Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Produktöversikt

Anoro är avsett som bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 1

  • Anoro Ellipta 55/22 µg

TA REDA PÅ MER

Administrering

Så här använder du Ellipta-inhalatorn

Lär dig mer om Ellipta-inhalatorn och hjälp patienterna att använda inhalatorn på rätt sätt

SE VIDEO

Referens:

  1. Anoro produktresumé www.fass.se.

Anoro Ellipta är varumärken som tillhör GSK-koncernen.

Anoro Ellipta har utvecklats i samarbete med Theravance Inc.

Anoro Ellipta (umeklidinium/vilanterol), Inhalationspulver, Rx, (F), ATC kod: R03AL03
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Indikation: Anoro Ellipta är indicerat som bronkdilaterande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dosering: En inhalation (55 mikrogram umeklidinium/22 mikrogram vilanterol) inhalationspulver vid samma tidpunkt en gång dagligen. Det finns ingen relevant användning av Anoro Ellipta för en pediatrisk population (under 18 år) för indikationen KOL. Kontraindikationer och interaktioner: Känd överkänslighet (allergi) mot någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnen. Samtidig användning av icke-selektiva eller selektiva beta-adrenerga blockerare ska undvikas om det inte finns mycket starka skäl till att använda dessa. Varningar och försiktighet: Anoro Ellipta bör inte användas till patienter med astma eftersom det inte har studerats i denna patientgrupp. Liksom annan inhalationsterapi kan administrering av umeklidinium/vilanterol framkalla paradoxal bronkospasm som kan vara livshotande. Anoro Ellipta är inte indicerat som vid behovsbehandling vid akuta episoder av bronkospasm. Anoro Ellipta ska användas med försiktighet till patienter med allvarlig kardiovaskulär sjukdom. Den mest frekvent rapporterade biverkningen av umeklidinium/vilanterol är nasofaryngit (9%). Begränsningar: Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller långverkande beta-2-agonister som monoterapi. 

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 07/2021. GSK, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com.