linjebehandlinger skal som hovedregel følges, men dersom pasienten av medisinske årsaker ikke kan bruke den rimeligste behandlingen, skal disse årsakene dokumenteres i pasientens journal. Sykehusinnkjøp understreker at det ved valg av medikament kan ses hen til faglige retningslinjer.2

I henhold til faglige retningslinjer skal integrasehemmeren raltegravir, med lav barriere mot resistens og som er rimeligst i anbudet2, primært vurderes ved planlagt graviditet.1

Nytt i 2022 retningslinjer: 
Dovato (DTG/3TC) anses blant førstevalgene hos pasienter uten kronisk hepatitt B og med forventet god etterlevelse. Tidligere begrensninger med tanke på CD4 nivå og virusmengde gjelder ikke lenger. Dovato kan også benyttes i «test-and-treat» situasjoner. Øvrige forutsetninger for bruk av Dovato er ingen primær resistens mot medikamentene og bruk av prevensjon hvis kvinne i fertil alder.
1