Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Produktöversikt – Presentation av Anoro (umeklidinium/vilanterol 55/22 µg)

Gå till Stäng Överst

Anoro är en LAMA/LABA-kombination som innehåller två aktiva substanser med olika men kompletterande verkningssätt: umeklidinium som är en långverkande muskarinantagonist (LAMA) och vilanterol som är en långverkande beta-2-agonist (LABA). 1

Anoro är avsett som bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 1

Varför välja en LAMA/LABA behandling?

Långverkande bronkvidgare har funnits i mer tio år, trots det lider fortfarande en andel av KOL-patienterna av betydande andfåddhet trots behandling med bronkvidgare i monoterapi. 2

I en observationell multicenterstudie utförd i USA hade mer än 50% av patienterna betydande andfåddhet (≥ 2 på dyspnéskalan mMRC) trots behandling med bronkvidgare i monoterapi. 2

Anoro förbättrar lungfunktionen signifikant 4

I den största av tre direkta jämförelser mellan Anoro (umeklidinium/vilanterol) och Spirivia (tiotropium) gav Anoro 112 ml lungfunktionsförbättring jämfört med tiotropium (p<0,001, 95% CI: 81–144). 4

LS-medelvärde för förändring av dal-FEV1 från baslinjen till vecka 24 4

Diagrammet har tagits fram av GSK på basis av data från ref. 4.
Data från den största av tre studier visas. I de tre studierna var förbättringen av dal-FEV1 från baslinjen till vecka 24 för Anoro jämfört med tiotropium 60 ml 
5, 90 ml 5 respektive 112 ml 4.
Resultatet för studien som visar 60 ml förbättring var inte statistiskt signifikant. 5

Tillbaka upp

Levereras i en inhalator som leder till färre väsentliga fel än med andra inhalatorer 6

Anoro tillförs med en lättanvänd inhalator. I en nyligen genomförd studie som undersökte väsentliga fel vid användning av inhalatorer, gjorde färre patienter väsentliga fel med Ellipta jämfört med andra inhalatorer (Diskus, MDI, Turbuhaler, Handihaler, Breezhaler; samtliga p<0,001) efter att endast ha läst bipacksedeln. 6

Jämförande överkorsningsstudie av placeboinhalatorer på patienter som inte tidigare hade använt varken Ellipta eller jämförelseinhalatorn, utförd vid ett besök6

Diagrammet är en återgivning från ref. 6

Det primära effektmåttet var andelen patienter som gjorde ett eller flera väsentliga fel med en inhalator efter att ha läst bipacksedeln6*Ett väsentligt fel definierades som ett fel som troligen leder till att inget eller minimalt (dvs. signifikant mindre mängd) läkemedel inhaleras.

Tillbaka upp

Fakta om LAMA/LABA-kombinationer på marknaden

Det finns ett antal LAMA/LABA-kombinationer på marknaden. I tabellen nedan får du en översikt över tillgängliga LAMA/LABA kombinationer vad gäller några av de mest relevanta praktiska parametrarna: doseringsregim, förberedelse av inhalatorn före inhalation och tillgång till LAMA och/eller ICS/LABA i samma inhalatorsystem.

Framtaget av GSK på basis av ref 1,7-9.

Läs mer om viktiga effekt- och säkerhetsdata här

Konsekvent läkemedelstillförsel med Ellipta-inhaltorn även vid lågt inspiratoriskt flöde

En vanlig fråga i samband med pulverinhalatorer för KOL-patienter är: kommer patienter med mycket svår KOL att få i sig tillräcklig dos vid användning av pulverinhalatorn Ellipta?

En nyligen genomförd studie visade att även patienter med mycket svår KOL fick i sig tillräcklig dos vid användning av Ellipta. Detta framkom i en studie där en elektronisk lunga användes för att simulera inhalationsprofiler för patienter med KOL av olika svårighetsgrad – även mycket svår KOL. Studien visade att Ellipta tillförde en konsekvent dos vid samtliga inspiratoriska flöden. 10

Diagrammet är en återgivning från ref. 10. Inhalationsprofiler från 60 KOL-patienter replikerade av den elektroniska lungan över ett antal maximala inspiratoriska flöden (PFIR) Nominella PFIR låg i intervallet 41,6 (mycket svår KOL) till 123,6 l/min (lindrig KOL).

Du kan ladda ned en broschyr med karakteristika för Elliptas läkemedelstillförsel vid KOL.

Ladda ned broschyren nu

Läs mer om viktiga effekt- och säkerhetsdata här

Tillbaka upp

Biverkningsfrekvens jämförbar med tiotropium i kliniska studier 4

Den vanligaste rapporterade biverkningen med umeklidinium/vilanterol är nasofaryngit (9%). 1

Säkerhetsprofilen för Anoro Ellipta bygger på erfarenheter av säkerheten med umeklidinium/vilanterol och de enskilda komponenterna från det kliniska utvecklingsprogrammet som omfattade 6 855 patienter med KOL. 1

I den största av två direkta jämförelser mellan Anoro (umeklidinium/vilanterol) och Spiriva (tiotropium) var biverkningsfrekvensen för Anoro jämförbar med den för tiotropium. 4

Anoro är inte indicerat som vid behovsbehandling vid akuta episoder av bronkospasm
Kardiovaskulära effekter, såsom arytmi, kan förekomma efter administrering av antikolinergika och beta-2-stimulerande läkemedel som umeklidinium/vilanterol. Försiktighet bör därför iakttas hos patienter med allvarlig hjärtsjukdom. 
1

Begränsningar: Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller långverkande beta-2-agonister som monoterapi.

Se produktresumén för Anoro för en fullständig beskrivning av säkerhetsprofilen. 

Tillbaka upp

Referenser:

  1. Anoro produktresumé fass.se.
  2. Dransfield MT, Bailey W, Crater G, et al. Disease severity and symptoms among patients receiving monotherapy for COPD. Prim Care Respir J 2011; 20:46–53.
  3. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2017), www.goldcopd.org, accessed 16 November 2016. © 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, med ensamrätt. Har använts med uttryckligt godkännande från ägaren.
  4. Maleki-Yazdi MR, Kaelin T, Richard N et al. Efficacy and safety of umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg and tiotropium 18 mcg in chronic obstructive pulmonary disease: results of a 24-week, randomized, controlled trial. Respir Med 2014; 108: 1752-1760.
  5. Decramer M, Anzueto A, Kerwin E et al. Efficacy and safety of umeclidinium plus vilanterol versus tiotropium, vilanterol, or umeclidinium monotherapies over 24 weeks in patients with chronic obstructive pulmonary disease: results from two multicentre, blinded, randomised controlled trials. Lancet Respir Med 2014; 2: 472-486. 
  6. van der Palen J, Thomas M, Chrystyn H et al. A randomised open-label cross-over study of inhaler errors, preference and time to achieve correct inhaler use in patients with COPD or asthma: comparison of ELLIPTA with other inhaler devices. Prim Care Respir J 2016; (26)16079; doi:10.1038/npjpcrm.2016.79.
  7. Produktresumén för Ultibro Breezhaler; Novartis 2016
  8. Produktresumén för Spiolto Respimat; Boehringer Ingelheim 2016
  9. Produktresumén för Duaklir Genuair, AstraZeneca, 2016.
  10. Hamilton M, Leggett R, Pang C et al. In Vitro Dosing Performance of the Ellipta Dry Powder Inhaler Using Asthma and COPD Patient Inhalation Profiles Replicated with the Electronic Lung(eLungTM). J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2015; 6: 498-506.

Anoro Ellipta är varumärken som tillhör GSK-koncernen.

Anoro Ellipta har utvecklats i samarbete med Theravance Inc.

Anoro Ellipta (umeklidinium/vilanterol), Inhalationspulver, Rx, (F), ATC kod: R03AL03
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Indikation: ANORO är indicerat som bronkdilaterande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dosering: En inhalation (55 mikrogram umeklidinium/22 mikrogram vilanterol) inhalationspulver vid samma tidpunkt en gång dagligen. Det finns ingen relevant användning av ANORO för en pediatrisk population (under 18 år) för indikationen KOL. Kontraindikationer och interaktioner: Känd överkänslighet (allergi) mot någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnen. Samtidig användning av icke-selektiva eller selektiva beta-adrenerga blockerare ska undvikas om det inte finns mycket starka skäl till att använda dessa. Varningar och försiktighet: ANORO bör inte användas till patienter med astma eftersom det inte har studerats i denna patientgrupp. Liksom annan inhalationsterapi kan administrering av umeklidinium/vilanterol framkalla paradoxal bronkospasm som kan vara livshotande. ANORO är inte indicerat som vid behovsbehandling vid akuta episoder av bronkospasm. ANORO ska användas med försiktighet till patienter med allvarlig kardiovaskulär sjukdom. Den mest frekvent rapporterade biverkningen av umeklidinium/vilanterol är nasofaryngit (9%). Begränsningar: Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller långverkande beta-2-agonister som monoterapi. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 04/2019. GSK, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com.